Lid van de Raad van Commissarissen, profiel: Financieel en Economisch – Leiden

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging de Sleutels zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, profiel Financieel en Economisch.
U kunt reageren tot en met zondag 16 juni a.s. (ref.nr. 6846).

Organisatie

“De Sleutels is een corporatie met ambitie, we streven naar het koploperschap in klantgerichtheid en hebben een grote opgave op het gebied van duurzaamheid waarvoor we niet terugschrikken.”

Het werkgebied van de Sleutels ligt in de gemeenten Leiden (94%), waarvan een groot deel gelegen is in de wijken Leiden Zuidwest en Noord, en Voorschoten (6%). Het werk van de Sleutels begint en eindigt bij haar klanten: de huurders met hun beleving van de wijk, hun mogelijkheden om binnen de wijk wooncarrière te maken en hun woonwensen. Dit zijn de uitgangspunten voor het wijkbeheer, het onderhoudsbeleid, de gebiedsontwikkeling en het vastgoedbeleid.

De Sleutels is een woningcorporatie met zo’n 8.000 woningen: eengezinswoningen, meergezinsetagebouw met en zonder lift en hoogbouw. De woningen van de Sleutels zijn ouder dan het landelijke gemiddelde. De investeringsopgave, niet op de laatste plaats als het gaat om duurzaamheid, is groot.

De missie is verwoord in het ondernemingsplan 2016-2020: “De Sleutels biedt huurders en woningzoekenden met weinig kansen op de woningmarkt goede woningen in aantrekkelijk wijken”. In dit plan wordt ingezet op klantgerichte dienstverlening, betaalbare woningen en het zijn van een sociaal vangnet.
De Sleutels is een vereniging met circa 235 leden. Er werken ongeveer 90 medewerkers bij de organisatie.

Meer informatie kunt u vinden op www.desleutels.nl.

Functie

Het interne toezicht op de Sleutels wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC bestaat uit een voorzitter en vier leden. De RvC is collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de corporatiedoelen van woningbouw-vereniging de Sleutels. De RvC houdt primair toezicht, daarnaast heeft dit orgaan advies- en goedkeuringsbevoegdheden. Verder vervult de RvC ook een werkgeversrol ten aanzien van het bestuur van de organisatie. Het betekent dat de RvC met name een interne controlefunctie heeft die de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen. Een aantal belangrijke besluiten van de bestuurder behoeft de goedkeuring van de RvC.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de raad zijn vastgelegd in een reglement; de actuele Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis;
• het optreden als werkgever van het bestuur. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van het bestuur;
• het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
• het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten;
• het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en op het gebied van samenwerking met andere organisaties.

Binnen de RvC dienen naast een brede visie de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig zijn:
• bestuurlijk/maatschappelijk;
• bedrijfskunde/organisatiekunde;
• financieel-economisch;
• volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening;
• vastgoedbeheer en -ontwikkeling;
• zorg en welzijn;
• juridisch;
• klantenperspectief.

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de corporatie in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld. Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de RvC.

Verder is het noodzakelijk dat de regionale binding in de RvC is geborgd.

Functie eisen

PROFIEL – ALGEMEEN
De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code
Woningcorporaties, dient elk lid van de RvC te beschikken over de volgende kwaliteiten:
• brede maatschappelijke betrokkenheid, betrokken bij het werkgebied van de organisatie, een relevant netwerk;
• ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht, dan wel affiniteit hiermee;
• vaardigheid in het samenwerken als team en voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie;
• besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
• het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken en dit kunnen onderbouwen en bespreken met elkaar;
• het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• het kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
• ervaring in het omgaan met financiële en andere managementinformatie, zoals jaarrekeningen, begrotingen, beleidsstukken;
• inzicht in het functioneren van de onderneming en de volkshuisvestingssector;
• een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling.

Onderstaande kwaliteiten dienen zo mogelijk bij één of meerdere commissarissen van de RvC aanwezig te zijn, zonder dat elk lid van de raad hierover hoeft te beschikken:
• deskundigheid op het gebied van participatie, communicatie en marketing en klantencontacten en andere thema’s die voor huurders van belang zijn;
• deskundigheid op het gebied van maatschappelijk middenveld i.r.t. sociale verhuur en de maatschappelijke aspecten die bij verhuur, exploitatie en projectontwikkeling van belang zijn, waaronder de bestuurlijke/politieke deskundigheid;
• deskundigheid op het gebied van human resources, managementontwikkeling, organisatieontwikkeling en andere thema’s die voor personeelsbeheer van belang kunnen zijn;
• financieel-economische en juridische deskundigheid;
• deskundigheid op het gebied van belegging in en exploitatie van onroerend goed, de verhuur en klantdienstverlening;
• deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling en bouw;
• ervaring met ondernemerschap en een commerciële omgeving.

Daarnaast streeft de raad naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met de corporatie. Verder treft u achter dit profiel een lijst van niet-verenigbare functies aan zoals opgenomen in de nieuwe Woningwet.


PROFIEL – SPECIFIEK
Vanwege het vertrek van één van de zittende leden van de RvC, is de Sleutels op zoek naar een nieuwe commissaris. Het nieuwe lid is een financieel deskundige die voldoet aan de eerder genoemde kwalificaties en die beschikt over de vaardigheden die aan een lid van de RvC worden gesteld.

Daarnaast beschikt het nieuwe lid over een dermate goed inzicht in de cijfermatige aspecten
van een corporatie dat hij of zij in staat is om in RvC-verband toezicht te houden en advies te
verstrekken en tijdig risico’s te onderkennen.

Hierbij ligt de nadruk op treasury vraagstukken, vastgoedkennis en vastgoedrekenen, projecten, de planning en controlecyclus, de omgang met de externe accountant, het deelnemen aan of voorzitten van de audit-commissie, de opzet en werking van het informatiesysteem en de (periodieke) rapportages.

Het nieuwe lid heeft vooral kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële
continuïteit van de onderneming en dus kennis van en inzicht in financieel-economische
vraagstukken, bijbehorende langetermijnplanning, passende scenario’s en
managementtechnieken zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en
beheerssystemen.

Specifieke eisen:
• Academische opleiding in financiële richting (bijvoorbeeld accountancy).
• Ervaring als financieel professional gedurende een langere periode bij één of meerdere organisaties.
• Ervaring met financieel economisch vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
• Voldoende relevante (branche-)kennis om investeringsvoorstellen te kunnen beoordelen op hun financiële risico’s en de relatie met de portefeuille strategie en de lange termijn financiële doelstellingen van de onderneming.
• Ervaring met het beoordelen van jaarstukken en het beoordelen en monitoren van projectmatige verslaglegging.
• Ervaring met en inzicht in treasury.
• Bij voorkeur ervaring met recente kaders in de corporatiesector, de accountancy en riskmanagement.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De honorering voor leden van de RvC is € 10.013,- per jaar, conform de ‘Beroepsregel honorering commissarissen’ van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 16 juni a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6846. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De verdere planning van de procedure is als volgt:
• briefselectie: week 25
• oriënterende gesprekken bij PublicSpirit: week 25/26
• bespreken cv’s met selectiecommissie: donderdag 4 juli
• selectiegesprekken bij de Sleutels: maandag 8 juli na 17.30 uur
• kennismakingsgesprek directeur-bestuurder: week 28/29

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Aw: https://www.ilent.nl/sectoren/autoriteit-woningcorporaties.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit