lid RvC op voordracht van de huurders – Bergambacht

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever QuaWonen zoeken wij een lid RvC op voordracht van de huurders.
U kunt reageren tot 1 november a.s. (ref.nr. 6866).

Organisatie

QuaWonen is een vitale, financieel gezonde en sterk presterende corporatie, gefocust op de kerntaak en stevig lokaal verankerd met een woningportefeuille in de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel met ruim 20.000 klanten en 8.500 woningen. Met ruim 80 collega’s werkt QuaWonen hard aan het realiseren van de opgaven in het gebied. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn twee elementen waaraan QuaWonen van oudsher het bestaansrecht ontleent.

Naast deze constante in het beleid richt QuaWonen zich op de uitdagingen die de maatschappij vandaag definieert: de opgave om de woningportefeuille versneld én energiezuinig én gasloos te maken met als wenkend perspectief CO2-neutraliteit in een circulaire omgeving. Een omvangrijke opgave die veel vergt van de kennis en kunde van het bedrijf en haar samenwerkingspartners en zich vertaalt in een forse investeringsambitie.

Daarnaast brengt de uitstroom vanuit beschermende woonvormen, het langer zelfstandig thuis wonen, de versnelde vergrijzing en instroom van nieuwkomers van ver, nieuwe uitdagingen in buurten en wijken met zich mee. In toenemende mate huisvest QuaWonen kwetsbare klantgroepen, mensen die op enig terrein een extra steun in de rug nodig hebben. Hierin presenteert QuaWonen zich nadrukkelijk als netwerkspeler. Samen met gemeenten, zorg en welzijn, maar juist ook huurders(organisaties) bouwt QuaWonen aan vitale woonkernen. Zichtbaarheid in de wijk is daarin belangrijk. Zo is er extra ingezet op buurt- en wijkbeheer, de ‘handen aan de wijk’ en wordt er gewerkt in rayonteams.

De context waarbinnen QuaWonen acteert, is continu aan verandering onderhevig. QuaWonen vaart daarbinnen een consistente koers en is goed in staat om snel en adequaat bij te sturen. Dit op basis van een degelijk fundament en een solide financiële positie. Die basis verschaft de mogelijkheid om de komende 10 jaar circa € 325 miljoen te investeren in nieuwbouw en energietransitie in de bestaande woningportefeuille.

QuaWonen verenigt de no-nonsense houding van de nabijgelegen stad Rotterdam met de lokale betrokkenheid van de landelijke Krimpenerwaard. QuaWonen maakt in haar cultuur samenwerken, waarderen, aanspreken en initiatief nemen belangrijk. Daarnaast heeft het
5 klantwaarderingsaspecten benoemd: betrouwbaar, bereikbaar, deskundig, resultaatgericht en betrokken. QuaWonen wil een wendbare organisatie zijn, klaar voor de toekomst, (h)erkend goed presterend met kansen voor medewerkers. Coachend leidinggeven is het uitgangspunt waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker wordt benadrukt en mensen ruimte hebben in de functie.

Functie

RAAD VAN COMMISSARISSEN
QuaWonen kent als bestuursmodel een scheiding tussen intern toezicht en de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie. Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC is ingericht conform de governance code voor de woningcorporatiesector. De organisatie past in haar werkwijze, waar mogelijk, elementen toe van het DrieKamerModel. Dit model is een integraal, strategisch sturingsconcept voor corporaties. De RvC van QuaWonen is professioneel en onafhankelijk en houdt toezicht op afstand.

De Woningwet bepaalt dat de Raad van Commissarissen (RvC) tot taak heeft ‘toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de invulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden’.

Voor de RvC van QuaWonen is het hoofddoel toezicht houden op het bereiken van de doelen gesteld in het Ondernemingsplan en op de financiële continuïteit van QuaWonen, met daarbij een scherp oog voor risico’s op korte en langere termijn. Naast werkgever treedt de RvC op als kritische sparringpartner van het bestuur. Als basisuitgangspunt voor hoogwaardig toezicht geldt dat de leden van de RvC professioneel en onafhankelijk zijn in hun rol als toezichthouder.

PROFESSIONEEL
De Governancecode Woningcorporaties 2015, gewijzigd in juli 2017, geeft richting aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. De code kent vijf principes die leidend zijn voor iedereen die betrokken is bij het bestuur van en toezicht op een woningcorporatie. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien.

• Principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
Voor bestuur en RvC staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Dat vraagt om een organisatie met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Bestuur en RvC vervullen daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel hun eigen corporatie als voor de gehele sector.
• Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
• Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties vraagt om deskundige bestuurders en toezichthouders, die permanent investeren in hun kennis en kunde. Daartoe moeten bestuur en RvC zodanig zijn samengesteld dat de leden elkaar aanvullen en scherp houden.
• Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
De maatschappelijke doelen van de corporatie worden in samenspraak met primair (vertegenwoordigers van) bewoners, en secundair de gemeenten, vastgesteld en neergelegd in prestatieafspraken.
• Daarnaast hebben corporaties oog voor andere belanghebbende partijen en staan open voor feedback en discussie over de keuzes die zij maken over de inzet van maatschappelijke middelen.
• Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten. Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de RvC houdt hierop toezicht. Het gaat daarbij niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de moraal binnen de corporatie.

De RvC van QuaWonen streeft ernaar zo volledig mogelijk te functioneren volgens de Governancecode Woningcorporaties. De code en de wijze waarop de RvC zijn taak invult zijn ook te raadplegen op de website: www.quawonen.com

ONAFHANKELIJK
Volgens de code (art. 3.27) moet iedere commissaris onafhankelijk en kritisch bij kunnen dragen aan het toezicht van de RvC. Van iedere commissaris stelt de RvC vast of hij/zij onafhankelijk toezicht kan houden aan de hand van een aantal onafhankelijkheidscriteria en meldt dat in het jaarlijks verslag van de RvC.
Bedoelde onafhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de RvC:
a) in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie is geweest;
b) geen persoonlijke financiële vergoeding van de woningcorporatie ontvangt bovenop de honorering;
c) geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin bestuurder van de woningcorporatie lid van de RvC is;
d) in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen significante zakelijke relatie met de woningcorporatie heeft gehad;
e) in de afgelopen drie jaar geen bestuurder of ambtenaar is geweest van een Waterschap;
f) in de afgelopen drie jaar geen ambtenaar, wethouder, burgemeester, Gemeenteraad- of Provinciale Statenlid of Commissaris van de Koning is geweest van een gemeente of provincie waar de woningcorporatie werkzaam is.
g) niet werkt bij het ministerie dat gaat over volkshuisvesting;
h) niet werkt bij de externe toezichthouder, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenorganisaties;
i) geen lid is van het management, het bestuur of de RvC van een woningcorporatie die binnen hetzelfde werkgebied werkzaam is;
j) geen aandelen heeft van een aan de woningcorporatie verbonden onderneming;
k) geen bestuurder of commissaris is van een rechtspersoon is die aandelen heeft van een aan de woningcorporatie verbonden onderneming;
l) niet gedurende meer dan twee maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

SAMENSTELLING EN VERANTWOORDELIJKHEID
Voor een goede invulling van de governance streeft de RvC naar een divers samengesteld team van deskundigen. Ieder lid heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied en is in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis maatschappelijke en professionele ervaring. Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. Durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen zijn nodig voor een gezonde cultuur waarin groepsdenken wordt vermeden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad stelt zich actief open voor signalen en belangen van stakeholders.


Functie eisen

Op basis van voorgaande uitgangspunten is een profielschets opgesteld die beoogt de volledigheid en zorgvuldigheid te waarborgen bij de samenstelling van de RvC van QuaWonen. Bij een ontstane vacature volgens het rooster van aftreden of vanwege voornoemde belangenverstrengeling, zal telkens worden beoordeeld welke expertise(s) moet worden ingevuld en wat dit betekent voor de inhoudelijke achtergrond van de kandidaat. De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van kennis, ervaring, leeftijd, sekse en persoonlijkheid.
De leden van de RvC worden in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.

GENERIEK PROFIEL LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
De volgende kennisgebieden, gekoppeld aan de strategie van QuaWonen, dienen in de RvC aanwezig te zijn:
– volkshuisvesting;
– markt- en klantstrategie (politiek/overheid);
– vastgoedstrategie (projectontwikkeling, architectuur, stedenbouw);
– financieel-economisch toezicht (financiën, fiscaal);
– juridisch en governance;
– organisatietoezicht (sociale verhoudingen, management development, organisatiekunde);
– innovatie en productontwikkeling (marketing, commerciële dienstverlening, welzijn en zorg);
– risicomanagement.

De belangrijkste eisen die aan een lid Raad van Commissarissen gesteld worden, zijn:
– onafhankelijke opstelling (geen tegenstrijdige belangen, handelen zonder last of ruggespraak);
– affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van een woningcorporatie en naastgelegen maatschappelijke organisaties;
– brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;
– aantoonbare visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de volkshuisvesting;
– breed en divers samengesteld netwerk;
– gezond beoordelingsvermogen en inzicht in strategische afwegingsprocessen;
– brede referentie vanuit aanpalende vakgebieden;
– positief-kritische, constructieve houding;
– toegewijd, betrokken en integer;
– goede discussie- en communicatievaardigheid;
– goed kunnen samenwerken in een team;
– bestuurlijke sensitiviteit;
– beschikbaarheid, tijd en energie om de rol volwaardig te kunnen invullen;
– onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties.

Belangrijk is dat de individuele leden elkaar op deze aandachtsgebieden completeren zodat het hele spectrum van aandachtsgebieden in de RvC aanwezig is.

PROFIEL VAN HET NIEUWE LID
De nieuw aan te stellen commissaris wordt op voordracht van de huurders benoemd. De specifieke accenten voor dit profiel gaan, naast de algemene profieleisen, vooral over kennis en inlevingsvermogen om de belangen van de huurders te dienen, zonder last of ruggespraak. Dit vraagt enerzijds expertise van de volkshuisvesting breed en de actuele ontwikkelingen in deze. Anderzijds gaat het over een visie en betrokkenheid op wonen en kwaliteit van wonen vanuit een huurdersperspectief en wonen in combinatie met zorg en voor specifieke doelgroepen. Kennis van vastgoed(strategie) is daarbij een pré.
Regionale binding past goed bij dit profiel en heeft ook gezien de huidige samenstelling van de RvC een sterke voorkeur.

QuaWonen wordt door de huurders ervaren als een klantgerichte organisatie. Tevens hechten de huurders grote waarde aan de open communicatie en actieve houding in het meedenken vanuit QuaWonen over alle geledingen. Deze uitgangspunten onderschrijven en uitdragen hoort dan ook bij het profiel en wordt verwacht van de nieuwe toezichthouder.

Aanbod

De honorering is conform de wettelijke kaders en de gedragslijn van de VTW.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers, senior consultant. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij Tineke Frederiks, managementassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 32.


Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u uiterlijk tot 1 november a.s. indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacatures op de website kun u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. drs. Marylin Demers, senior consultant, onder vermelding van het desbetreffende vacaturenummer 6866.

PROCEDURE
PublicSpirit verricht de voorselectie (brievenselectie en oriënterende gesprekken) en draagt op 12 november a.s. een aantal geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie op 26 november a.s.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen en of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit- en propertoets”) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).
Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit