Lid Rekenkamercommissie met financieel-economisch profiel – Dordrecht

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Dordrecht zoeken wij een lid voor de Rekenkamercommissie met financieel-economisch profiel.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Dordrecht is een bijzondere stad met een oude karakteristieke stadskern op een eiland tussen de A15 en de A16. Met circa 118.000 inwoners in een zeer bedrijvig, economisch belangrijk gebied heeft de gemeente een aantal grotere opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en samenleven, economische ontwikkeling en infrastructuur. De gemeente Dordrecht werkt met opgaven en clusters om flexibel en veerkrachtig te kunnen reageren op veranderende omstandigheden in de samenleving en de politieke wensen. Dordrecht maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden waar Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam ook toebehoren.

Meer informatie over de organisatie, bestuur en coalitieakkoord vindt u op https://cms.dordrecht.nl.

REKENKAMERCOMMISSIE
De rekenkamercommissie (RKC) bestaat in Dordrecht sinds 2011, is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Dordrecht en rapporteert aan de gemeenteraad. De commissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. Dit om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken, om aan de inwoners van Dordrecht zichtbaar te maken hoe publiek geld besteed wordt en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De taken en bevoegdheden van de RKC staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamercommissie Dordrecht. Deze verordening wordt momenteel herzien. Jaarlijks wordt een groslijst met te onderzoeken onderwerpen samengesteld. Aan de hand van vastgelegde criteria wordt hieruit een definitieve lijst vastgesteld en aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De RKC van de gemeente bestaat uit drie van de gemeente onafhankelijke personen: te weten een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden worden op voordracht van het presidium door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. De commissie wordt ondersteund door een secretaris-onderzoeker en een bestuurs- en managementassistente.

Meer informatie over de RKC vindt u via de website van de gemeente Dordrecht onder Overzicht bestuur/Rekenkamercommissie.

Functie

In verband met het ontstaan van twee vacatures zoekt de Rekenkamercommissie Dordrecht twee nieuwe leden met een politiek-bestuurlijke antenne, energie en een sterk kritisch vermogen. Om een zo complementair mogelijk team te kunnen vormen gaat het hierbij om een nieuw lid met een financieel-economisch profiel en om een nieuw lid met ruime ervaring en gevoel voor waar een gemeente voor staat. Hierbij is een combinatie van kennis, ervaring in het sociale domein en het ruimtelijke domein ideaal.

Meer specifiek:
• u vindt het een uitdaging om de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad te helpen versterken in verbinding met de raadsleden;
• u weet door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en effectiviteit;
• u maakt slagvaardig keuzes in onderwerpen die de commissie wil onderzoeken. Hierbij gaat het met namen om keuzes waar de raad/de gemeente iets aan heeft, waarbij wordt aangesloten bij de actualiteit en/of behoeften;
• u bent in staat om samen met de andere leden onderzoeken te begeleiden en incidenteel zelf mee uit te voeren;
• u weet onderzoeksresultaten om te zetten in beleidsaanbevelingen voor de raad.

Functie eisen

Voor deze vacature zoeken wij:

Maatschappelijk betrokken kandidaten
Politiek-bestuurlijk sensitief, met kritisch vermogen en interesse in de stad.

Profiel financieel/economisch:
• u hebt een financieel economische achtergrond en aantoonbare relevante ervaring, ervaring met gemeentefinanciën is een pre;
• u hebt een macro-economische blik en bent bekend met begrippen als big data, city marketing, regionale economie en werkgelegenheid;
• u bent in staat de vertaalslag te maken naar de voor de gemeenteraad relevante zaken.

Verder beschikt u over de volgende kwaliteiten:
• academisch werk- en denkniveau, in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap en aantoonbare kennis over het doen van onderzoek;
• een onafhankelijke kritische instelling, kan creatief denken en dat inbrengen in vernieuwende vormen van onderzoek. Onafhankelijk ten opzichte van de gemeente Dordrecht;
• kennis en ervaring met de veranderende rol van de (gemeentelijke) overheid en overheidsnetwerken;
• goed politiek-bestuurlijk gevoel, gewend om zaken te duiden, uit te kunnen leggen en vast te kunnen leggen;
• ervaring met het opzetten, uitvoeren, begeleiden en presenteren van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffectiviteit bij voorkeur op gemeentelijk niveau;
• bekend met de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente;
• bekendheid met Dordrecht en binding met de regio door wonen of werk.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 28 april.

PublicSpirit voert in principe in week 18 en 19 de oriënterende gesprekken en zal de resultaten op 14 mei aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vindt op 21 mei de eerste selectieronde plaats. De tweede selectieronde zal begin juni worden gepland.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6780.

Bij aanstelling dient u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit