Lid raad van toezicht – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever de Consumentenbond zoeken wij een lid raad van toezicht.
U kunt reageren tot en met 8 september a.s. (ref.nr. 6908).

Organisatie

De Consumentenbond is een vereniging met ongeveer 1,5 miljoen actieve deelnemers waarvan 430.000 leden. De Consumentenbond heeft geen winstoogmerk en wordt voor het grootste deel gefinancierd met contributies van leden. Er wordt samen met consumenten gewerkt aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten, met de Consumentenbond als het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

De Consumentenbond vindt dat iedereen met gemak en zekerheid producten en diensten moet kunnen kopen en gebruiken in een eerlijke en veilige markt. Daarbij staan zij onvoorwaardelijk naast en achter de consument en informeren en adviseren vanuit consumentenbelang om zo betere keuzes te maken. De Consumentenbond beïnvloedt regelgeving en ziet toe op de naleving daarvan, stelt misstanden aan de kaak en ondersteunt bij het oplossen daarvan.

De Consumentenbond biedt een veelzijdig aanbod van producten en diensten en is er om het consumentenbelang oprecht te dienen op alle terreinen: van financiën tot zorg, van elektronica tot de interneteconomie en van reizen tot voeding. Op basis van inzichten uit data wordt de dienstverlening van de Consumentenbond voortdurend verbeterd en dit zal voor het grootste deel steeds meer digitaal zijn.

De belangrijkste waarden zijn:
– Onafhankelijk
– Betrouwbaar
– Betrokken
– Open.

De Consumentenbond is volledig onafhankelijk, ontvangt geen subsidies en opereert in een complexe, veranderende omgeving. Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:
– toegenomen aanbod van (gratis) content en waarderings- en vergelijkingssites;
– meer concurrentie door spelers die zich in onderdelen van het koopproces specialiseren en spelers die hun dienstverlening bundelen;
– het gebruik van sociale media stijgt sterk, het gebruik van print neemt af;
– het vertrouwen in instituten is niet meer vanzelfsprekend;
– consumenten hebben steeds minder behoefte aan langetermijncontracten en lidmaatschappen van belangenverenigingen.

DE ORGANISATIE
De Consumentenbond is een vereniging met getrapte vertegenwoordiging: de algemene ledenvergadering wordt gevormd door de Bondsraad, waarin maximaal 75 leden van de vereniging zitting hebben. De Bondsraad bestaat op dit moment uit 68 leden. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. In de Bondsraad kunnen de leden van de vereniging invloed uitoefenen op het beleid, dat onder leiding van de directie, wordt uitgevoerd door een professionele werkorganisatie met ongeveer 240 medewerkers op het bureau in Den Haag en een flexibele schil van 40 medewerkers. De door de Bondsraad verkozen raad van toezicht houdt toezicht op (het beleid) van de directie, de uitvoering van de strategie en het goed functioneren van de organisatie.
De algemeen directeur, Sandra Molenaar, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bondsbureau. Zij legt daarvoor verantwoording af aan de raad van toezicht.

Meer informatie vindt u op de site: www.consumentenbond.nl

Functie

De raad van toezicht informeert de Bondsraad over de genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht nauwe contacten met de directie van het bureau in Den Haag. Tevens waakt de raad ervoor dat datgene wat het bondsbureau doet, past binnen de door de Bondsraad vastgestelde kaders. De raad van toezicht vervult de rol van werkgever en van sparringpartner van de directie en bestaat uit 7 leden. De zittingsduur van de leden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

Er is een vacature ontstaan doordat een van de leden van de raad van toezicht zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor een volgende termijn.

De raad van toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Een goede balans en samenkomst van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de raad als team. In de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling van geslacht en leeftijd, deskundigheid, maatschappelijke en culturele achtergrond. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen.

Functie eisen

KWALITEITSCRITERIA EN PROFIELKENMERKEN DIE GELDEN VOOR DE INDIVIDUELE LEDEN:
• aantoonbare affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van de Consumentenbond;
• aantoonbare affiniteit met het verenigingskarakter en de verenigingsstructuur van de Consumentenbond;
• kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
• nieuwsgierige en open houding, die zich vertaalt in het stellen van vragen;
• reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor;
• onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
• ervaring met beleidsontwikkeling enerzijds en beleidstoezicht anderzijds;
• hedendaagse opvattingen over governance en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
• voldoende beschikbaarheid.

In de samenstelling van de raad van toezicht wordt geborgd dat er een evenwichtige spreiding is van kennis van financiën, organisatieontwikkeling, marketing – in het bijzonder ledenwerving en juridische kennis – en de inbreng van maatschappelijke contacten, contacten vanuit de politiek en het openbaar bestuur. Ook wordt gekeken naar een verdeling van profielkenmerken op basis van affiniteit dan wel bekendheid met een verenigingsstructuur, het bedrijfsleven, de (zakelijke) dienstverlening, media en technologie.

GEWENSTE COMPETENTIES VOOR HET VACANTE PROFIEL
Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat die ruime ervaring heeft met het sturing geven aan veranderingsprocessen in organisaties in een dynamiek met meerdere strategische partners. Organisatiekundig, met kennis van transities in het huidige tijdsgewricht. Creativiteit en ervaring met nieuwe verdienmodellen en start ups is een pré.

Als toezichthouder is het van belang dat de kandidaat rolbewust is en kan werken in de driehoek van Bondsraad, raad van toezicht en de werkorganisatie, het bondsbureau. Onafhankelijk als intern toezichthouder en in staat de juiste vragen te stellen vanuit betrokkenheid met de organisatie. In de klankbordrol de directie constructief te kunnen ondersteunen vanuit een eigen expertise, maar met oog voor de rol van de Consumentenbond in een veranderende samenleving.

Aanbod

De vergoeding van een lid raad van toezicht bedraagt (in 2019) € 9.589,– exclusief btw.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij managementassistente Tineke Frederiks, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9132.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 8 september 2019 via onze website www.publicspirit.nl ter attentie van drs. Marylin Demers, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6908. Wanneer uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

PROCEDURE
PublicSpirit verricht de voorselectie en op 11 september worden de voorgeselecteerde kandidaten aan de Consumentenbond gepresenteerd. De selectieronde vindt plaats op 19 september vanaf 15.00 uur en de tweede selectieronde vindt plaats op 25 september in de ochtend. De Besluitvorming in de Bondsraad zal in week 48 plaatsvinden.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit