Lid Raad van Toezicht, profiel Zorg/Welzijn – Nijmegen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever ROC Nijmegen zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met bestuurlijke ervaring in een grote instelling in de branche Zorg en/of Welzijn.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum, verantwoordelijk voor opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs of in de volwasseneneducatie. Voor bedrijven en instellingen verzorgen we contractonderwijs. Bij ROC Nijmegen studeren meer dan 11.500 studenten, en werken ongeveer 1.050 medewerkers. ROC Nijmegen heeft vestigingen in Nijmegen en Boxmeer. Ook kennen we regiolocaties die zich uitsluitend bezighouden met volwasseneneducatie.

De leiding van ROC Nijmegen is in handen van een tweehoofdig college van bestuur.
ROC Nijmegen streeft naar de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio. We zorgen voor de juiste studiekeuze en begeleiding voor iedere student. We investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwen de inspectienormen als ondergrens.

Onze ambitie voor 2021 is dat wij een ontmoetingsplaats willen zijn, een professionele leergemeenschap, waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen, en op maat hun ambities waar kunnen maken. Tijdens deze ontmoetingen (met elkaar, met lesstof, met docenten en met het werkveld) verleggen onze studenten hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten.

De totale beroepsbevolking is onze doelgroep. Wij willen ons ontwikkelen tot een volwaardig partner in Leven Lang Ontwikkelen. Om onze ambitie te realiseren werken we nauw samen met het werkveld, in de beroepskolom (vo en hbo), en met andere mbo-instellingen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.roc-nijmegen.nl


Functie

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het college van bestuur, en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich, naast de financiële situatie op korte en langere termijn, met name op (de uitvoering van) het strategisch meerjarenbeleid, de bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. De raad van toezicht is daarnaast werkgever van de leden van het college van bestuur en staat het college van bestuur met raad en daad terzijde. Dit doet zij vanuit de aanbevelingen in de Branchecode Goed Bestuur in het mbo 2014, en de statuten.

Statutair is geregeld dat de Raad vijf tot maximaal negen leden omvat. Leden hebben zitting voor een tijdvak van 3 jaar, bij herbenoeming mag de bij elkaar opgetelde zittingsduur de negen jaar niet overschrijden. De huidige raad van toezicht bestaat uit zes leden.
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt ervoor gezorgd dat deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig is.

PROFIEL
Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk in de zin van de branchecode. Van de leden van de raad wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het (middelbaar beroeps)onderwijs in de regio Nijmegen en op hoofdlijnen vertrouwd zijn met de ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs.

De volgende algemene profielkenmerken worden daarbij als richtinggevend beschouwd:
• affiniteit met de doelstelling en functie van ROC Nijmegen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• algemene bestuurlijke kwaliteit en ervaring (eindverantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot grote organisaties;
• ervaring in een toezichthoudende functie strekt tot aanbeveling;
• het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor het college van bestuur;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
• het vermogen om het beleid van ROC Nijmegen en het functioneren van het college van bestuur op hoofdlijnen te toetsen aan de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het ROC stellen;
• kritische houding (kunnen “doorvragen” zonder meteen te beoordelen);
• gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke en beroepsmatige (regionale) ontwikkelingen, en deze kunnen duiden voor ROC Nijmegen (maatschappelijke inbreng “van buiten naar binnen”);
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• in staat tot kritische zelfreflectie;
• politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
• voldoende beschikbaarheid om naast de formele vergaderingen van de raad van toezicht c.q. commissievergaderingen, goed invulling aan de rol te geven, alsmede voor overleg met de medezeggenschap.

Functie-eisen

Wij zoeken toezichthouders met bewezen bestuurlijk profiel die vanuit hun specifieke expertise in staat zijn om integraal, en hun eigen vakgebied overstijgend, toezicht te houden. In uw optreden bent u een teamplayer, sterk gericht op samenwerking en samenhang.

Voor het profiel Zorg/welzijn is het van belang dat u:
• bestuurlijke ervaring hebt in een grote instelling in de branche Zorg en/of Welzijn;
• kennis heeft van actuele ontwikkelingen in de Zorg en/of Welzijn, oog hebt voor innovatie;
• beschikt over sensitiviteit en oordelend vermogen voor een efficiënte en effectieve relatie tussen opleidingsbehoeften vanuit het Zorg en Welzijnswerkveld enerzijds en het opleidingsaanbod vanuit een ROC anderzijds;
• bekend met het werkveld in de regio Nijmegen en relevant en actueel netwerk.

De raad van toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, commissie Q (kwaliteit) en de remuneratiecommissie. Het ligt voor de hand dat één van de kandidaten in de commissie Q zitting zal nemen.

Aanbod

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.


Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 25 januari.

Planning procedure:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : februari
Shortlistbespreking : 2 maart
Selectiegesprekken bij ROC Nijmegen : 12 en 16 maart
Eventueel tweede selectiegesprek : eind maart
Benoeming : per 1 april 2020

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6994.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit