Lid Raad van Toezicht, profiel Vastgoed – Zevenbergen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonkwartier zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met profiel Vastgoed. Dit lid wordt benoemd op voordracht van de huurders.

U kunt reageren tot en met 28 september a.s. (ref.nr. 6781).

Organisatie

Woonkwartier is een toekomstgerichte woningcorporatie in het westen van Noord-Brabant met totaal circa 9.000 verhuureenheden in 18 kernen. De corporatie is ontstaan in 2016 uit Bernardus Wonen, Brabantse Waard en Woningstichting Dinteloord. Woonkwartier werkt vanuit de missie:
– lokaal en maatschappelijk betrokken plattelandscorporatie, actief in West-Brabant;
– zorgen voor mensen met een bescheiden inkomen in een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis waarbij fijn wonen verder gaat dan alleen een woning;
– inzetten voor leefbaarheid in de wijken en kernen, samen met bewoners en (keten)partners.

De werkorganisatie van Woonkwartier bestaat uit circa 80 betrokken medewerkers. Zij werken samen aan de missie vanuit de kernwaarden: persoonlijk, praktisch en proactief. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam (MT) zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager Frontoffice, de manager Backoffice, de manager Strategie en Beleid. Naast dit MT staat een bestuurssecretaris (deeltijdfunctie i.c.m. met deeltijd manager Strategie en Beleid) en een controller.

De afgelopen jaren is door Woonkwartier hard gewerkt aan het worden van één corporatie. Zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor klanten en maatschappelijke partners en voortbouwend op de verworvenheden van de verschillende fusiepartners. De werkorganisatie en de processen zijn inmiddels ingericht. Momenteel wordt er gewerkt aan procesoptimalisatie, zorgvuldige, dienstverlening aan klanten en verdere strategische samenwerking met partners.

De Raad van Toezicht (RvT) verzorgt het interne toezicht bij Woonkwartier.
In het fusieproces is door de toenmalige Raden van Toezicht afgesproken op termijn voor de fusiecorporatie te bewegen van een RvT van 7 leden naar een RvT van 5 leden per 1 januari 2022. Gezien het huidige rooster van aftreden blijkt dat in een korte periode (2020-2022) alle leden zullen aftreden en niet herbenoembaar zijn. Dat heeft een behoorlijke impact op de dynamiek binnen de RvT en op het toezicht van de organisatie.
PublicSpirit is gevraagd om de RvT van Woonkwartier te ondersteunen bij het adequaat en tijdig invullen van deze vacatures. Hierbij is het de bedoeling om in drie fases de hele RvT te vernieuwen; in het najaar 2019, najaar 2020 en najaar 2021.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.woonkwartier.nl.


HUURDERSVERTEGENWOORDIGING
De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersvereniging Fijn Wonen. Fijn Wonen is in 2016 opgericht op basis van de bestaande verenigingen van voor de fusie. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. Fijn Wonen overlegt en onderhandelt met Woonkwartier over beleidsmatige zaken en heeft, voornamelijk via de RvT-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvT. Momenteel zijn (wettelijk) drie leden van de RvT op voordracht van de huurders benoemd. Bij een RvT van vijf personen zijn dit er twee.
Fijn Wonen is vanwege de vacature namens de huurder in de RvT (profiel vastgoed) actief betrokken bij deze selectieprocedure.

Functie

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvT. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvT van Woonkwartier is een zogeheten “two-tier board” en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvT toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.
De taken en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van Woonkwartier. Per 1 januari 2020 wordt de naam van de RvT gewijzigd naar Raad van Commissarissen (RvC). Dit heeft geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg, binnen de sector spreekt men steeds meer over RvC i.p.v. RvT; vandaar de aanpassing.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders/Fijn Wonen en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvT, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvT de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvT de rol van werkgever voor het bestuur van Woonkwartier.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvT naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvT heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvT kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

AANDACHTSGEBIEDEN
Van de diverse leden van de RvT worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvT zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvT zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

PROFIEL ALGEMEEN
In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De RvT houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvT fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvT beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvT bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.
De RvT dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De leden van de RvT dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvT geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:
• affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid);
• als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
• tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
• het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
• besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
• het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
• het hebben van (kennis en) ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
• in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
• een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
• voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvT streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW.

Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvT geborgd worden.Functie eisen

Voor het profiel Vastgoed, op voordracht van de huurders, zoeken wij

Kandidaten met kennis en ervaring op het terrein van ontwikkeling en beheren van vastgoed en verduurzaming. U bent goed bekend in strategisch voorraadbeleid en hebt de kennis en ervaring om investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen. Hiernaast vormt het hebben van juridische kennis een duidelijke pre.

U dient verder te beschikken over:
• inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van vastgoedmanagement, met name op voor de corporatie relevante terreinen zoals portefeuilleanalyse/portefeuille- management;
• kennis op het gebied van onderhoudscontracten, verduurzamingsvraagstukken, andere bouwkundig en ruimtelijke ontwikkeling gerateerd relevante zaken;
• inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
• algemene juridische kennis, kennis op het gebied van samenwerkingscontracten en andere relevante juridische vragen bij voorbeeld op het gebied van de Woningwet, vastgoedrecht en huurrecht vormen een duidelijke pre;
• ervaring als toezichthouder is wenselijk, de ambitie en het vermogen om zich langjarig in te zetten voor een maatschappelijk doel en huurdersbelangen is essentieel.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvT dient bij voorkeur één van de twee te benoemen RvT-leden in de regio te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan West-Brabant.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvT de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.


Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 29 september a.s..

De werving en selectie is in handen van PublicSpirit.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 39, 40 en 41
Bespreken resultaten met selectiecommissie: begin week 43
Eerste selectieronde: eind week 43
Tweede selectieronde: week 44

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Patrick Beterams onder vermelding van referentienummer 6781.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit