Lid Raad van Toezicht, profiel Kwaliteit & Innovatie – Zeist

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Youké Sterke Jeugd zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met het profiel Kwaliteit & innovatie.
U kunt reageren tot en met 28 mei a.s. (ref.nr. 6851).

Organisatie

ALGEMEEN
Youké staat voor sterke jeugd. Youké biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun gezin. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.

Ongeveer 500 betrokken en gecertificeerde professionals in de jeugd- & opvoedhulp bieden intensieve ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs behandeling, crisisopvang, pleegzorg en trainingen. Zorg wordt geboden in de eigen leefomgeving, samen met scholen, vanuit zorgteams en op locaties in de wijk. Met een groot netwerk van gespecialiseerde samenwerkingspartners biedt Youké de best passende zorg voor jeugd in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Dat gebeurt vanuit de kernwaarden: samen, talentgericht, ondernemend, kleurrijk en zelfredzaam.

Het zorglandschap en het jeugdzorgstelsel zijn onderhevig aan flinke veranderingen, die gepaard gaan met bezuinigingen. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, de Participatiewet en de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt gewerkt aan transformatiedoelen in het brede sociaal domein en er wordt gevraagd om tot maatwerk in oplossingen te komen. Gemeenten staan voor de uitdaging om integrale veranderingen te realiseren in het jeugdveld wat betreft de organisatie, inrichting en de uitvoering van de hulp. Youké heeft de ambitie om partner van gemeenten te zijn in het ontwikkelen van het zorglandschap en in het innoveren van het zorgaanbod door het inzetten van haar kennis en kunde. Youké heeft nieuwe uitdagingen voor wat betreft de andere vorm van aanbesteden. Met meerdere partijen tegelijkertijd in samenwerking en hoe je dit vervolgens met elkaar organiseert.

BESTUUR EN STRUCTUUR
Youké hanteert het Raad van Toezicht-/Raad van Bestuur-model. Bij het opstellen van de statuten en reglementen wordt de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt gehanteerd. De stichting kent een Raad van Toezicht met zes leden, inclusief de voorzitter, en heeft een Bestuurder. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het formuleren en het realiseren van het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten. Zij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De jaarlijkse omzet van Youké bedraagt ca. € 30 miljoen. De zorgorganisatie geldt als financieel gezond en stabiel.

Voor meer informatie over Youké nodigen we u van harte uit de website te bekijken. www.youke.nl.

Functie

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de Bestuurder en staat de Bestuurder met advies terzijde. De Raad van Toezicht heeft de werkgeversfunctie voor de Bestuurder en onderschrijft de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Op 1 juli 2019 treden twee leden af, en per 31 december 2019 de voorzitter. Daarvan worden twee leden vervangen. De rol van voorzitter wordt door een van de huidige leden ingevuld. De RvT bestaat per 1 januari 2020 uit vijf leden.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend bij de aard van de ontwikkelde activiteiten en rekening houdend met de ontwikkelingen die in de komende jaren optreden. Binnen de raad is een mix aanwezig van deskundigheid op algemeen bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk gebied.
De raad heeft twee commissies: een Auditcommissie Financiën en een Kwaliteitscommissie. De Raad komt circa 6 keer per jaar bijeen; de commissies gemiddeld 4 keer. Daarnaast wordt 1x per jaar een werkbezoek gehouden en een gezamenlijke bijeenkomst van RvT, bestuurder en MT. Voorts kan incidenteel aanwezigheid bij een bijeenkomst worden gevraagd, zoals met de Ondernemingsraad of de Pleegouderraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met maximaal één herbenoeming.

Functie eisen

PROFIELEISEN – ALGEMEEN

De leden van de raad hebben bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis en managementervaring, dan wel goed gevoel voor management-vraagstukken binnen (middel)grote organisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, de hulpverlening, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de politieke en zorginhoudelijke ontwikkelingen binnen de sector jeugd en de rest van het sociale domein. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische-, onafhankelijke en integere wijze.

Andere profieleisen zijn:
• Affiniteit met de sector zorg voor jeugd en de transformatie binnen de sector;
• Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van Youké;
• Brede maatschappelijke betrokkenheid en netwerk;
• Een onafhankelijke opstelling en een juist evenwicht in betrokkenheid bij de organisatie
en bestuurlijke distantie;
• Vermogen en attitude om het bestuur als klankbord terzijde te staan;
• Vermogen om beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen op
basis van de eisen van kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit;
• Vermogen om kritisch naar elkaar te zijn (countervailing power);
• Attitude om actief samen te werken binnen het team en bij te dragen aan het realiseren
van de gemeenschappelijke doelstellingen;
• Voldoende beschikbaarheid;
• Bereidheid te investeren in deskundigheidsbevordering als toezichthouder.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtig samengestelde RvT, in de procedure zal ook naar de teamsamenstelling gekeken worden. Eén van de te benoemen leden heeft regionale binding.

Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. U heeft oog voor maatschappelijk ondernemerschap.

PROFIELEISEN – SPECIFIEK KWALITEIT & INNOVATIE

De te benoemen kandidaat zal deel uitmaken van de commissie kwaliteit en innovatie.
De commissie kwaliteit en innovatie doet aanbevelingen aan de RvT en bestuurder over optimalisering kwaliteit van zorg, huidige en toekomstige trends in de markt, risicopreventie en –reductie, cultuur en HRM, innovatie. In de organisatie wordt gewerkt aan innovatie-agenda met aandacht voor mogelijkheden technologie. Kwaliteit en innovatie gaat ook over het ‘merk’ Youké- en een sterke positionering & aantrekkingsfactor in de markt.

Hij/zij:
• heeft kennis van strategische en tactische organisatieontwikkeling (kan bijvoorbeeld meedenken over positionering van Youké in de markt voor talent en aantrekkelijk werkgeverschap);
• heeft een visie op de toekomstige strategische innovatie agenda;
• heeft ervaring met complexe strategische veranderprocessen met oog voor mens en techniek, met zowel focus op de ‘harde’ aspecten (structuur, systemen, processen, etc.) als de ‘zachte’ aspecten (cultuur, communicatie, etc.) van de organisatie;
• heeft affiniteit met en kennis van nieuwe technologie en ehealth;
• is in staat te adviseren en als klankbord te fungeren voor de Bestuurder t.a.v. processen inzake kwaliteit, veiligheid en innovatie;
• is gewend interne en externe informatie op het terrein van kwaliteit, veiligheid en innovatie van zorg- en dienstverlening te verzamelen en interpreteren, waarbij en het belang van de cliënten c.q. het maatschappelijk belang leidend is.

Aanbod

De Raad van Toezicht-leden ontvangen een honorering zoals deze in de sector gebruikelijk is. Youké volgt daarin de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De honorering bedraagt € 8.000,- op jaarbasis, exclusief btw.
De leden beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot 29 mei aanstaande.

PublicSpirit voert in de weken 23 en 24 oriënterende gesprekken en zal de resultaten op 18 juni a.s. aan de Raad van Toezicht en de Bestuurder presenteren. Hierna vinden op dinsdag 25 juni 2019 vanaf 16:00 uur de selectiegesprekken bij Youké plaats, waarbij ook de Bestuurder betrokken zal zijn.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacatures op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een CV indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van Vacaturenummer 6851.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit