Lid Raad van Toezicht, profiel Juridisch – Delft

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Erfgoedhuis Zuid-Holland zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.

U kunt reageren tot en met 6 oktober a.s. (ref.nr. 6927).

Organisatie

Erfgoedhuis Zuid-Holland is een kennisinstituut dat zich inzet voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Met 15.000 monumenten, 228 molens, zo’n 200 landgoederen en buitenplaatsen, 200 musea, 25 archieven, 120 historische en archeologische verenigingen, maar ook cultuurlandschappen, kerken, forten, trekvaarten, tradities en verhalen kun je letterlijk niet om het erfgoed heen: ze vormen het DNA van de provincie en zijn een bron van inspiratie. Erfgoedhuis is overtuigd van de kracht van erfgoed als een (ver)bindende factor in onze maatschappij en de kansen die erfgoed biedt voor innovatie, creatie en participatie.

Overal in de provincie zetten mensen (veelal vrijwilligers) zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als een ankerpunt verbindt, inspireert, organiseert en ondersteunt Erfgoedhuis Zuid-Holland gemeenten, verenigingen, musea, scholen, beheerders, ondernemers en vrijwilligers. Daarmee geeft het invulling aan haar missie: Samen erfgoed behouden, benutten en beleven. Dit wordt onderstreept in het ”Beleidsplan 2017-2020 Erfgoed inspireert”.

Dit doet zij door het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies, het organiseren van trainingen, informatiebijeenkomsten en studiedagen, het beheren van publiekswebsites, het ontwikkelen van educatiemateriaal, het verzorgen van publicaties en het coördineren van koepelprojecten.
Erfgoedhuis Zuid-Holland is een zelfstandige stichting met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht-model en volgt in haar statuten, reglementen en procedures de Governance Code Cultuur 2019.

Meer weten over het Erfgoedhuis Zuid-Holland? Kijk op www.erfgoedhuis-zh.nl.

Functie

De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Vanuit de Governance Code Cultuur is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurder.

De RvT stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met raad en advies en fungeert als klankbord. De RvT is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan.

Toezicht nieuwe stijl
De rol van toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT waar zij onderdeel van uitmaken.

Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas.
De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie. Hij/zij brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. Hij/zij realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken.

De RvT van Erfgoedhuis Zuid-Holland bestaat op dit moment uit 6 leden. Zij zoekt ter vervanging van de twee leden die eind 2019 aftreden twee nieuwe leden.
De RvT bestaat uit deskundigen met een passie en/of expertise uit het erfgoedwereld. De RvT zoekt op dit moment iemand met een sterke financiële deskundigheid en iemand met een sterke juridische deskundigheid. De RvT komt ongeveer 4 tot 5 keer per jaar bijeen. Zij werkt niet met specifieke commissies maar wel met portefeuillehouders op thema. Er zijn drie concrete thema’s benoemd: werkgeverschap, financiën en personeel.

Functie eisen

PROFIEL – ALGEMEEN

Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de RvT is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De RvT streeft naar een zodanige samenstelling, dat de volgende personen met affiniteit met en kennis van de werkterreinen van de stichting deel uitmaken van de raad:
a. één persoon met kennis van en affiniteit met musea;
b. één persoon met kennis van en affiniteit met archieven en/of geschiedbeoefening;
c. één persoon met kennis van en affiniteit met cultuureducatie en/of cultuurtoerisme;
d. één persoon met kennis van en affiniteit met monumentenzorg en/of archeologie.

De samenstelling van de raad wordt zodanig vormgegeven dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de raad als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de raad wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Erfgoedhuis Zuid-Holland te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel
• affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Erfgoedhuis Zuid-Holland;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen om het beleid van Erfgoedhuis Zuid-Holland en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen en dit in teamverband uit te kunnen oefenen;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
• voldoende beschikbaarheid;
• beschikking over een relevant netwerk;
• opleiding en/of ervaring als toezichthouder is een pré.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten
• academisch werk- en denkniveau;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• uitstekend inlevingsvermogen;
• maatschappelijk betrokken;
• vernieuwend;
• open, kritische houding.

Daarnaast streeft de raad naar evenwichtigheid in de diversiteit (bijv. man/vrouw) en maatschappelijke oriëntatie van haar leden. Binnen het team dienen de verschillende benodigde expertises geborgd te zijn, maar dient ook sprake te zijn van complementaire competenties. De leden van de Raad van Toezicht dienen affiniteit te hebben met de cultuurhistorie van het primaire werkgebied van de stichting: Zuid-Holland.

PROFIEL – SPECIFIEK

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid met een sterke juridische deskundigheid. Professionele deskundigheid op het gebied van erfgoed en/of ervaring met verduurzamen van (monumentale) gebouwen strekt tot aanbeveling.

In dit aandachtsgebied zijn de aspecten van besturing en inrichting van de organisatie aan de orde, alsmede het risicomanagement en het vraagstuk van wet- en regelgeving. Gevraagd wordt:
• kennis van relevante wet- en regelgeving, bij voorkeur bestuursrecht en arbeidsrecht;
• kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
• kennis van statuten/reglementen.

Aanbod

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een jaarlijkse vergoeding voor gemaakte onkosten van € 500,–.

Conform het Reglement van de Raad van Toezicht zitten leden voor 4 jaar in de Raad en kunnen zij één keer worden herbenoemd.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 6 oktober a.s.

PublicSpirit beoordeelt de sollicitaties en zal de resultaten vervolgens op 11 oktober a.s. aan de selectiecommissie presenteren.

De verdere planning van de procedure is als volgt:
• 1e gespreksronde: maandag 14 oktober (ochtend + middag)
• evt. 2e gespreksronde / verdiepend gesprek: week 43
• keuze/voordracht eindkandidaten: week 44
• benoeming nieuwe leden in RvT-vergadering: 14 november 2019

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van vacaturenummer 6927.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit