Lid Raad van Toezicht, profiel HR/Juridisch – Leeuwarden

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Amaryllis zoeken wij een lid Raad van Toezicht. Een strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder met ervaring en specifieke deskundigheid op het terrein van organisatieverandering, HR, en juridische vraagstukken.

U kunt reageren tot en met zondag 25 augustus (ref.nr. 6883).

Organisatie

Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar Amaryllis voor staat.

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief 2 dorpenteams) brengt Amaryllis in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikt de organisatie over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders en buurtbemiddeling. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat het belang van de bewoner centraal wordt gesteld. De vraag wordt niet uit handen genomen maar de zelfredzaamheid van de bewoner wordt gestimuleerd en de organisatie zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

De organisatie is gevormd op basis van wat er echt nodig is in plaats van waarop iemand recht heeft. Zij gaat uit van vertrouwen en anticiperen op waar de omgeving behoefte aan heeft. Ze zorgt voor gemak en eenvoud en probeert procedures te vermijden of te vereenvoudigen.
Amaryllis is in mei 2014 opgericht om de inhoudelijke doorontwikkeling van sociale wijkteams uit te voeren in de Gemeente Leeuwarden. Per januari 2019 is Amaryllis gefuseerd met de lokale welzinsinstelling Wellzo. Vanaf die datum is Amaryllis een stichting. Sinds de fusie biedt Amaryllis ook jongerenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.

Amaryllis komt uit een fase van pionieren, vooroplopen, doen wat nodig is. Er is vanaf de start van de organisatie veel aandacht geweest voor inhoud en visie. Het afgelopen jaar is begonnen met een verdere professionaliseringsslag. Met name als het gaat om de algehele bedrijfsvoering, uniformiteit van werken en zorgen dat Amaryllis met zo weinig mogelijk protocollen wel kaders heeft en juist daar waar nodig is een meerwaarde kan brengen.

Amaryllis wordt volledig gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Mede onder invloed van financiële tekorten op het sociaal domein heeft de gemeente haar beleid gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van taken tussen de eerstelijns ondersteuning van Amaryllis en de tweedelijns gespecialiseerde zorg. De rol van Amaryllis kan daarbij inhoudelijk en qua omvang toenemen. Daarvoor dient echter de aanbesteding gewonnen te worden die eind 2019 zal plaatsvinden en vanaf 2021 zal leiden tot een nieuwe organisatie.
De toekomstige vormgeving en positie past goed binnen de profilering van Amaryllis zoals die zich vanaf de start heeft ontwikkeld.

De organisatie wordt van onderop gestuurd en bestaat uit:
• 8 sociale wijkteams, waaronder 2 dorpenteams;
• Team Vrijwilligerswerk, Mantelzorg, Jongerenwerk, Statushouders en Buurtbemiddeling;
• Raad van Toezicht;
• Directeur-bestuurder;
• Faciliterende staf met daarin: P&O- adviseur, beleidsadviseur, coördinator bedrijfsvoering, stafmedewerkers.

KERNWAARDEN

1. Mensgericht
Dat betekent dat ze aansluit bij de vraag en het tempo van de bewoners die ze ondersteunt. Ze kijkt naar wat mensen kunnen (talenten) en niet naar wat de beperkingen zijn. Ze kijkt niet alleen naar de persoon maar ook naar de omgeving waarin hij of zij leeft. Dit is waarom gewerkt wordt als generalisten op basis van het principe ‘1 huishouden, 1 plan 1 sociaal werker’.

2. Ondernemend
Dat wil zeggen dat de medewerkers proactief zijn, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten en het lef hebben om dingen (anders) te doen, ook als dat is gebaseerd op intuïtie en ‘gezond verstand’.

3. Duurzaam
Duurzaam betekent dat de medewerkers altijd zoeken naar de oplossingen die langdurig werken en dat als het nodig is ervoor gekozen wordt om op korte termijn te investeren als langetermijneffect verwacht wordt.

4. Verbindend
Amaryllis is een netwerkorganisatie. Alles wat zij doet, doet zij samen met anderen. Ze zoekt altijd naar samenhang en synergie.

Functie

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de Directeur-Bestuurder en staat de Directeur-Bestuurder met advies terzijde. De Raad van Toezicht heeft de werkgeversfunctie voor de Directeur-Bestuurder. De Raad onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Op 1 oktober 2019 treedt een lid statutair af. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend bij de aard van de ontwikkelde activiteiten en rekening houdend met de ontwikkelingen die in de komende jaren optreden. Binnen de raad is een mix aanwezig van deskundigheid op algemeen bestuurlijk, financieel en inhoudelijk gebied.
De raad heeft twee commissies: een Auditcommissie Financiën en een Remuneratiecommissie. De Raad komt circa 6 keer per jaar bijeen; de commissies gemiddeld 4 keer. Daarnaast wordt 1x per jaar een werkbezoek gehouden en een gezamenlijke bijeenkomst van RvT, Directeur-Bestuurder en MT. Voorts kan incidenteel aanwezigheid bij een bijeenkomst worden gevraagd, zoals met de Ondernemingsraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met maximaal één herbenoeming.

Functie eisen

PROFIELEISEN – ALGEMEEN

De leden van de raad hebben bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis en managementervaring, dan wel goed gevoel voor managementvraagstukken binnen (middel)grote organisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, de hulpverlening, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de politieke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische-, onafhankelijke en integere wijze.

Andere profieleisen zijn:
• Affiniteit met de sector en de transformatie binnen de sector;
• Affiniteit met de doelstellingen en de kernwaarden van Amaryllis;
• Brede maatschappelijke betrokkenheid en netwerk;
• Een onafhankelijke opstelling en een juist evenwicht in betrokkenheid bij de organisatie
en bestuurlijke distantie;
• Vermogen en attitude om de Directeur-Bestuurder als klankbord terzijde te staan;
• Vermogen om beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen op
basis van de eisen van kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit;
• Vermogen om kritisch naar elkaar te zijn (countervailing power);
• Attitude om actief samen te werken binnen het team en bij te dragen aan het realiseren
van de gemeenschappelijke doelstellingen;
• Voldoende beschikbaarheid;
• Bereidheid te investeren in deskundigheidsbevordering als toezichthouder.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtig samengestelde RvT, in de procedure zal ook naar de teamsamenstelling gekeken worden.

Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. U heeft oog voor maatschappelijk ondernemerschap.


PROFIELEISEN – SPECIFIEK HR/JURIDISCH

Voor deze vacature zoekt Amaryllis een strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder met ervaring en specifieke deskundigheid op het terrein van organisatieverandering, HR, en juridische vraagstukken. Deze persoon zal deze kennis in kunnen zetten ter verhoging van de kwaliteit van de RvT als geheel.

De kandidaat is een teamspeler en verbinder, die als lid van een collegiaal team op niveau weet te schakelen en scherpte in discussies weet aan te brengen op een rustige en respectvolle wijze. Hij/zij is innovatief en heeft het vermogen om anders te denken en te durven zijn. Hij/zij heeft ervaring in het omgaan met verschillende belanghouders en kan positief kritisch adviseren in strategische besluitvormingsprocessen. Als persoon is de kandidaat verbindend, open en integer en weet, indien nodig, een brug te slaan tussen verschillende belangen.

De kandidaat:
• beschikt over ruime ervaring op het gebied van management en/ of bestuur van en/of toezicht, bij voorkeur bij maatschappelijke organisaties;
• beschikt over ruime kennis op organisatieveranderingsvraagstukken;
• toont brede maatschappelijke belangstelling en lokale betrokkenheid;
• heeft ruime ervaring met een visie op HR;
• heeft bij voorkeur juridische kennis en ervaring.

Aanbod

De Raad van Toezicht-leden ontvangen een honorering zoals deze in de sector gebruikelijk is.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot en met zondag 25 augustus a.s..

PublicSpirit voert in de weken 35 en 36 oriënterende gesprekken en zal de resultaten op 19 september a.s. aan de Raad van Toezicht en de Bestuurder presenteren.
Vervolgens vinden op dinsdag 24 september a.s. de selectiegesprekken bij Amaryllis plaats, waarbij ook de Bestuurder betrokken zal zijn.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacatures op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een CV indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het desbetreffende vacaturenummer: 6883.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit