Lid Raad van Toezicht, profiel Financiën / Bouw – Son en Breugel

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever SWZ Zorg zoeken wij een Lid Raad van Toezicht, profiel Financiën / Bouw.
U kunt reageren tot en met 23 september 2018 (ref. nr. 6533).

Organisatie

Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fases van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ richt zich op mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. Met ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers (en 400 vrijwilligers), werkt SWZ op basis van gelijkwaardigheid voor bijna 400 cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP en voor ruim 1.100 cliënten in totaliteit.

VISIE
SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benadert SWZ de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen.

SWZ voegt waarde toe aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen zij door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens. Hoe daaraan invulling wordt gegeven, verschilt van cliënt tot cliënt. Voor de één is dat het verkrijgen van comfort en zich begrepen voelen, voor de ander is dat begeleiding naar een volwaardige baan of training om meer zelfredzaam te worden. Cliënten maken daarin hun eigen keuzes. SWZ ondersteunt en helpt hen met de best mogelijke zorg en ondersteuning. En daar zijn de medewerkers van SWZ goed in.

Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid.

SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Om dit te bereiken werkt SWZ nauw samen met partners die een aanvullende waarde hebben zoals het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.

Centraal staat de ontwikkeling van merkbare mensgerichte zorg vanuit zelforganiserende teams. Overige speerpunten zijn de zorg en ondersteuning in het sociale domein, optimaal gebruik van middelen d.m.v. lean, het inzetten van moderne technologie en de zorg voor goede huisvesting. SWZ is volop aan de slag om nieuwe toekomstbestendige huisvesting te realiseren in Son (Zonhove). Dit is een omvangrijk bouwproject dat de komende jaren veel aandacht zal vragen van de organisatie.

Ook andere ontwikkelingen staan intussen niet stil. Met name ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, kwaliteitskaders en wet- en regelgeving, vragen aandacht.

SWZ hanteert de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code voor de richting en inrichting van het bestuur en haar adviserende en toezichthoudende organen. De organisatie kent het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model waarbij de Raad van Bestuur verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Uitgebreide informatie, zoals het jaarverslag, het strategisch plan en het inspirerend kader werkboek zijn te vinden op de website van SWZ: www.swzzorg.nl .

Functie

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van SWZ waakt over het integrale belang van SWZ en de met haar verbonden (zorg)organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend.

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander conform statuten en reglement. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren.

Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de Raad van Bestuur, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van belang. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het geheel te leveren. De Zorgbrede Governancecode (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de Raad van Bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting. Ook het kwaliteitskader vormt een belangrijk uitgangspunt.

De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis, ervaring en de modus operandi om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Het functioneren van de Raad is voorts gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad telt twee voordrachtzetels: één op voordracht van de Ondernemingsraad en één op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De werkzaamheden in de Raad van Toezicht zijn verdeeld over 3 commissies: de benoeming- en remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit, zorg en veiligheid en de auditcommissie. Daarnaast heeft SWZ samen met de JP van den Bent Stichting en Abrona drie trainees aangetrokken die elk jaar met één van de Raden van Toezicht meekijken. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige man-/vrouwverhouding. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur.

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, locatiebezoeken en zelfevaluatie. Daarnaast wordt ook actieve participatie bij sommige SWZ-brede bijeenkomsten verwacht.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

SWZ acht het van belang dat ten minste een deel van de leden van de Raad regionale kennis heeft van, dan wel verankerd is in, het werkgebied van de organisatie. De Raad van Toezicht en het bestuur hebben een open en transparante manier van samenwerking en communiceren.

Een van de leden van de Raad van Toezicht treedt na 8 jaar zitting te hebben gehad af. Derhalve is de positie van lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën/bouw vacant. Het aan te stellen lid zal in de auditcommissie deelnemen.

Functie eisen

ALGEMENE PROFIELEISEN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT:
De leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Bestuurlijke ervaring (in een complexe omgeving) dan wel ervaring als toezichthouder;
• Affiniteit met de zorg(sector) en zorginstellingen;
• Algemeen financieel inzicht;
• Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
• Onafhankelijke en positief kritische opstelling;
• Integriteit;
• Goed abstractieniveau;
• De bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis te delen met de overige leden van de Raad van Toezicht;
• Inzicht in het krachtenveld/werkveld van SWZ (bijv. verenigingen, welzijnswerk, gemeente en woningbouwverenigingen).

VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT:
Gezien de huidige en gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht beschikt het nieuwe lid Raad van Toezicht over de volgende kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen.
Inhoudelijk zijn de volgende aspecten van belang:
• een sterk financieel profiel en ervaring met ICT vraagstukken;
• kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van een organisatie;
• kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de organisatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van bouw;
• in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
• kennis van, inzicht in en ervaring met financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
• kennis van de regels voor (financiële) jaarverslaglegging;
• kennis van en inzicht in bedrijfseconomische aspecten;
• relevante ervaring met bouwvraagstukken, onroerend goed en financiële zaken;
• oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan op organisaties;
• ervaring met de ontwikkeling naar zelforganiserende teams;
• woonachtig en/of een netwerk in de regio;
• ervaring in de rol van toezichthouder;
• voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van SWZ.

De gezochte kandidaat heeft zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. Hij/zij is gericht op verbinding en heeft een groot empathisch vermogen ook in een financieel onzekere periode. Hij/zij is een teamspeler.

Vanuit betrokkenheid en affiniteit bij het werk van SWZ wordt de kandidaat na inwerken als een inspirerend en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft.

Aanbod

De basisvergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht van SWZ is vastgesteld, mede op basis van de richtlijnen van de NVTZ.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. We kunnen de kaderbrief en een inspirerend kader naar u mailen, dit geeft een goed beeld van de organisatie.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk zondag 23 september a.s.

PublicSpirit voert in week 39 en 40 gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten aan de selectiecommissie presenteren op woensdag 10 oktober a.s.
Op woensdag 17 oktober a.s. tussen 14.30 – 19.30 uur vinden de selectiegesprekken plaats bij SWZ in Son.
Na deze eerste ronde gesprekken zullen op donderdag 18 oktober a.s. de kennismakingsgesprekken volgen met de overige leden van de RvT, een afvaardiging van de CR en een afvaardiging van de OR.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief en cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6533.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit