Lid Raad van Toezicht, profiel Financiële en bedrijfseconomische expertise – Hilversum

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met financiële en bedrijfseconomische expertise.
De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Organisatie

“Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen benadert vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.”

Beeld en Geluid onderschrijft actief de Governance Code Cultuur 2019.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting met een Raad van Toezicht. Het ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet en de Erfgoedwet. De omzet bedraagt ca. 30 M euro per jaar. Er werken ca. 170 vaste medewerkers (150 fte), 60 vrijwilligers en 85 flexibele krachten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Strategische doelstelling
Beeld en Geluid is niet langer alleen het ‘media-archief’, het ‘kennisinstituut’ of de ‘locatie voor het leuke gezinsuitje’, maar ontwikkelt zich tot een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek waar de mediacultuur centraal staat. Hiertoe zijn vier vernieuwingslijnen ontwikkeld voor de komende jaren:

1. Verbreding van de collecties
2. Versterking van de relatie met makers
3. Versterking van de maatschappelijke en economische positie
4. Versterking van de relatie met het publiek

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.beeldengeluid.nl en in de bijlagen:
1. Profielschets Raad van Toezicht Beeld en Geluid d.d. 4 februari 2019
2. Rooster van aftreden Raad van Toezicht Beeld en Geluid

Een volledig functieprofiel inclusief de genoemde bijlagen kunt u opvragen via info@publicspirit.nl.

Functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld en Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan. De Raad van Toezicht van Beeld en Geluid bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden en wordt benoemd door de Raad zelf aan de hand van een profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van OCW. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en aanvullend hierop in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.

De uitgangspunten van het reglement van de Raad van Toezicht en de Governance Code Cultuur zijn in acht genomen en gehanteerd bij het opstellen van de profielschets. De profielen zijn opgesteld op voorstel van de algemeen directeur. Voor aanvullende informatie over de wijze van werving en de vereisten wordt hier verwezen naar het Reglement van de Raad van Toezicht (zie bijlage).

Een volledig functieprofiel inclusief de genoemde bijlagen kunt u opvragen via info@publicspirit.nl.

Functie eisen

Per maart 2019 is Beeld en Geluid op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met het profiel: Financiële en bedrijfseconomische expertise.

Bij de bepaling van het profiel van een nieuw lid betrekt de Raad altijd de samengestelde kennis, het netwerk, de specifieke deskundigheden en de ervaring van alle leden. Voor de huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met de volgende functie-eisen en uitgangspunten:

Specifieke eisen:
• ervaring met het beoordelen van strategische businesscases, risicomanagement en accounting op zowel strategisch als tactisch niveau met daarbij oog voor de publieke context;
• begrip van en gedegen ervaring met publiek gefinancierde organisaties strekt tot aanbeveling.

Het betreffende lid fungeert tevens als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting uitgevoerde activiteiten. De auditcommissie bestaat uit minimaal twee leden die door de Raad van Toezicht uit zijn midden worden benoemd.

Aanvullende algemene eisen:
• bestuurlijke ervaring en kennis en strategisch denkvermogen;
• affiniteit met en kennis van de media- en culturele erfgoedsector, de inhoudelijke doelen van de stichting in het bijzonder, en ervaring met maatschappelijk complexe vraagstukken ook in het publieke domein is vereist;
• afgeronde HBO- of academische opleiding of een vergelijkbaar denkniveau en ruime werkervaring in hun expertisegebied;
• onafhankelijk kunnen functioneren en denken; hierbij zijn zij niet actief in posities waar sprake is of kan zijn van ongewenste belangenverstrengeling. Conform de statuten van Beeld en Geluid is het lidmaatschap van de Raad van Toezicht in ieder geval onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van, het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van, of dienstverband bij een publieke of commerciële op Nederland gerichte lineaire of non-lineaire omroep, of van of bij een productiemaatschappij. In dit verband geldt daarnaast dat een kandidaat lid-ook geen lid van de Raad van Toezicht kan worden als de Raad van oordeel is dat vanwege de persoonlijke of zakelijke belangen van de kandidaat een goede vervulling van de functie of de onafhankelijkheid in het geding kan zijn;
• het vermogen en de houding hebben om inhoud te geven aan de toezichthoudende taak, om een klankbordfunctie te vervullen voor de algemeen directeur alsmede om de werkgeversrol in te vullen.
• oog hebben voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen, besluitvaardig, slagvaardig en kritisch zijn.
• open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, goed samenwerken en oog voor de human resource-aspecten binnen de organisatie. Richting de algemeen directeur motiverend en vertrouwenwekkend.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel is aandacht voor de volgende aspecten:
• Maatschappelijke betrokkenheid, sensitiviteit op gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. Daarnaast belangstelling en gevoel voor de dynamiek in de (landelijke) politiek, zonder zelf politiek actief te zijn.
• Balans in diversiteit in de Raad van Toezicht op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond en ervaring.
• Via de leden van de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar.
• Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode en representatief voor de Raad van Toezicht.
• Vertrouwen van de Ondernemingsraad in de Raad van Toezicht.

Uitgangspunten:
– De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. Voorafgaand aan elke Raad van Toezicht-vergadering vergadert de auditcommissie en rapporteert hierover schriftelijk aan de Raad.
– Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in één of meerdere in te stellen (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn leden regelmatig aanwezig bij openingen/exposities en andere activiteiten.
– De Raad van Toezicht stelt voor de leden een vergoeding vast, passend bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de stichting. De vergoeding is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot en met zondag 10 maart 2019.

PublicSpirit voert in de weken 11 en 12 oriënterende gesprekken en zal de resultaten eind maart aan de selectiecommissie van Beeld en Geluid presenteren. Begin april vinden de selectiegesprekken bij Beeld en Geluid plaats. Zodra de data bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6749.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit