Lid Raad van Toezicht met onderwijskundige expertise – Den Helder

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Meerwerf Basisscholen zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs, onderwijs gerelateerde dienstverlening, kennis van onderwijsinnovatie en ervaring met een toezichthoudende rol binnen het onderwijs.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Functie

LID RAAD VAN TOEZICHT BIJ MEERWERF BASISSCHOLEN

Stichting Meerwerf Basisscholen is de stichting voor openbaar basisonderwijs in Den Helder. De stichting voert het bestuur van 10 scholen die samen het onderwijs verzorgen voor ca. 1.600 leerlingen. Het bieden van kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp is de missie van Meerwerf Basisscholen.

De Raad van Toezicht van stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder zoekt twee nieuwe leden, waaronder een beoogd voorzitter.
In juli 2019 is een vacature ontstaan voor een lid van de RvT met onderwijskundige expertise. Per 1 januari 2021 ontstaat een vacature voor een lid van de RvT met een achtergrond ten aanzien van personeel, organisatie- en beleidsontwikkeling.
Een van de twee nieuwe leden dient tevens te voldoen aan de functie-eisen voor het voorzitterschap van de RvT, omdat binnen de RvT ook de rol van voorzitter vrijvalt per 1 januari 2021.

Het besturingsmodel van Meerwerf Basisscholen kent een scheiding van bestuur en intern toezicht volgens de branchecode “Goed bestuur”. De bestuurder heeft de algemene leiding, ontwikkelt nieuw beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij wordt ondersteund door een stafbureau. Het operationeel management van Meerwerf Basisscholen bestaat uit de bestuurder, ondersteund door de schooldirecteuren. Op elke school is een directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de kwaliteit van het onderwijs.

De Raad van Toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting – het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs in de gemeente Den Helder – realiseert. Op basis van vooraf vastgestelde doelen legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en stelt op deze wijze de Raad van Toezicht in staat haar toezichthoudende rol in te vullen. Op zijn beurt verantwoordt de Raad van Toezicht zich over zijn werkzaamheden aan iedereen die betrokken is bij Meerwerf Basisscholen.
Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, goedkeurt.
Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Den Helder, op voordracht van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf bestaat uit 5 leden.

Werkzaamheden Raad van Toezicht:
Het aantal reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bedraagt zes per schooljaar. In deze vergaderingen informeert de bestuurder de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid in de afgelopen periode. De Raad van Toezicht kan de bestuurder daarbij van advies dienen. In deze vergaderingen neemt de Raad van Toezicht tevens besluiten over onderwerpen die aan de Raad zijn voorbehouden. Daarnaast kunnen incidentele bijeenkomsten plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de hand van een thema. Ook zijn er aparte bijeenkomsten van de diverse commissies.

Twee maal per jaar pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Meerwerf en met het directieberaad.
De Raad van Toezicht onderhoudt bilaterale contacten met belangrijke stakeholders, zoals het gemeentebestuur van Den Helder.

Werkwijze Raad van Toezicht:
De RvT voert zijn taken (toezicht, advisering en controle) uit via zijn commissievergaderingen, door het deelnemen aan bijeenkomsten van Meerwerf, door het afleggen van schoolbezoeken, door het houden van overlegbijeenkomsten met de GMR en de bestuurder en door individuele gesprekken met de bestuurder en relevante stakeholders.
Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies ingesteld: de auditcommissie, de commissie onderwijs & kwaliteit en de remuneratie en governance commissie. Van belang is dat dankzij de commissies alle leden van de RvT in de gelegenheid zijn om de bestuurder op specifieke taken en verantwoordelijkheden nader te bevragen. In commissies wordt dieper ingegaan op materie die in reguliere vergaderingen van de RvT vraagt om geïnformeerde besluitvorming.

Overig:
De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. (VTOI). De leden van de Raad van Toezicht maken gebruik van de educatiemogelijkheden van de VTOI alsook van andere deskundigheidsbevorderingskanalen.

ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

Het algemeen profiel van de (volledige) Raad van Toezicht dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:
• Er affiniteit is met openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs;
• Leden het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten, missie, ambitie en strategie van de organisatie onderschrijven;
• Leden loyaal meewerken aan het bereiken van de doelstellingen van respectievelijk de stichting en de scholen die door de stichting in stand worden gehouden;
• Een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
• Diversiteit van maatschappelijke en culturele achtergronden en omstandigheden aanwezig is;
• Leden tezamen beschikken over een combinatie van specifieke kennis op de relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur/ financiën / onderwijs of onderwijs gerelateerde dienstverlening / bedrijfsvoering / communicatie & marketing / huisvesting / human resource management / recht;
• Adequaat wordt voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur;
• Leden zich bij het vervullen van de taak richten naar het belang van de stichting, het belang van de scholen en het belang van de samenleving;
• Te allen tijde onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures wordt gehandeld;
• Wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van interne en externe stakeholders;
• Slechte prestaties niet worden gedoogd en zo nodig adequaat wordt ingegrepen.

Van het allergrootste belang hierbij is dat de RvT als team functioneert.

Daarbij gelden de volgende vereisten:
• Binnen de RvT is sprake van transparantie, vertrouwen en een open communicatie.
• Binnen de RvT is sprake van heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring, geslacht en etniciteit.
• De RvT als geheel beschermt zijn leden tegen individueel optreden van leden van de RvT.

PROFIELSCHETS INDIVIDUELE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Algemene profielschets voor de leden van de RvT:
Elk lid van de RvT dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de RvT en kwaliteiten en eigenschappen te bezitten zoals genoemd in het algemeen profiel van de RvT. Daarnaast moet elk lid van de RvT:
• een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten hebben;
• oog hebben voor de (mogelijke) ontwikkeling van de Stichting als geheel en van de scholen afzonderlijk;
• snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;
• beschikken over samenwerkingskwaliteiten en het kunnen motiveren en activeren van anderen;
• de hoofdlijnen van beleid kunnen beoordelen;
• oog hebben voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten;
• bestuurlijke ervaring hebben, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
• beschikken over strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
• een relativerende instelling hebben;
• rolbekwaam handelen en doortastend beslissingen nemen;
• informatie kunnen beoordelen op kwaliteit;
• beslissingen of meningen kunnen beargumenteren;
• beschikken over het vermogen tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;
• onafhankelijk en onbevangen zijn;
• voldoende tijd hebben voor werkzaamheden van een RvT.

Aanvullende profielschetsen voor vacatures leden van de RvT:
Voor de twee vacatures zoekt de RvT twee leden met de volgende expertises:
• een lid met expertise op het gebied van onderwijs, onderwijs gerelateerde dienstverlening, kennis van onderwijsinnovatie en ervaring met een toezichthoudende rol binnen het onderwijs.
• een lid met expertise op het gebied van personeel, organisatie- en beleidsontwikkeling met een aantoonbaar trackrecord ten aanzien van thema’s als diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Brede leidinggevende ervaring is vereist en ervaring in een toezichthoudende rol is een pre.

Bij gelijk bevonden geschiktheid van kandidaten prevaleren vrouwelijke kandidaten en bij voorkeur vrouwelijke kandidaten met een niet-Westerse etno-culturele afkomst.
Wortels binnen de Helderse of aanpalende gemeenschap zijn een pre. De voordracht voor benoeming vindt plaats door de RvT voor de onderwijsvacature en door de personeelsgeleding van de BAC voor de vacature met als zwaartepunt personeel, organisatie- en beleidsontwikkeling.

Aanvullende functie-eisen Voorzitter Raad van Toezicht:
• Heeft een brede ervaring als leidinggevende op het hoogste managementniveau (MT of bestuurder).
• Heeft een organisatiebrede manier van kijken en analyseren.
• Heeft ervaring met het coachen van mensen.
• Heeft overwicht zonder autoritair te zijn.
• Is in staat om een team van gelijken te leiden.
• Is een geloofwaardig bewaker en uitdrager van de diversiteit van het RvT team.
• Kan een kritische maar positieve werkrelatie opbouwen en onderhouden met bestuurder.
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden in meer en minder complexe situaties.

ORGANISATIE EN CONTEXT

‘Kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs bieden voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp’. Dat is de missie van Meerwerf Basisscholen. De scholen stellen leerlingen en personeelsleden in staat hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en verder te versterken. Ze leveren een belangrijke bijdrage in het ontwikkelingsproces van kinderen tot kritisch en democratisch burger van ons land. Door middel van samenwerking met ouders vanuit educatief partnerschap en met relevante partners in en rond Den Helder en Julianadorp wil men een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijkheidsontwikkeling en talenten van de kinderen.

De missie en visie van de organisatie staan beschreven in het Koersplan 2020-2024. De bestuurder geeft sturing aan de beleidsvorming en de uitvoering daarvan op de scholen. Belangrijke gesprekspartner bij deze beleidsvorming zijn het directieberaad van Meerwerf en de stafleden van het Bestuurskantoor. Tevens geeft de bestuurder leiding aan het personeel van het Bestuurskantoor. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de stichting en is werkgever van het personeel dat bij Meerwerf in dienst is.

Het ‘Koersplan 2024’ van Meerwerf Basisscholen geeft de aankomende jaren houvast bij het bepalen van het handelen van de organisatie.
Het koersplan vormt de basis voor het strategisch beleid van Meerwerf Basisscholen in de aankomende jaren. In het nieuwe strategisch beleidsplan SBP2024 wordt beschreven wat zij concreet willen realiseren in de periode 2020-2024. De strategische thema’s, die zij streefbeelden noemen, vormen de komende periode de focus en bepalen de overlegagenda, organisatievorm en werkwijzen. Met als belangrijkste doel dat alles binnen de organisatie er uiteindelijk op is gericht deze gezamenlijke streefbeelden te behalen.

Kijkend naar de toekomst van Den Helder, het onderwijs dat de kinderen nodig hebben en de ontwikkeling van de Meerwerf­-organisatie, zien Meerwerf Basisscholen en de betrokken partijen vijf belangrijke thema’s voor de komende vier jaar:
• toekomstgericht onderwijs
• een slagvaardige organisatie
• brede vorming van kinderen,
• goed werkgeverschap en
• samenwerking met onze omgeving.
Deze thema’s zijn vertaald naar streefbeelden. De aankomende vier jaar is het handelen van Meerwerf Basisscholen erop gericht deze streefbeelden te realiseren.

Wilt u meer informatie over Meerwerf Basisscholen, kijk dan op de website www.meerwerf.nl

Aanbod

De RvT kent een (gematigde) bezoldigingsregeling en gaat uit van een inzet van gemiddeld tenminste 1 dagdeel per maand voor leden en 2 dagdelen per maand voor de voorzitter.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

PROCEDURE EN SOLLICITEREN
U kunt reageren tot en met vrijdag 12 juni a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7178) en een cv indienen.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

PublicSpirit verzorgt de brievenselectie en presenteert de resultaten hiervan aan de selectiecommissie.
Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een selectiegesprek.
De vastgestelde data zijn als volgt:
• sluiting reactietermijn: t/m vr. 12 juni
• presentatie sollicitaties bij Meerwerf: ma. 15 juni
• selectiegesprekken met remuneratiecommissie: do. 18 juni + wo. 24 juni

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit