Lid Raad van Toezicht met kennis van Onderwijs in het maatschappelijk veld – Heemstede

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Jong Leren zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht met Kennis van onderwijs in het maatschappelijk veld.

U kunt reageren tot en met zondag 25 februari a.s. (ref.nr. 6355).

Organisatie

Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs, per 1 januari 2016 voortgekomen uit de fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle. Jong Leren heeft 28 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

De opdracht van Jong Leren, het verzorgen van goed onderwijs, komt tot uiting in de slogan: “De kunst van het leren”. Het woord kunst staat enerzijds voor vakmanschap, anderzijds voor creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft, voor de leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren werken.

Jong Leren staat voor:
– ruimte geven;
– elkaar uitdagen;
– samen leren.

De organisatie kent voor de bestuurlijke inrichting een scheiding van bestuur en intern toezicht: het College van Bestuur en een Raad van Toezicht, conform de regelgeving van het onderwijsbeleid primair onderwijs.

Functie

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT laat zich daarbij leiden door de identiteit van de stichting. Een driehoofdig College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering. Met het CvB onderschrijft de RvT de grondslag van de stichting en die draagt ze uit. In de visie op toezichthouden staat een aantal kernbegrippen centraal: rolvast, betrokken, inspireren, ruimte geven, samenwerken, ontwikkeling, rekenschap en rentmeesterschap. Bestuur en toezichthouders passen de beginselen toe van de Code Goed Bestuur PO.

De RvT heeft als taken:
– werkgeverschap van de leden van het CvB;
– toezicht en controle op het bestuur van de stichting en van de tot de stichting behorende scholen;
– toetsing van de besluitvorming;
– gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurders.

Jaarlijks voert de RvT functionele voortgangsgesprekken met de leden van het CvB. De invulling van de eigen rol van toezichthouder wordt jaarlijks in een (zelf)evaluatie door de Raad aan de orde gesteld.

De RvT keurt de jaarrekening en de begroting goed en voert een gesprek met de externe accountant. Zij overlegt twee keer per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De RvT huldigt het principe van toezicht op afstand. Dit vergt nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het CvB, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en distantie. De RvT werkt met inhoudelijke aandachtsvelden en planmatig met een jaaragenda. Onderwerpen voor de vergaderingen van de RvT zijn onder meer de jaarrekening, begroting, onderwijsresultaten, leerling-ontwikkeling, overleg met medezeggenschap, functioneren CvB,
Onderwijshuisvesting en strategisch personeelsbeleid.

Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met en voldoende kennis van de kerntaken van de stichting. Belangrijk bij de taakvervulling is ook de grondslag van waaruit de stichting confessioneel en neutraal onderwijs aanbiedt. Verder moet de RvT de kernwaarden van de stichting kunnen uitdragen. Het gaat hierbij om talenten en competenties, ervaring, kennis en kunde.

In haar samenstelling is de RvT een multidisciplinair team. Zij is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de RvT is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel.

Leden van de RvT onderschrijven de doelstelling en de identiteit van de stichting, zoals die in de statuten zijn omschreven. Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. De VTPO-NVTK gaat uit van een gemiddelde tijdsbesteding van 130 uur op jaarbasis. Gemiddeld komt de RvT zes keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. Eigen werkzaamheden leiden niet tot vermenging van belangen met de belangen van de stichting.

De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De cyclus van good governance – functioneren Raad van Toezicht, samenspel met het CvB, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording, conform de governancecode – vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Functie eisen

Het is van belang dat de RvT zodanig is samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de organisatiedoelen in algemene zin te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd moet de RvT maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken. Elk lid van de RvT moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de RvT als geheel.

Hierbij gaat het om personen die beschikken over een onderwijskundige, bedrijfseconomische, juridische, financieel-economische, communicatieve, journalistieke en sociaal-maatschappelijke achtergrond.

ALGEMENE PROFIELEISEN:
– academisch werk- en denkniveau;
– affiniteit met onderwijs en de identiteiten die binnen de stichting een plaats hebben;
– strategische, bedrijfskundige oriëntatie;
– inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur;
– bekendheid met issues van corporate governance;
– beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– vermogen om de toezichthoudende rol uit te kunnen oefenen, zowel in teamverband als in individuele contacten met het College van Bestuur;
– analytisch vermogen;
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
– politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
– maatschappelijk engagement;
– voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
– bekendheid met de regio.

KERNCOMPETENTIES EN PERSOONSKENMERKEN:
– ondernemend: innoverend, initiërend en verbeteringsgericht;
– bij het beoordelen van risico’s: vertrekken vanuit de totaliteit en samenhang;
– teamspeler zijn;
– zelfkennis hebben en bereid zijn zelfreflectie uit te voeren;
– invoelingsvermogen, competentiesensitiviteit en -empathie.

SPECIFIEKE KENMERKEN VOOR HET PROFIEL ‘ONDERWIJS IN HET MAATSCHAPPELIJK VELD’:
Naast de hierboven genoemde eisen gaat het bij de vacature met het profiel ‘kennis van onderwijs in het maatschappelijk veld’ om aanvullende functie-eisen:
– expertise in het onderwijsveld;
– bekend met c.q. afkomstig uit de maatschappelijke context waarin Jong Leren opereert (bijv. kinderopvang, jeugdzorg, pedagogiek/leer- en opvoedproblemen);
– kennis van/affiniteit met bedrijfskunde, ondernemen en marketing/pr.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar:
– vrouwelijke kandidaten;
– kandidaten met een protestants-christelijke of katholieke identiteit, van waaruit een bijdrage geleverd kan worden aan de confessionele identiteit van de stichting;
– kandidaten woonachtig in het verzorgingsgebied dan wel anderszins een regionale binding hebben;
– kandidaten die nog actief deelnemen aan het arbeidsproces zijn (en niet gepensioneerd).

Aanbod

Conform de statuten ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding die gebaseerd is op de richtlijnen van de brancheorganisatie VTOI. De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening vastgelegd en toegelicht.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Marylin Demers, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij haar assistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. M. Demers, onder vermelding van vacaturenummer 6355.

PublicSpirit verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte kandidaten voor. Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een selectiegesprek met de selectiecommissie. Benoeming is voorzien in april 2018.

Belangrijke data:
– Sluiting reactietermijn : zondag 25 februari 2018
– Brievenselectie PublicSpirit : eind februari / begin maart
– Oriënterende gesprekken PublicSpirit : 1e helft maart
– Voordracht kandidaten aan selectiecommissie : 2e helft maart
– Selectiegesprekken met selectiecommissie : eind maart / begin april
– Benoeming : voorzien in april 2018

De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de data zijn vastgesteld, zullen deze zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit