Lid Raad van Toezicht met juridisch profiel – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Omroep Brabant zoeken wij een lid Raad van Toezicht. Een jurist(e) bij voorkeur met ervaring in ICT en het digitale domein waaronder regelgeving.

U kunt reageren tot 7 oktober a.s. (ref.nr. 6946).

Organisatie

In een wereld waarin informatie gemakkelijk te verkrijgen – en te publiceren – is, zorgt Omroep Brabant iedere dag voor objectief, betrouwbaar en eigentijds nieuws. Zodat mensen weten wat er speelt in de regio. Trots en vergroeid met Brabant, met resultaat. Deze omroep behoort namelijk tot de grootste, regionale omroepen van Nederland. Vrijwel alles wat in de achtertuin van Brabant gebeurt wordt als eerste gecoverd en via de website en apps – en ook nog steeds via radio en televisie – naar inwoners en anderen doorgegeven. Met jaarlijks ruim 250 miljoen online bezoeken zit deze regionale omroep in de landelijke top 10 van online nieuwsmedia. De hoofdstudio staat op het Science Park Eindhoven in Son. Daarnaast kent de omroep nog een vestiging in Breda en is er een studio ingericht in het Provinciehuis te Den Bosch. De omroep wordt grotendeels betaald uit publieke middelen, zo’n 20% van het totale budget wordt verkregen middels reclamegelden en andere bronnen, bijvoorbeeld sponsoring.

Als publieke omroep heeft Omroep Brabant zich te houden aan de voorschriften in de Mediawet. Dat betekent onder andere dat vijftig procent van de programmering betrekking moet hebben op informatie, educatie en cultuur uit Brabant. Verder is Omroep Brabant ook de calamiteitenzender van de provincie. Autoriteiten kunnen de zender opeisen om tijdens een calamiteit, de inwoners van Brabant te informeren middels boodschappen die Omroep Brabant onverkort en integraal dient uit te zenden.

Omroep Brabant is de grootste regionale omroep. Nadat in 2018 de voorgenomen fusie met de regionale omroep L1 van Limburg geen doorgang vond, is hard gewerkt aan het versterken van de organisatie om eigenstandig en sterk voort te kunnen blijven bestaan, ook financieel. De omroep is dan ook financieel gezond. Er is met een niet aflatende inzet en op alle fronten gewerkt aan een nieuwe strategie voor de toekomst. Ook is voortvarend gewerkt aan de interne organisatie. Er is een nieuwe missie en visie ontwikkeld en er zijn interne kernwaarden vastgesteld. Daarbij staat de journalistieke onafhankelijkheid natuurlijk voorop. Daarnaast hebben bestuur, management en Raad van Toezicht kritisch gekeken naar de risicobereidheid van de organisatie. Het management heeft de belangrijkste risico’s waarvoor de organisatie staat of kan komen te staan in kaart gebracht, gewogen en is een prioritering aangebracht. Ook zijn beheersmaatregelen genomen die de risico’s het hoofd moeten bieden. Medewerkers, management en directie hebben hierbij de juiste stappen gezet om de next step van Omroep Brabant in te vullen. De loyaliteit is groot en de wil om te blijven verbeteren en groeien is een sterk element in de organisatie.

Als werkgever wil Omroep Brabant zich profileren als Brabants gemoedelijk, betrouwbaar en betrokken zonder zakelijkheid en alertheid uit het oog te verliezen. Bij Omroep Brabant werken zo’n 230 mensen, van wie ongeveer 130 in vaste dienst. De redacties worden aangestuurd door de hoofdredacteur. Het bestuur van de omroep wordt gevormd door de directeur, deze rapporteert aan de Raad van Toezicht. Daarnaast is er een Mediaraad met vertegenwoordigers waarin de belangrijkste maatschappelijke, culturele en geestelijke stromingen in de provincie vertegenwoordigd zijn.

Meer informatie over de organisatie, Raad van Toezicht, jaarverslagen etc. vindt u op www.omroepbrabant.nl.

Functie

De Raad van Toezicht (RvT) van Omroep Brabant bestaat momenteel uit vier personen en houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan door het bestuur, op de algemene gang van zaken bij de Omroep en op de naleving van hetgeen in de wet en regels is voorgeschreven. Voorts fungeert de RvT als klankbord en adviseur voor het bestuur aangaande hoofdlijnen van beleid van uit de doelstelling van continuïteit van de instelling. Tevens is de RvT actief als partner in de besprekingen met de relevante stakeholders. De RvT van Omroep Brabant onderschrijft de Code Cultural Governance. Deze is achter dit profiel bijgevoegd evenals een notitie over toezicht “nieuwe stijl”.

In 2018 zijn drie van de vier leden van de toegetreden. Recent heeft de RvT in de nieuwe samenstelling een toekomstvisie opgesteld. Hierin spreekt de RvC haar vertrouwen uit in de koers en met name de manier waarop de bestuurder hieraan invulling geeft. De RvT wil graag samen met de bestuurder de juiste impuls geven aan de scherpte, snelheid en samenwerking van de organisatie en wil hieraan graag een relevante bijdrage leveren. Daarbij wil de raad dat de bestuurder in zijn kracht zit en zijn rol goed kan waarmaken. De bestuurder is in the lead! Vanuit de toezichtvisie wil de raad met name aan de voorkant haar adviesrol invullen en daarna met de bestuurder toetsen of het vastgestelde ook gerealiseerd wordt c.q. welke dilemma’s daar mogelijk spelen in de implementatie. Gezien de nieuwe inzichten op governance en de verwachting dat de expertise en ervaring in de RvT met name de ‘raadfunctie’ kan bijdragen aan het succes van Omroep Brabant. Met de toezichtvisie wil de RvT haar bijdrage leveren en mag de Brabander rekenen op de relevante en kwalitatieve invulling van “Het gevoel van hier”.

PORTEFEUILLES
De RvT kent met uitzondering van een auditcommissie geen specifieke commissies en is als collectief en overall verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toezichtrol. De RvT kent een diverse samenstelling waarin diverse specialismen en vakgebieden zijn belegd. Op deze vakgebieden kunnen zij namens de raad opereren richting bestuurder en andere functionarissen binnen Omroep Brabant. De gehele raad is actief betrokken bij strategie/implementatie strategie/innovatie/governance.

Overleg en structuur
De RvT wil primair betrokken zijn bij de strategische agenda en cyclus van beleid van Omroep Brabant. Daar horen de diverse aspecten van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling in het kader van die agenda bij. De reguliere vergaderingen zullen worden ingericht conform de jaarplanning.

Transparantie, verantwoording en overleg met stakeholders
De RvT wil vanuit haar toezichtvisie een actieve rol naar stakeholders invullen. Samen met de bestuurder wordt jaarlijks een jaaragenda opgesteld waarin de ontmoetingen/overleggen stakeholders als OR, Mediaraad, Gedeputeerde, RPO en anderen worden gepland. Verder zorgt de RvT om ook – binnen de governance kaders – goed voeling te houden bij de organisatie en haar producten.

Verslaglegging
De jaarrekening en directieverslag worden jaarlijks door RvT vastgesteld.

Opleiding/vorming
De RvT bespreekt eenmaal per jaar haar eigen opleidingsbehoefte en individuele leden kunnen ook tussentijds met de voorzitter eventuele opleidingswensen bespreken.

Werkgeversrol naar bestuurder
In de werkgeversrol geeft de RvT naast de prestatieafspraken ook invulling aan de perspectiefafspraken met de bestuurder. Dit om het functioneren van de bestuurder optimaal te faciliteren. In de jaarlijkse bespreking van het HR-beleid zal het perspectiefbeleid voor andere MT-leden en breder in de organisatie worden behandeld. Dit om de personele inzetbaarheid en talentontwikkeling te kunnen volgen als RvT.

PROFIEL ALGEMEEN
De RvT dient is in staat te zijn het beleid en de activiteiten van Omroep Brabant te beoordelen, mede in het licht van bestuurlijke en politieke ontwikkelingen. De leden van de Raad van Toezicht voelen zich dan ook verbonden met de taak van een publieke regionale media-instelling zoals Omroep Brabant. Integriteit, onafhankelijkheid, deskundigheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn vanzelfsprekende eigenschappen. De leden zijn in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen en taken van de RvT.

Van de leden van de RvT wordt verwacht:
• onafhankelijke kritische opstelling ten opzichte van het bestuur;
• integriteit en betrouwbaarheid;
• affiniteit met de doelstellingen van de omroep;
• ervaring met het besturen van (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties;
• voldoende communicatieve vaardigheden om te kunnen adviseren, ondersteunen en toezien;
• het kunnen onderkennen van relevante toekomstige regionale en nationale ontwikkelingen in de context van het bedrijf;
• het kunnen denken in hoofdlijnen;
• beschikken over een breed en relevant netwerk;
• in staat zijn om op inzichtelijke en begrijpelijke wijze verantwoording af te leggen.

Pluriformiteit
Het is gewenst dat diverse velden van maatschappelijke activiteit in de RvT vertegenwoordigd zijn. Tevens dient zoveel mogelijk recht gedaan te worden aan een evenwichtige man-vrouwverhouding en een gebalanceerde leeftijdsopbouw. Het is tevens gewenst dat de leden woonachtig zijn in Brabant en dat er zo mogelijk sprake is van een geografische spreiding.

Functie eisen

Voor deze vacature zoeken wij een:

Maatschappelijk betrokken jurist(e),
Out of the box denkend, strategisch en met interesse in Brabant

Zo mogelijk met expertise in ICT, security en digitaliseringsvraagstukken.

Meer specifiek:
• juridische achtergrond op academisch niveau;
• affiniteit met de culturele sector;
• werkervaring op strategisch niveau;
• kennis en ervaring met organisatorische processen;
• ervaring als toezichthouder niet noodzakelijk, interesse hierin en de bereidheid om zich hierin te bekwamen is naast beschikbare tijd essentieel;
• zich verbonden voelen met de provincie Brabant en in verband met de geografische spreiding van de RvT bij voorkeur werkend en/of wonend in de regio Eindhoven.

Met de invulling van de vacature moet ook de regionale binding verder geborgd zijn.

Aanbod

De vergoeding voor een lid Raad van Toezicht is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.


Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033 – 445 92 94. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 7 oktober a.s..

PublicSpirit voert in week 42 en 43 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten eind week 43 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden in week 44 de selectiegesprekken bij Omroep Brabant plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6946.

Bij aanstelling dient u verder een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen.Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit