Lid Raad van Toezicht met financiële expertise – Ede Gld

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Christelijke Scholengemeenschap Het Streek zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met financiële expertise.

U kunt reageren tot en met 28 april 2019 (ref. nr. 6769).

Organisatie

Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek biedt voltijd dagonderwijs voor lwo, vmbo, havo en vwo en een school voor praktijkonderwijs op twee locaties in Ede aan ca. 2.400 leerlingen. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Een school met een sterk sociaal karakter en een open toelatingsbeleid. Van Praktijkonderwijs tot het Gymnasium en van Technasium tot ‘Jong Ondernemen” wordt met hart voor onderwijs en mensen ruimte gegeven voor eigen inbreng en leren in een veilige sfeer.

Vanuit de christelijke identiteit van Het Streek staat ‘Je naaste liefhebben als jezelf’ centraal als richtinggevende waarde. Deze waarde is vertaald naar vijf merkbare uitgangspunten voor werk en onderwijs:
• Van betekenis willen zijn voor de ander en de maatschappelijke omgeving
• Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn
• Anderen leren kennen en zoeken naar de dialoog
• Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
• Aan de verdere ontwikkeling van je kwaliteiten werk je elke dag.

Passend bij de uitgangspunten en met oog voor wat het oplevert, krijgen leerlingen in het onderwijs de ruimte, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te leren.
In het strategisch beleidsplan 2018-2022 ‘Samen leren, samen leven!’ worden de ambities verwoord in drie kernthema’s waar aan gewerkt wordt om het onderwijs in de komende jaren te versterken:
• Toekomstgericht leren en ICT
• Identiteit en burgerschap
• Maatwerk en passend onderwijs.

Het Streek is al jaren een begrip in Ede. In samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs in de regio wordt kennis gedeeld op Kenniscampus. Ook wordt samengewerkt met basisscholen, bedrijven, universiteiten, maatschappelijke organisaties en de lokale politiek.


Functie

RAAD VAN TOEZICHT

De organisatie kent voor de bestuurlijke inrichting een scheiding van bestuur en intern toezicht: het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT), conform de regelgeving van het onderwijsbeleid voortgezet onderwijs.

De RvT van de stichting is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
De RvT laat zich daarbij leiden door de identiteit van de stichting. Het CvB vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering.
Met het CvB onderschrijft de RvT de grondslag van de stichting en draagt die uit. In de visie op toezichthouden staat een aantal kernbegrippen centraal: rolvast, betrokken, inspireren, ruimte geven, samenwerken, ontwikkeling, rekenschap en rentmeesterschap. Samen met het CvB past de RvT de beginselen toe van de Code Goed Bestuur VO.
De RvT heeft als taken:
– toezicht en controle op het bestuur van de stichting en van de tot de stichting behorende scholen;
– toetsing van de besluitvorming;
– werkgeverschap van het lid CvB, de bestuurder;
– gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

De RvT keurt de jaarrekening en de begroting goed en voert een gesprek met de externe accountant. Jaarlijks zal de RvT functionele voortgangsgesprekken voeren met de bestuurder. Zij overlegt ook jaarlijks met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De invulling van de eigen rol van toezichthouder wordt elk jaar in een zelfevaluatie door de raad aan de orde worden gesteld. De RvT werkt met inhoudelijke aandachtsvelden en planmatig met een jaaragenda en opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De cyclus van good governance – functioneren Raad van Toezicht, samenspel met het CvB, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording, conform de governancecode – vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De RvT huldigt het principe van toezicht op afstand. Dit vergt nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het CvB, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en distantie. Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met en voldoende kennis hebben van de kerntaken van de stichting. Belangrijk bij de taakvervulling is ook de grondslag van waaruit de stichting christelijk onderwijs aanbiedt.

De RvT bestaat uit 5 leden waaronder de voorzitter en is in haar samenstelling multidisciplinair en maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Gemiddeld komt de RvT zes keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomst met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Functie eisen

Het is van belang dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de organisatiedoelen in algemene zin te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd moet de Raad maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad van Toezicht als geheel.

Algemene profieleisen:
– academisch werk- en denkniveau;
– affiniteit met onderwijs en de identiteiten die binnen de stichting een plaats hebben;
– strategische, bedrijfskundige oriëntatie;
– inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur;
– bekendheid met issues van corporate governance;
– beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– analytisch vermogen;
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
– teamspeler zijn;
– zelfkennis hebben en bereid zijn zelfreflectie uit te voeren;
– politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
– maatschappelijk engagement en aandacht voor de maatschappelijke rol van de school;
– bekendheid en binding met de regio.

Specifieke profieleisen:
Voor het profiel van de vacante positie gaat het naast de hierboven genoemde eisen specifiek om kandidaten met financiële expertise en ruime ervaring met financiële sturing in organisaties. Tevens zal dit lid van de RvT op termijn optreden als voorzitter van de auditcommissie.

Aanbod

Conform de statuten ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding die gebaseerd is op de richtlijnen van de brancheorganisatie VTOI. De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening vastgelegd en toegelicht.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Tineke Frederiks, managementassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9132.

PublicSpirit verricht de voorselectie en op 8 mei worden de voorgeselecteerde kandidaten door middel van een shortlist aan Het Streek gepresenteerd. De selectieronde vindt plaats op 17 mei.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. M. Demers, onder vermelding van het vacaturenummer 6769. U kunt reageren tot en met 28 april.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit