Lid Raad van Toezicht met financieel profiel – ‘s-Hertogenbosch

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Babel in ‘s-Hertogenbosch zoeken wij een lid Raad van Toezicht. Een strategisch sterke en verbindende Toezichthouder met financieel profiel en kennis van vastgoedsturing.
U kunt reageren tot en met zondag 23 februari 2020 aanstaande (ref.nr. 7020).

Organisatie

Babel bestaat per 1 januari 2019 en komt voort uit een samenvoeging van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel. Als regionaal werkende stichting breder dan ’s-Hertogenbosch richt deze fusieorganisatie zich ook op de omliggende gemeentes Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Het is een actief en toekomstgericht cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. Babel stimuleert en faciliteert lezen, leren, creativiteit en burgerschap en is een product van deze tijd: divers, vol creativiteit en kennis, (on)zekerheden en op zoek naar een combinatie van oude en nieuwe wegen. Op deze manier draagt Babel constructief bij aan een open, inclusieve samenleving. Babel is een plek voor iedereen. Toegankelijk, uitnodigend, inspirerend en vertrouwd. Een plek waar mensen graag komen en contact kunnen hebben met anderen.

Bij Babel werken ruim 130 medewerkers en zijn zo’n 700 vrijwilligers betrokken. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze rapporteert aan een uit vijf personen bestaande Raad van Toezicht (RvT). Babel is een organisatie met een persoonlijke inslag. Medewerkers, vrijwilligers, partners, huisgenoten: doelen bereiken met elkaar in samenwerking, samen te vatten in drie termen: plezierig, nieuwsgierig en in connectie met klanten.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe organisatie, bestaande en nieuwe allianties op basis van de fusieafspraken. Nu – een jaar verder – staat de organisatie en wordt er gewerkt aan een nieuwe meerjarenvisie (bouw mee aan Babel 2020 – 2023). De organisatie geniet het vertrouwen van de participerende gemeentes en heeft een solide financiële basis waarbij het uitermate belangrijk is om zorgvuldig en transparant met de beschikbare middelen om te gaan. Verder is er sprake van investeringen in vastgoed door de gemeente en de mogelijke overdracht van een substantieel deel van het vastgoed van de stichting naar de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie over Babel, jaarstukken en het beleidsplan vindt u op www.babeldenbosch.nl.

Functie

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de nieuw te vormen stichting. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting. Daarin onderschrijft hij de inhoudelijke missie en visie van de fusieorganisatie.
De RvT bestaat uit vijf leden en komt ten minste vijf keer per jaar in vergadering bijeen en zo veel meer als zijn toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

Twee kerntaken: toezicht en advies.
De Code Cultural Governance benadrukt de volgende aspecten die van belang zijn voor professioneel toezicht:
• Beoordeling: de RvT dient een formele en inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van het management op basis van een beoordeling van het beleid en dus besluiten van het bestuur.
• Kritische distantie/toezicht is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking. Het gaat om een subtiel evenwicht tussen het meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen, kritisch weerwoord bieden en tegelijkertijd op afstand blijven en details loslaten.
• Actief toezicht: de RvT dient niet alleen open te staan voor signalen van de directeur-bestuurder, maar ook voor signalen van onder andere de ondernemingsraad, de accountant, de relaties en de maatschappij. Actief toezicht betekent ook scherp analyseren en, zo nodig, tijdig ingrijpen.
• Anticiperend toezicht is niet achteraf reageren op negatieve signalen, maar anticiperen op ontwikkelingen.
• Onafhankelijkheid: de persoonlijke omgang met de directeur/bestuurder dient functioneel-kritisch te zijn en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies. De RvT is als collectief verantwoordelijk voor haar taak.

De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De raad stelt zich actief op voor signalen en belangen van stakeholders. De raad evalueert jaarlijks het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden. De RvT werkt met een audit- en een remuneratiecommissie.

BIJZONDERE TAKEN
De RvT heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden:
• het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, het jaarplan en de begroting;
• het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur op zorgvuldige en transparante wijze;
• het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze en daarnaar handelen;
• het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant;
• het contact houden met de Ondernemingsraad conform de vereisten van de WOR;
• het bevorderen van het belang van de organisatie door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de organisatie zonder daarbij de rol van de bestuurder over te nemen.

ALGEMENE KENMERKEN RVT
Het profiel voor de RvT dient ertoe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:
• er sprake is van toezichthouders met een brede en bewezen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• er voldoende affiniteit is met kunst, cultuur, bibliotheekwerk en onderwijs in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
• er sprake is van een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk in de regio;
• er een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waaronder inhoudelijke, financieel-economische en juridische kennis;
• de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

Bij de samenstelling van het team is het belang dat de Raad divers is samengesteld voor wat betreft achtergrond, leeftijd, sekse.

TOEZICHT NIEUWE STIJL
Anno 2020 is intern toezicht op het bestuur en het besturen van organisaties in de publieke sector geen nieuw verschijnsel meer. Echter, de rol van commissaris en toezichthouder is de afgelopen 10 jaar fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT waar zij onderdeel van uitmaken.

De toezichthouders zullen zich eigentijdser moeten toerusten. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas.

De nieuwe rol van een toezichthouder vraagt om een andere inzet, belangstelling en invulling. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. Hij/zij realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken. Elke mogelijke schijn van vrijblijvendheid is daarmee verleden tijd.

Ze moeten de dienstverlening van de organisatie en het werkveld kennen en rolvast zijn in het toezichthouden. Toezichthouden is meer en meer een professie met een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het interne toezicht en het werkgeverschap richting de bestuurder, iets waarop de toezichthouder steeds meer wordt aangesproken. Bij incidenten is het interne toezichtorgaan niet langer buiten beeld. Dit vraagt dan ook om transparantie en verantwoording over het beleid, het functioneren en presteren van de organisatie, over de inrichting en het functioneren van het besturende en het toezichthoudende orgaan, over de samenstelling van deze organen en de honorering van de leden.

Een goed moreel kompas gaat verder dan het naleven van de letter van de wet of code, maar juist ook om het handelen in de geest daarvan en met oog voor het publieke belang.

Dat betekent dat het interne toezicht steeds kritisch moet blijven vragen: niet alleen naar of iets – wettelijk gezien – mag of kan, maar of het – maatschappelijk en moreel gezien – wenselijk is. Dat vraagt om een onafhankelijke houding. Daarnaast vragen een steeds complexere externe omgeving, de economische ontwikkelingen, het omgaan met nieuwe generaties en social media meer aandacht voor verbinding met de samenleving en het continu in gesprek zijn met de stakeholders.

Elk lid van de RvT dient te beschikken over:
• academisch denk- en werkniveau, verantwoordelijkheidsgevoel;
• ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving;
• het kunnen denken en werken op strategisch niveau en het vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van ontwikkelingen;
• affiniteit met en inzicht in de culturele sector en affiniteit met de doelstelling en de grondslag van deze organisatie in het bijzonder;
• tijd en energie ter beschikking kunnen en willen stellen voor de werkzaamheden van de RvT;
• een actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten;
• het kunnen nastreven van strikte onafhankelijkheid, integriteit;
• een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
• beschikken over goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
• collegiaal kunnen en willen functioneren in een team;
• het vertrouwen te genieten van de stichting en van de overige raadsleden;
• beschikken over onbesproken maatschappelijk gedrag.

Functie-eisen

Voor deze vacature zoeken wij een strategisch sterke en verbindende Toezichthouder met financieel profiel en kennis van vastgoedsturing.

Meer specifiek:
• brede kennis op het gebied van de financiële continuïteit van een organisatie, het opstellen van jaarstukken, budgetten etc., inzicht in fiscale aangelegenheden, bij voorkeur RA/AA of RC;
• ervaring met vastgoedsturing, investering en desinvesteringsvraagstukken op strategisch niveau;
• teamspeler met relativeringsvermogen, gevoel voor overstijgende belangen en conceptueel vermogen;
• bij voorkeur ervaring als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie, affiniteit met de culturele sector en met onderwijs;
• verbonden zijn aan de stad vormt een pré;

Aanbod

De functie is onbezoldigd. Er is een vergoedingsregeling voor reiskosten en andere onkosten.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 24 februari a.s..

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 7020.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

PublicSpirit voert in week 10 en 11 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten eind week 11 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden in week 12 de selectiegesprekken met de selectiecommissie bij de opdrachtgever plaats.Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit