Lid Raad van Toezicht, financieel profiel – Almere

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) zoeken wij een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.

U kunt reageren tot maandag 25 maart (ref.nr. 6768).

Organisatie

Organisatie
Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) is en theater en expositiecentrum. Een ontmoetingsplaats waar mensen samen kunnen genieten van theater, beeldende kunst, architectuur, kunst, workshops, eten en drinken. Bij KAF werken in totaal ruim 120 mensen waaronder meer dan 30 vrijwilligers. De organisatie is in haar huidige vorm nog jong. Door het vertrek van een aantal organisaties uit het gebouw waarin ook Schouwburg Almere was gevestigd, ontstond in 2014 ruimte voor realisatie van een uniek cultureel kwartier. Het gebouw KAF is in 2016 ingrijpend verbouwd om de verschillende (nieuwe) disciplines op aantrekkelijke wijze te kunnen huisvesten. Het gebouw ligt aan en gedeeltelijk in het Weerwater in het centrum van Almere Stad.

De activiteiten van Kunstlinie Almere Flevoland vinden plaats onder vier labels:
– KAF PODIUM omvat een breed programma aan theater en muziekvoorstellingen. In het programma komt meer aandacht en ruimte voor (commerciële) festivals en voor projecten in samenwerking met Almeerders.
– KAF EXPO organiseert bijzondere projecten over onder andere beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en landschap. Met inspirerende presentaties, tentoonstellingen en excursies werpt en deelt KAF EXPO een nieuwe blik op de stad. KAF EXPO is het jongste onderdeel binnen KAF en moet de komende jaren verder ontwikkeld worden.
– KAF ACADEMIE laat jonge Almeerders hun creatieve talenten verder ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld workshops, masterclasses, voorstellingen, discussiepanels en evenementen op het gebied van muziek, dans, toneel, games en art.
– KAF CITYLOUNGE omvat de horeca-activiteiten, culturele en commerciële verhuur en evenementen.
Almere is een van de jongste en snelst groeiende steden van Nederland, maar heeft nog geen historie, erfgoed of een karakteristieke identiteit. In Almere wordt elke dag geschiedenis geschreven, en KAF faciliteert dit met haar gebouw en uiteenlopend aanbod. KAF draagt echt bij aan Almere’s DNA. Bij KAF ontstaan herinneringen, met name onder geboren en getogen Almeerders. Zij hebben (in tegenstelling tot eerdere generatie Almeerders) minder binding met Amsterdam etc., en komen voor cultuur en kunst naar het gebouw en zijn trots op de stad. Zij zullen nu hun vrienden en in de toekomst hun kinderen en ouders meenemen.

Daarom is het voor KAF belangrijk om voor, door en met de stad te blijven programmeren. De behoefte van de mensen uit de stad centraal stellen, vraaggericht.

Het is de ambitie van KAF om, naast het traditionele theaterpubliek, een breder en ook jonger publiek te bereiken. Met name onder inwoners van Almere e.o. die niet primair in theaterbezoek geïnteresseerd zijn, maar wel afkomen op evenementen waarvan amusement, beleving en ontmoeting deel uitmaken. De doelstelling is om uiteindelijk te groeien naar 250.000 bezoekers per jaar.

Naast de vier labels is het ontwikkelen van een “Public Program” een belangrijke pijler onder de activiteiten van KAF. Het Public Program zorgt voor de verbinding tussen de labels door het organiseren van ontmoeting, debat, lezingen, workshops e.d..

Functie

RAAD VAN TOEZICHT
KAF wordt aangestuurd door een algemeen directeur. Deze rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de algemeen directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het bestuur. De Raad bestaat uit vijf leden en komt vier maal per jaar bijeen.

Bij het opstellen van statuten, reglementen en profielen wordt uitgegaan van de Code Cultural Governance. Een van de uitgangspunten is dat moet worden voorkomen dat de Raad van Toezicht een eenzijdige samenstelling krijgt, ondanks mogelijke individuele geschiktheid van de leden.

Belangrijk voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is dat deze als geheel, vanuit zijn rol als toezichthouder en adviseur/klankbord, toegerust is om a) de kerntaak van KAF mede vorm te geven en b) operationeel te bewaken. De samenstelling van de Raad van Toezicht past bij de missie en doelstellingen van KAF, waarbij het (meerjarig) beleidsplan van KAF het uitgangspunt vormt. De Raad is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring.

De statuten van KAF bepalen dat het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Daarbij geldt dat de voorzitter wordt benoemd op voordracht van de gemeente Almere en één lid op voordracht van de OR van KAF. Eén voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van KAF mag deel uitmaken van de Raad. Er is op dit moment geen voornemen om een dergelijk voormalige bestuurder of functionaris deel te laten uitmaken van de Raad van Toezicht.

Functie eisen

ALGEMEEN PROFIEL
Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich van te verzekeren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Bij het opstellen van de profielen voor de leden van de Raad van Toezicht is onderscheid gemaakt tussen algemene eigenschappen van de leden, de gewenste samenstelling qua diversiteit en de specifieke kennis, vaardigheden en competenties. Hieronder worden bij elk van deze onderdelen de punten genoemd die relevant zijn voor KAF.

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht:
• affiniteit met het inhoudelijke doel van KAF;
• voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;
• specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel;
• sparringpartner kunnen zijn voor de directie.

Diversiteit samenstelling van de Raad van Toezicht:
• de Raad van Toezicht vormt – indien mogelijk – een afspiegeling van de multiculturele samenleving die Almere is;
• goede spreiding van leeftijd, mede gezien de focus van KAF op een wat jonger publiek dan het traditionele schouwburgpubliek;
• aandacht voor een evenwichtige spreiding man/vrouw;
• goede spreiding van deskundigheid en ervaring;
• ten minste twee van de leden zijn afkomstig uit Almere/Flevoland.

Specifieke kennis, vaardigheden en competenties geldend voor één of enkele leden van de Raad van Toezicht:
• bestuurlijke ervaring;
• algemeen artistiek/cultureel inhoudelijke deskundigheid of perspectief;
• ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s/ervaring als werkgever/manager;
• kennis en ervaring op het terrein van sociale verhoudingen binnen een organisatie/HR- expertise;
• ervaring als fondsenwerver/sponsoring;
• juridische achtergrond en/of gevoel voor formele aspecten van de processen binnen de organisatie/governance;
• eventuele situationele expertise;
• financiële deskundigheid en risicobeheer (gesprekspartner voor de externe accountant).

SPECIFIEK PROFIEL
Wij zoeken voor deze vacature een toezichthouder met goed besef van de rol en de volgende inhoudelijke kennis en ervaring:

Financiële expertise
• kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit;
• kennis van en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels;
• kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
• ervaring met functioneren in een auditcommissie.

Kennis van functioneren (lokale) overheid
• kennis van besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur;
• ervaring met het functioneren van overheidsinstanties.

Betrokkenheid bij de activiteiten van KAF en/of binding met de regio is een pre.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Benoeming vindt plaats per mei 2019.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 25 maart.

Planning
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 14
Bespreken cv’s met selectiecommisssie : 8 april
Selectiegesprekken bij KAF : maandag 15 april vanaf 16.00 uur

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jetske Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6768.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit