Lid Raad van Toezicht – Den Helder

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Scholen aan Zee zoeken wij een Lid Raad van Toezicht.
U kunt reageren tot en met vrijdag 6 december a.s. (6967).

Organisatie

Stichting Scholen aan Zee is een regionale onderwijsorganisatie met een duidelijke visie op leren en ontwikkelen. Deze visie wordt verwoord in het schoolplan 2020-2024 dat momenteel wordt opgesteld. Scholen aan Zee heeft vestigingen in Den Helder en Julianadorp. Scholen aan Zee is de enige aanbieder van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder.

De stichting omvat sinds 1 augustus 2018 één onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs in de volle breedte (vmbo, havo, vwo en anderstaligen-onderwijs). Hieronder vallen Lyceum aan Zee, Beroepsonderwijs aan Zee, Mavo aan Zee, Schakel aan Zee en het Junior College, waar alle schooltypes aangeboden worden in de onderbouw. De schoolleiding bestaat uit een algemeen directeur onderwijs, een projectdirecteur Schakel aan Zee en zeven teamleiders. De vier ondersteunende diensten worden aangeboden vanuit de shared service samen met ROC Kop van Noord-Holland.

De stichting heeft een algemeen bijzondere denominatie.

MISSIE
Onderstaande missie wordt verwoord in het nieuwe schoolplan. Stichting Scholen aan Zee is een brede scholengemeenschap en stelt zich ten doel een volwaardig en breed aanbod van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder te blijven realiseren.

Funderend onderwijs is een basisrecht voor iedereen en van groot belang voor de ontwikkeling van onze samenleving. Wij zijn een algemeen bijzondere school, breed toegankelijk en we respecteren ieders achtergrond of levensovertuiging.
We zijn er om de jongeren van de gemeente Den Helder en de regio een fundament te bieden waar ze een leven lang op voort kunnen bouwen. We leiden leerlingen op tot zelfbewuste en verantwoordelijke (wereld)burgers om te kunnen participeren in de samenleving. Dit doen wij door samen met partners kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, waarbij de talenten van alle leerlingen in de volle breedte ontplooid worden.

ACTUELE BESTUURLIJKE OPGAVE
Scholen aan Zee staat voor de uitdaging om goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden en haar positie als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder te behouden en te versterken. Naast de noodzakelijke focus op het structureel verbeteren en vernieuwen van het onderwijs ligt ook een cruciale taak voor Scholen aan Zee, mede gelet op de krimp, om binnen de regio de verbinding en samenwerking met partners te versterken en verder uit te bouwen. De krimp en de daarmee gepaard gaande leerlingdaling leidt ook tot de noodzaak om het onderwijs anders en meer efficiënt in te richten en de vestigingen van Scholen aan Zee meer te integreren met elkaar en met hun omgeving.

BESTURINGSMODEL
Scholen aan Zee heeft in haar bestuurlijke structuur, in navolging van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het bestuur wordt gevormd door het College van Bestuur, dat het bevoegd gezag van de stichting is. Het richt zich op de hoofdlijnen van het beleid en draagt eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Het College van Bestuur (bestuur) is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht (Raad) en heeft op specifieke punten voorafgaande toestemming nodig van de Raad. Bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in reglementen (conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO). De Raad is aldus de interne toezichthouder en ziet toe op de doelrealisatie van de stichting en is de werkgever van het bestuur.

Functie

De Raad functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat de Raad zo veel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde Raad van Toezicht is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de organisatie.

TAKEN
De Raad heeft de volgende taken:
• het functioneren als werkgever voor het bestuur;
• het uitoefenen van toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
• het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen;
• het gevraagd en ongevraagd optreden als klankbord van het bestuur;
• het vervullen van een netwerkrol ter ondersteuning van het bestuur in het netwerk.

DE BESTURINGS- EN TOEZICHTFILOSOFIE
• Het bestuur bestuurt de instelling; de Raad ziet erop toe dat het bestuur dit doet conform de missie en strategie van de instelling.
• De Raad houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële indicatoren.
• De Raad kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met het bestuur.
• De Raad levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde aan het bestuur.

OMVANG EN SAMENSTELLING
De Raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden van de Raad worden voor maximaal vier jaren benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. Het rooster van aftreden is zo samengesteld dat zowel vernieuwing als continuïteit in de Raad van Toezicht gerealiseerd kan worden.

WERKWIJZE
De focus binnen de organisatie ligt de komende jaren op onderwijs en de kwaliteit daarvan. Dit betekent dat hier ook meer aandacht voor zal zijn in het toezicht van de Raad. Afgesproken is om naast de remuneratiecommissie en de auditcommissie op korte termijn ook de onderwijscommissie verder vorm te geven. De samenstelling en de concrete opdracht zal door de voltallige Raad nog nader worden ingevuld.

In het reglement van de Raad is bepaald dat de Raad minimaal eenmaal per jaar het functioneren van de Raad als geheel en het functioneren van de individuele leden bespreekt. Daarnaast plant de Raad korte evaluatiemomenten in het vergaderjaar om regulier te peilen waar individueel en als groep verbeterd kan worden.

Functie-eisen

ALGEMENE EISEN aan de Raad als geheel:
• maatschappelijk heterogene samenstelling;
• herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
• binding met de regio;
• leden zijn complementair qua kennis, ervaring en achtergrond;
• bestuurlijke ervaring;
• het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen en toezichtstijlen.

PROFIEL VAN EEN LID van de Raad:
• affiniteit met grondslag, doelstelling en maatschappelijke opdracht van Scholen aan Zee;
• voldoende inzicht in verhouding taken en rollen tussen toezicht en bestuur;
• beschikken over een juist evenwicht in nabijheid en kritische distantie;
• integriteit, moreel kompas, zorgvuldigheid en waardengedrevenheid;
• open houding ten opzichte van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
• beschikbaar en bereikbaar voor het uitoefenen van de functie.

AANVULLEND OP DE ALGEMENE PROFIELKENMERKEN zoeken we voor deze vacature nadrukkelijk naar een kandidaat met een allround financieel-economisch inzicht en een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen (wijzigingen in financiering en bekostigingssystematiek) op bedrijfsvoeringsprocessen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. U hebt ervaring met uiteenlopende financieel-economische vraagstukken, bijbehorende langetermijnplanning, passende scenario’s en managementtechnieken, zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en beheerssystemen. Bij dit alles focust u op hoofdlijnen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden completeren het beeld. U wordt lid van de auditcommissie.

Verder zoekt de Raad in aanvulling op haar huidige samenstelling naar een lid dat:
• qua toezichtstijl stimulerend, uitdagend en nieuwsgierig is en wezensvragen stelt;
• de Raad en het bestuur scherpt in hun optreden, zowel op procesniveau (samenspel en partnerschap) als op inhoud (werken vanuit de bedoeling/maatschappelijke opdracht).

Aanbod

De vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen heeft in 2015 een honoreringsregeling opgesteld voor onderwijsinstellingen die valt binnen de kaders van de WNT-2 (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Voor de intern toezichthouders van Scholen aan Zee is een bedrag afgesproken dat valt binnen de kaders van het voorstel van de VTOI, waarbij nadrukkelijk en weloverwogen de ondergrens wordt aangehouden. Voor een lid van de Raad is het bedrag van vergoeding vastgesteld op € 2.500,- per jaar. Voor een lidmaatschap in een commissie (audit, remuneratie of onderwijs) ontvangt een lid € 850,- per jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jeanette Breekveldt. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Yvonne Leeuwis, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 93. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 7 december 2019

Planning:
Voorselectiegesprekken: tussen 10 december 2019 en 5 januari 2020
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 8 januari 2020
Selectieronde: 15 januari 2020

Het streven is dat de procedure is afgerond voor 15 februari 2020.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jeanette Breekveldt, onder vermelding van het vacaturenummer 6967.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit