Lid Raad van Toezicht – Arnhem

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Rozet zoeken wij een Lid Raad van Toezicht.
Rozet is het podium van activiteiten gericht op maatschappelijke en duurzame ontwikkeling en de creatieve industrie van Arnhem.
U kunt reageren tot en met zondag 13 mei a.s. (ref.nr. 6405.)

Organisatie

Rozet is een plek van en voor de stad waar iedereen zich persoonlijk kan ontwikkelen met taal, kunst en erfgoed. Ga je als bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

“Rozet staat voor de gebundelde krachten van de Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, Stichting Kunstbedrijf Arnhem en Stichting Rozet. In augustus 2016 zijn de drie stichtingen bestuurlijk gefuseerd. Er is samen gewerkt aan samenhang en het gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het strategisch beleidsplan 2018-2020. In 2020 willen we “Springplank voor de stad” zijn met als drijvende krachten taal, kunst en erfgoed. Dit doen we met acht programma’s waarin we op nieuwe manieren gaan samenwerken en vanuit inhoudelijke expertise uitvoering geven om van nog meer waarde te zijn voor de stad Arnhem. Wij doen dit niet alleen, samen is dé sleutel. Om de ‘Springplank voor de stad’ te zijn, werken wij dan ook nauw samen met onze partners.”

DE RAAD VAN TOEZICHT
Rozet is de verzamelnaam waaronder de 3 stichtingen naar buiten toe opereren. Deze stichtingen hebben 1 gezamenlijke directeur-bestuurder en 1 gemeenschappelijke Raad van Toezicht. De dynamiek waarin Stichting Rozet zich bevindt stelt hoge eisen aan de Raad van Toezicht. Naast professionele kwaliteiten als (vak-) inhoudelijke kennis en visie vragen de ontwikkelingen verbindend vermogen en maatschappelijk-bestuurlijke sensitiviteit. Bij de bestuurlijke fusie heeft de Raad van Toezicht een ontwikkel- en professionaliseringstraject ingezet, waarbij veel aandacht is voor de inrichting van de governance en onderlinge samenwerking.

Functie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is in samenstelling een divers team. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Rozet als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid en achtergrond. De leden nemen deel aan een van de ingestelde commissies. Er zijn zes tot zeven bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd, vindt overleg plaats met interne stakeholders en vragen commissiebijeenkomsten om structurele tijdsinvestering.

Per 1 juli 2018 is de positie van voorzitter vacant in verband met het verstrijken van haar zittingstermijn en afgelopen januari is een van de leden teruggetreden. Daarom zoekt Rozet nu een voorzitter en een lid. Deze vacature betreft de positie van Lid Raad van Toezicht.

PROFIEL
Gelet op de complementariteit in het team en de verdere strategische ontwikkelingen bij Rozet is gekozen om het accent voor de nieuwe toezichthouders te leggen op één of meer van de volgende kennis- en ervaringsvelden:
• Onderwijsachtergrond of -affiniteit;
• Actieve contacten met of werkzaam in het bedrijfsleven en kennis van en ervaring met ondernemerschap en innovatie;
• Affiniteit met actuele ontwikkelingen op het gebied van informatie technologie.

Voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht in diversiteit gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een migratieachtergrond. Een relevant netwerk en lokale binding met de regio Arnhem is een pré.

Functie eisen

Rozet volgt bij de inrichting van het bestuur en toezicht de uitgangspunten die gelden bij ‘goed bestuur’ in het publieke domein. Mede afgeleid hiervan gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:
• Weet zich verbonden met de waarden, missie en doelstellingen van Rozet;
• Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
• Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover; reflecteert op eigen handelen als Raad van Toezicht-lid en op het functioneren van de gehele Raad;
• Heeft inzicht in het besturen van cultuur- en/of onderwijsorganisaties alsook gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht;
• Is in staat om vanuit een gewetensvolle betrokkenheid de directeur-bestuurder bij te staan in het richting geven aan de strategische toekomstvisie en draagt eraan bij dat daar doelgericht en gedisciplineerd vorm aan gegeven wordt;
• Beschikt over een grote interpersoonlijke sensitiviteit en zet zich in voor het vinden van oplossingen uitgaande van een eigen natuurlijk verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijk besef;
• Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;
• Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en morele moed, en is in staat om ethische kwesties bespreekbaar te maken;
• Is een echte teamspeler die houdt van dialoog en goede samenwerkingsrelaties;
• Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
• Heeft academisch werk- en denkniveau.

Om de effectiviteit van het team verder te versterken op het gebied van competenties en persoonskenmerken met de drie zittende leden wordt van kandidaten verwacht dat zij:
• in staat zijn tot conceptualiseren en stevig maar niet dominant zijn;
• toekomstgericht inzicht hebben en oordeels- en besluitvaardig zijn;
• analytisch zijn en realistisch;
om met deze kwaliteiten vooral een goede adviseur voor de bestuurder te kunnen zijn, de dialoog binnen de Raad van Toezicht te entameren en de juiste afstand te bewaren ten opzichte van de bestuursverantwoordelijkheid.

Aanbod

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is conform de geldende norm in het publieke domein en bedraagt per jaar € 4.500,– voor de voorzitter en € 3.000,– voor de leden van de Raad van Toezicht.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij managementassistente Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer 033-445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

Uw sollicitatie kunt u uiterlijk zondag 13 mei a.s. indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. drs. Marylin Demers, onder vermelding van vacaturenummer 6405 (lid).

PublicSpirit verricht de voorselectie en draagt op 7 juni a.s. potentieel geschikte kandidaten voor de positie van lid voor aan de selectiecommissie.
Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek met de selectiecommissie op woensdag 20 juni a.s. tussen 12.00 – 17.00 uur.
Op basis van deze gesprekken worden twee kandidaten geselecteerd die op donderdag 28 juni a.s. tussen 09.00 – 13.00 uur een gesprek voeren met de adviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van de ondernemingsraden en de vrijwilligersraad.
De eindkandidaat wordt vervolgens voorgedragen aan de Raad van Toezicht voor benoeming.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit