Lid Raad van Commissarissen – Woerden

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever GroenWest zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Digitalisering.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

GroenWest is een woningcorporatie in het Groene Hart die ruim 12.000 huishoudens een goede en betaalbare woning biedt. De missie van GroenWest luidt:

‘’Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart betaalbaar en steunen wij kwetsbare doelgroepen met passende woningen. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal.’’

Het werkgebied van GroenWest is een economisch sterk gebied met een hoge druk op de woningmarkt. GroenWest is actief in vier gemeenten, variërend van landelijk gebied tot stedelijk. GroenWest is stevig lokaal verankerd en werkt nauw samen met de gemeenten en andere lokale partners op basis van een open en integere houding.

GroenWest heeft vorig jaar een onafhankelijke visitatie laten uitvoeren. Met een gemiddelde score van 8.1 een resultaat om trots op te zijn! Recent is het nieuwe ondernemingsplan 2019+ gepresenteerd: “Samen werken aan een stevige thuisbasis”. Omdat de omgeving om ons heen continu verandert heeft dit plan geen vaste looptijd. Zo blijft GroenWest wendbaar; als de actualiteit hierom vraagt, stellen ze hun koers bij. Een plan dat flexibel is maar wel met 5 nadrukkelijke speerpunten:

• Meer huishoudens op hun plek
• Uitstekende dienstverlening
• Duurzaam en comfortabel wonen
• Zorgen voor wonen met zorg
• Samen werken aan inclusieve, leefbare wijken

Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Commissarissen gaat GroenWest op zoek naar een nieuw lid met het profiel ‘digitalisering’.

Voor meer informatie over GroenWest kijkt u op www.groenwest.nl.

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) van GroenWest oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat GroenWest zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van GroenWest bestaat uit vijf leden. Binnen de RvC functioneren twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Er wordt derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties (zie bijlage 2). Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden (zie bijlage 3).

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helicopterview, naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Het RvC reglement GroenWest is van toepassing.


Functie eisen

Vanwege het vertrek van een van haar leden is de RvC van GroenWest op zoek naar een nieuw lid met als bijzonder aandachtsgebied: digitalisering.

Digitalisering
In dit aandachtsgebied is inzicht vereist in thema’s met betrekking tot informatiemanagement en automatisering. Hierbij gaat het deels om technologie, maar vooral om de maatschappelijke implicaties voor GroenWest. De thema’s innovatie, technologie en ICT zijn van groot strategisch belang: de technologische trends van vandaag vormen de uitdagingen van morgen. Denk daarbij aan mobiele communicatie in combinatie met dienstverlening, datamanagement en veiligheid. GroenWest ziet kansen om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren en tevens haar bedrijfsvoering efficiënter te organiseren. Daarom is zij op zoek naar een commissaris met affiniteit en bijzondere interesse rondom deze thema’s. Iemand die in staat is verbinding te leggen tussen de strategie van GroenWest, ICT en de doelgroepen van GroenWest. Iemand met kennis van en ervaring met het digitaliseren van dienstverleningsconcepten en ICT-innovaties.

Daarnaast is van belang dat u beschikt over:
• aantoonbare bestuurlijke ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie;
• een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
• ondernemingsgeest en nieuwsgierig bent naar innovatieve, creatieve ideeën;
• kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• kennis en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties;
• zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder.
• een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• gevoel voor omgevingsfactoren, bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie.
• Last but not least, u kunt uw zakelijkheid en slagvaardigheid combineren met een dosis humor.
• Binding met het primaire werkgebied van GroenWest is een pre.Aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.


Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren vóór 6 mei a.s.

PublicSpirit maakt een voorselectie (briefselectie en eventueel oriënterende gesprekken) en zal de resultaten aan GroenWest eind week 21 presenteren. De eerste selectieronde vindt plaats in week 24. Vervolgens vindt de tweede selectieronde plaats in week 25.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6797.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit