Lid Raad van Commissarissen – Twello

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever IJsseldal Wonen zoeken wij een:
Creatieve, out of the box denkende toezichthouder met kennis van duurzaamheid.

U kunt reageren tot 19 februari a.s. (ref.nr. 6318)

Organisatie

IJSSELDAL WONEN, GOED VOOR ELKAAR
IJsseldal Wonen is een betrokken en sociale woningcorporatie, die actief is in de gemeenten Lochem en Voorst. Ze bieden ruim 7.500 mensen een thuis. De vastgoedportefeuille bestaat uit sociale huurwoningen, vrije sector, zorg, maatschappelijk en commercieel vastgoed.

Bij IJsseldal Wonen werken ze aan een droom, de duurzame gemeenschap. De duurzame gemeenschap bestaat uit kernen waar het prettig wonen is met mensen die gelukkig zijn. De bewoners voelen zich mede verantwoordelijk voor hun woning, de buurt of de kern. In de kern is een zodanig woningaanbod, dat ook mensen met een smalle beurs een goede plek kunnen vinden. Dat vertaalt zich in een aanbod aan sociale huurwoningen, die energiezuinig zijn en comfortabel. In de buurt voelen mensen zich veilig en thuis. Ze zijn een goede buurman of -vrouw, omdat ze die zelf ook graag willen hebben. Wanneer mensen het niet zelf of met hun buurt redden, staat er een netwerk van organisaties klaar om hen tijdelijk of structureel te helpen. Aan zo’n gemeenschap draagt IJsseldal Wonen graag een steentje bij.

Dat doet IJsseldal Wonen vanuit haar missie om samen te werken aan passend wonen in een prettige, landelijke omgeving. Daarbij richt ze zich op huurders en woningzoekenden met een inkomen tot € 40.000. Om haar missie waar te maken werkt IJsseldal Wonen samen met tal van partijen. Daarbij kijkt men over de grenzen van de organisatie heen, om tot zo goed mogelijke resultaten te komen.

In het ondernemingsplan Duurzaam en dichtbij is de koers voor de komende jaren uitgezet. Duurzaamheid vormt daarbij de rode draad. Niet alleen in de zin van energiezuinig en milieubewust, maar in de brede zin van toekomstbestendig en integraal. Hierbij wordt gewerkt aan de hand van drie speerpunten, namelijk de duurzame relatie, de duurzame woningvoorraad en de duurzame buurt.

Om deze speerpunten te realiseren ontwikkelt de organisatie zich verder naar een wendbare organisatie, met medewerkers die ondernemend, verantwoordelijk en zelfstandig zijn.

IJsseldal Wonen is gevestigd in Twello. Bij de stichting werken zo’n 30 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Wonen, Bedrijfsvoering en Staf. IJsseldal Wonen wordt aangestuurd door een directeur bestuurder. De directeur bestuurder rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door Huurdersbelangenvereniging IJsseldal. Zij hebben het recht om twee leden van de RvC voor te dragen.

Meer informatie over IJsseldal Wonen vindt u op ijsseldalwonen.nl.

Functie

FUNCTIE
Binnen de Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen is een vacature. Om het enthousiaste team weer compleet te maken, is de RvC op zoek naar een
CREATIEVE, OUT OF THE BOX DENKENDE TOEZICHTHOUDER MET KENNIS VAN DUURZAAMHEID, AANSLUITEND BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN VAN IJSSELDAL WONEN.

De toekomstige commissaris heeft visie op en kennis van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de brede maatschappelijke context en weet dit te vertalen naar de situatie en ambities van IJsseldal Wonen. Aangezien de commissaris wordt voorgedragen vanuit de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal heeft de commissaris ook affiniteit met de doelgroep. Daarnaast past de commissaris in het hierna volgende profiel.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Algemeen profiel
Bij een betrokken woningcorporatie past een betrokken Raad van Commissarissen. Leden van de RvC hebben dan ook algemene interesse voor de samenleving en voor de volkshuisvesting in het bijzonder. IJsseldal Wonen streeft ernaar dat de RvC een binding heeft met de regio Stedendriehoek. De leden van de RvC vormen met elkaar een multidisciplinair team. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector, evenals een evenwicht tussen zzp’ers en mensen in loondienst. Aandachtspunt hierbij is dat leden van de RvC geen directe noch indirecte zakelijke relaties of verbindingen hebben met IJsseldal Wonen, zoals genoemd in bijlage 1.
De RvC van IJsseldal Wonen bestaat uit vijf personen, van wie twee op voordracht van de huurders. De werkwijze van de RvC is vastgelegd in de statuten en verschillende reglementen. Deze zijn gebaseerd op de actuele woningwet en Governancecode voor woningcorporaties. De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Taken
De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• het houden van toezicht op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties;
• het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvC denkt mee – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties;
• het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder;
• het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
• het behandelen van, besluiten over en eventueel goedkeuren van majeure besluiten.

Kennisgebieden
Binnen de RvC dienen, naast een brede visie, de volgende kennisgebieden aanwezig te zijn:
• bedrijfskunde/organisatiekunde;
• financieel-economisch;
• vastgoedbeheer- en ontwikkeling/volkshuisvesting;
• zorg en welzijn;
• duurzaamheid;
• klantenperspectief.

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar IJsseldal Wonen in het bijzonder. Bij de samenstelling van de RvC wordt vooral gekeken of de totale groep op bovengenoemde gebieden voldoende kennis in huis heeft. Van elk lid wordt wel verwacht dat hij of zij voldoende kennis heeft op financieel gebied om begrotingen en jaarstukken van IJsseldal Wonen te kunnen beoordelen. Daarnaast zal de voorzitter niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de RvC.

Functie eisen

ALGEMENE EISEN
De samenstelling van de RvC is zodanig dat aan de volgende algemene eisen wordt voldaan:
• er is voldoende governance-ervaring in de raad aanwezig. Dit betekent echter niet dat alle leden van de RvC ervaren toezichthouders hoeven te zijn bij aantreden. Er moet minstens een toezichthouder met ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in de raad zitten;
• een academisch werk- en denkniveau, de toezichthouder moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien, heeft realiteitszin en een gezond verstand;
• (bestuurlijke) intuïtie, de toezichthouder heeft geleerd om te gaan met zijn intuïtie, kan gevoelsmatige twijfels bespreekbaar maken;
• beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid, elke toezichthouder moet voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden en te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfuncties en nevenfuncties bij aanvang en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance.
• bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de benoemingsperiode.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-44 59 050. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 19 februari a.s.

PublicSpirit voert in week 8 en 9 de oriënterende gesprekken en zal de resultaten op donderdag 15 maart a.s. aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden op woensdag 28 maart a.s. de selectiegesprekken met de selectiecommissie van IJsseldal Wonen plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6318.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Aw.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit