Lid Raad van Commissarissen – Someren

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever woCom zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met een financieel-economisch profiel.

Je kunt reageren tot 24 juni a.s. (ref.nr. 6526).

Organisatie

‘Voel je thuis’

Missie
Vandaag en morgen een thuis bieden aan onze doelgroep door een dienstverlening met meerwaarde. Dat doen we door duurzaam betrokken te zijn.

WoCom is een actieve organisatie die samen met haar ruim 80 medewerkers iedere dag vol passie zorgt voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen met beperkte middelen en mensen die extra ondersteuning nodig hebben. WoCom heeft ongeveer 8.500 woningen in haar bezit en is actief in het werkgebied van de stad Helmond en de landelijke gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren.

Een woningcorporatie heeft een sleutelrol in de maatschappij. Hoe belangrijk is een (t)huis? Dat gaat verder dan het individuele belang van de bewoner. Het raakt de buurten en samenleving. Als dienstverlener in sociale huisvesting wil woCom van waarde zijn voor woningzoekenden en huurders die zich al jaren thuis voelen, hun leefomgeving en de partners die woCom daarin ontmoet. Zij is duurzaam bij hen betrokken. Vandaag én morgen. Op die manier biedt woCom haar doelgroep een echt thuis. Tegelijkertijd is er een toename in regelgeving, het individualiseren van de maatschappij en een overheid die zich verder terugtrekt. In dat krachtenveld is het nodig om blijvend te vernieuwen en vooruit te kijken.

Vertalend naar het eigen werkgebied van woCom, dan zien we dat:

• de doelgroep verandert (meer senioren en kleine huishoudens, meer lagere inkomensgroepen, meer vragen voor woonbegeleiding of zorg);
• de focus meer verschuift naar de bestaande woningen (minder bevolkingsgroei in de toekomst, duurzaamheid, woningaanpassingen);
• de verwachtingen van de doelgroep en de collega’s veranderen (de wijze van communiceren, het krijgen van ruimte voor eigen keuzes);
• de werkwijzen of posities van de samenwerkingspartners veranderen. WoCom wil daarin meebewegen (een versterkte positie van huurdersorganisaties, de transitie in de zorg,
decentralisaties richting gemeenten).

De rode draad in deze vernieuwing is communicatie en gedrag. WoCom stelt dat de sleutel ligt in een open houding: beter communiceren met onze bewoners, partners en collega’s. Als wij ons echt weten te verbinden en aansluiten bij de leefwereld van onze gesprekspartners, komen we eerder tot passende oplossingen. Dat vraagt extra aandacht en tijd. Om daar ruimte voor te maken, kijken we goed naar onze eigen werkzaamheden: wat doen we goed, wat kan beter of anders, wat blijven we zelf doen en wat niet? In die keuzes betrekken wij onze woningzoekenden, bewoners, partners en collega’s. En uiteraard kijken wij goed naar onze doelgroep, naar de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van onze woningen en naar de continuïteit van onze organisatie.

Nieuwsgierig naar meer informatie over woCom? www.wocom.nl.

Functie

Doelstelling van de Raad
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de financiële situatie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen (ondernemingen). De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.


Doel van de functie
Een lid van de RvC heeft samen met de andere leden van de RvC in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemene beleid, de financiële continuïteit en de doelstellingen van de stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen (ondernemingen). De RvC ziet toe op de wijze waarop de organisatie haar maatschappelijke opdracht invult. De RvC staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en is werkgever van het bestuur.

Daarnaast adviseert de RvC de directie op verschillende gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de RvC op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. De taken en werkwijze van onze RvC zijn vastgelegd in het governancereglement, zie daarvoor de website.

WoCom heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Zij werken met een RvC bestaande uit vijf personen en een directeur-bestuurder. Twee van de vijf leden bezetten een zetel op voordracht van de huurders.

Functie eisen

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (deze kun je lezen in de bijlage van dit profiel die je bij ons kunt opvragen).
De profielschets van de RvC van woCom voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.


Eigenschappen
De leden van de RvC denken met het bestuur mee op tactisch en strategisch niveau, waarbij de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner van het bestuur kan zijn. Dit vraagt van de commissarissen een aantal kwaliteiten, een bepaalde achtergrond en specifieke kennis en binding met een of meerdere gemeenten waar de organisatie werkzaam is en inzicht in lokale en regionale verhoudingen.

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:
• analytisch inzicht;
• positief-kritische, constructieve houding;
• goede communicatieve vaardigheden;
• in staat om op afstand toezicht te houden;
• integer en met verantwoordelijkheidsgevoel;
• teamspeler/samenwerkend.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren. In de bijlage die je bij ons kunt opvragen wordt beschreven welke expertisegebieden er in de Raad belegd zijn, conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Aw.


Financieel-economisch profiel
Vanwege het aanstaande vertrek van een van haar commissarissen eind 2018 is woCom op zoek naar een commissaris met een financieel-economisch profiel. Een commissaris die met vernieuwende ideeën waarde kan toevoegen. Iemand die bekend is met de lokale omgeving en het speelveld van woCom. Een commissaris die trots is om commissaris van woCom te zijn en binding heeft met de bewoners van haar woningen. Iemand die toegankelijk is en frisse ideeën heeft. Iemand die voelt en beleeft wat er nodig is om de doelstellingen van WoCom te kunnen realiseren. Je hebt een intrinsieke motivatie om een bijdrage te willen leveren. Van toezicht houden gaat je hart sneller kloppen. Bij woCom voel je je thuis, net als de klant waar we het voor doen.

Het spreekt voor zich dat de commissaris expertise meeneemt op het financieel-economische vlak. Denk daarbij aan de volgende thema’s:

• kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
• kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
• in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
• kennis van financieel-economische vraagstukken en waarderingsissues, gericht op beheersing/control (risicomanagement);
• kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

Als vanzelfsprekend heb je toezichthoudende ervaring. Passendheid bij het huidige team van commissarissen is een cruciale factor. Zonder gelijkwaardige gesprekspartners, natuurlijke houding tot samenwerking, drive, kritische geest en passie kan een Raad van Commissarissen (en daarmee de organisatie) niet excelleren. En daar hoort ook humor bij!

Aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

Heb je na het lezen van dit profiel nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met Patrick Beterams (senior consultant) of Myrthe Niehaus (projectassistente) van PublicSpirit via 033-4459124 of info@publicspirit.nl.

Het volledige functieprofiel met bijlagen kun je eveneens bij ons opvragen.

Sollicitatie

Spreekt deze functie en organisatie je aan, reageer dan voor 24 juni aanstaande.

De search, werving en selectie wordt verricht door PublicSpirit.
In week 26 worden voorselectiegesprekken gevoerd door Patrick Beterams. Vervolgens maakt hij op basis van deze gesprekken een voorselectie en zal de resultaten aan de selectiecommissie in week 27 presenteren. De 1e ronde gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op donderdag 19 juli. Op woensdagochtend 22 augustus vindt de 2de selectieronde plaats.

Jouw sollicitatie met je cv en motivatiebrief kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via de direct solliciteren button. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de direct solliciteren button onverhoopt niet werken, dan kun je jouw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het vacaturenummer 6526.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vind je op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit