Lid Raad van Commissarissen, profiel Volkshuisvesting – Leiderdorp

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Rijnhart Wonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met een volkshuisvestelijk / maatschappelijk profiel, aangevuld met kennis op het gebied van marketing en communicatie.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Rijnhart Wonen is een ambitieuze woningcorporatie die betaalbare en plezierige huisvesting biedt voor ongeveer 3.600 huishoudens in de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude. Daarnaast realiseert Rijnhart Wonen woningen die aansluiten bij de actuele woonbehoefte. Ruim 30 medewerkers zetten zich dagelijks in om aan de woonwensen van de klanten te voldoen.

Rijnhart Wonen heeft als basis het beleidsplan 2018-2022 met als motto: “Meer dan Passend”. Dit motto geeft aan hoe Rijnhart Wonen haar dienstverlening invult: “Wij zetten een stap extra voor onze huurders en het realiseren van passende woonruimte voor toekomstige huurders”. De medewerkers werken daar met grote betrokkenheid aan.

De vaststelling van het beleidsplan 2018-2022 viel samen met het vertrek van de directeur-bestuurder. In november 2018 is een nieuwe directeur-bestuurder aangetreden. Hij zal eind 2019 aan de Raad van Commissarissen in de vorm van een koersplan een actualisering van het beleidsplan voorleggen. Kernwoorden in dat plan zullen zijn: meer inzetten op het sociaal domein, meer investeren in de beschikbaarheid en vernieuwing van de huurdersparticipatie.

In het management van Rijnhart Wonen zijn er personele wisselingen geweest. Een nieuwe manager vastgoed is aangetreden, er is een nieuwe controller en er gaat een nieuwe manager wonen geworven worden. Het goeddeels vernieuwd management van Rijnhart Wonen gaat zich met hart en ziel in voor de huurders van Leiderdorp en Zoeterwoude inzetten.

Het werkgebied van Rijnhart Wonen is een economisch sterk gebied met een hoge druk op de woningmarkt. Zoeterwoude en Leiderdorp zijn relatief kleine gemeenten en stevig lokaal verankerd. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten en andere lokale partners op basis van een open en integere houding.

Vanwege het vertrek van een van de leden van de Raad van Commissarissen gaat Rijnhart Wonen op zoek naar een nieuw lid met een nadrukkelijk volkshuisvestelijk/maatschappelijk profiel, aangevuld met kennis op het gebied van marketing en communicatie.

Voor meer informatie over Rijnhart Wonen kijkt u op de website: www.rijnhartwonen.nl.

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijnhart Wonen oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Rijnhart Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van Rijnhart Wonen bestaat uit vijf leden. De twee huurdersorganisaties hebben elk de een lid van de RvC ter benoeming voorgedragen. Binnen de RvC functioneren twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Vanwege de beperkte grootte van Rijnhart Wonen en het belang van financiën en risicomanagement is besloten dat de voltallige RvC lid is van de auditcommissie.

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dan ook dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Er wordt derhalve aan alle leden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties (zie bijlage 2). Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden (zie bijlage 3).

De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek, besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Het RvC reglement Rijnhart Wonen is van toepassing. Dit reglement is op de website van de corporatie onder ‘Over Rijnhart Wonen’ / Toezicht’ te raadplegen.

Functie eisen

AANDACHTSGEBIED VOLKSHUISVESTING

Volkshuisvesting:
Vanwege het vertrek van een van de leden is de RvC van Rijnhart Wonen op zoek naar een nieuw lid met als bijzonder aandachtsgebied volkshuisvesting.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij /zij een duidelijk zicht heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte en specifiek een duidelijke visie op de rol van woningcorporaties. Kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen zijn daarbij van belang. Dat alles tevens in het licht van de duurzaamheidsdiscussie en energietransitie in combinatie met het betaalbaarheid houden van de woningen voor de doelgroep.

Marketing en communicatie:
De ideale kandidaat vult de expertise op het gebied van volkshuisvesting aan met kennis en ervaring op het gebied van marketing en communicatie.

Tot slot is ervaring met het beoordelen van de financiële aspecten van een organisatie welkom.

Persoonlijke kenmerken:
Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kenmerken van belang:
• HBO+/WO werk- en denkniveau;
• aantoonbaar maatschappelijk actief in maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven;
• een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
• ondernemingsgeest en nieuwsgierig bent naar innovatieve, creatieve ideeën;
• authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
• kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• kennis en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties;
• zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder.
• een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• gevoel voor omgevingsfactoren, u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie.
• binding met het primaire werkgebied van Rijnhart Wonen is een pre.

Conform de nieuwe ‘’Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’’ is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.

Aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 7 juli a.s.

PublicSpirit maakt een voorselectie (briefselectie en eventueel oriënterende gesprekken) en zal eind juli de resultaten aan Rijnhart Wonen presenteren. De selectiegesprekken vinden eind augustus/begin september plaats. Vervolgens vindt voordracht van de eindkandidaat aan de Ondernemingsraad plaats.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6854.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit