Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoed – Valkenswaard

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbelang zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoedontwikkeling en -beheer. U kunt reageren tot en met zondag 1 maart a.s. (ref.nr. 7058).

Functie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJ WONINGBELANG
Woningbelang is gevestigd in Valkenswaard en staat midden in de samenleving. De corporatie verhuurt circa 3.900 woningen en maatschappelijk vastgoed in haar thuismarkten Valkenswaard en Bergeijk.

Vanwege het verlopen van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter ontstaat er een vacature binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbelang. De nieuwe voorzitter komt uit de huidige RvC waardoor we op zoek gaan naar een nieuw lid.
Het nieuwe lid heeft een duidelijk vastgoed-profiel, waarbij affiniteit met duurzaamheid wenselijk is, en wordt lid van de auditcommissie.

De kernopdracht van de raad is stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de goede volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels. Kortom, de raad bewaakt continuïteit, reputatie, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, van de organisatie en van zichzelf. De raad onderkent daarbij drie rollen: werkgever, toezichthouder en klankbord. Daarbij wordt opgemerkt dat de raad actief toezicht houdt en open dient te staan voor signalen van interne en externe stakeholders.

De RvC van Woningbelang bestaat uit vijf leden en kent twee vaste commissies: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de huurders(-organisatie) in Valkenswaard. Minimaal een lid is woonachtig in Valkenswaard en heeft aantoonbare sociale binding met Valkenswaard.

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2020.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dan ook dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Er wordt derhalve aan alle leden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden.

De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek, besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

De Raad van Commissarissen heeft haar taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement is te raadplegen op de website van Woningbelang.

PROFIEL ALGEMEEN
De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in.
Op basis van dat uitgangspunt geldt dat alle leden moeten kunnen meedenken en meepraten over alle onderwerpen die aan de orde komen, maar dat elk lid daarnaast één of meer bijzondere aandachtsgebieden heeft die aansluiten op zijn/haar achtergrond.

De algemene (aantoonbare) profielkenmerken voor de leden van de RvC van Woningbelang zijn:
• Kunnen functioneren en redeneren op minimaal HBO+/WO-niveau;
• Voldoende inzicht om jaarrekeningen, begrotingen, risicoanalyses en tussentijdse rapportages te kunnen interpreteren en beoordelen;
• Actuele beleidsexpertise op algemeen en strategisch niveau;
• Controlerend en sturend vermogen;
• Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid;
• Kritische distantie;
• Onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurder en collega commissarissen;
• Het vermogen om als sparringpartner op te treden voor de directeur-bestuurder;
• Onderschrijven van en voldoen aan de uitgangspunten van de Governancecode;
• Affiniteit met de doelstellingen van Woningbelang en met huurdersbelangen;
• Tijd om, indien nodig, ook op afroep beschikbaar te zijn;
• Een brede maatschappelijke betrokkenheid.

Voor alle commissarissen geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:
• Integriteit: algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen handhaven;
• Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijke durven opereren;
• Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is;
• Inspireren: anderen enthousiast maken voor de te bereiken doelen;
• Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen;
• Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen;
• Adviseren: het binnen het kader van goed toezicht geven van advies;
• Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen;
• Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empathisch kunnen luisteren.

PROFIEL SPECIFIEK: VASTGOEDONTWIKKELING EN -BEHEER
Voor het profiel Vastgoedontwikkeling en -beheer zoeken wij kandidaten met kennis en ervaring op het terrein van ontwikkeling en beheren van vastgoed en verduurzaming. U bent goed bekend in strategisch voorraadbeleid en hebt de kennis en ervaring om investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen.

U dient verder te beschikken over:
• inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedmanagement, met name op voor de corporatie relevante terreinen zoals portefeuilleanalyse/portefeuillemanagement;
• kennis op het gebied van onderhoudscontracten, verduurzamingsvraagstukken, andere bouwkundig en ruimtelijke ontwikkeling gerateerd relevante zaken is een pre;
• deskundigheid op het terrein van gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
• enige kennis van publiek/private samenwerkingsvormen en het samenwerken met lokale overheden.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:
Naast de inhoudelijke expertise zijn de volgende persoonlijke kenmerken van belang:
• HBO+ werk- en denkniveau;
• bestuurlijke intelligentie;
• binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting in het algemeen en deze van Woningbelang in het bijzonder;
• een echte teamspeler met een verbindende persoonlijkheid;
• laagdrempelig, open, toegankelijk, eerlijk en communicatief vaardig;
• kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormings-processen binnen organisaties is een pre; (toevoegen)
• zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een kritisch, constructief, effectief onafhankelijk en deskundig toezichthouder;
• een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties, is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en heeft een duidelijke visie op huurdersparticipatie;
• gevoel voor omgevingsfactoren, u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie en de huurders.

Conform de Woningwet is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.

ORGANISATIE
Als maatschappelijk ondernemer ondersteunt Woningbelang mensen met een bescheiden inkomen en bijzondere doelgroepen bij het vinden van een voor hen passende, betaalbare woning. Zodat ze hun eigen thuis kunnen realiseren. De corporatie levert een actieve bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid in wijken en zet zich in voor een duurzame samenleving. De corporatie heeft een sterke lokale betrokkenheid. Gaat de dialoog aan met huurders en belanghouders en werkt samen met professionele partners in het werkgebied. Onderzoekt waaraan behoefte is. En vertaalt die behoefte in haar woningaanbod door te bouwen, verhuren, verkopen, onderhouden en verduurzamen. Woningbelang is een financieel gezonde corporatie die hoog scoort op klantgerichtheid, maatschappelijk presteren en als werkgever. Er werken circa 40 enthousiaste medewerkers onder het motto: Samen (ge)woon goed!

Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard
De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard die is opgericht in 2001. De leden vormen samen het draagvlak van de vereniging. HBV Valkenswaard overlegt en onderhandelt met Woningbelang over beleidsmatige zaken en heeft, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvC. Momenteel zijn (wettelijk) twee leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd.

Kijk voor meer informatie op www.woningbelang.nl.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is conform WNT-normen.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Wij verzoeken u uiterlijk zondag 1 maart a.s. te reageren.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7058) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• reactietermijn: t/m zondag 1 maart
• voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 10-11
• cv-presentatie aan selectiecommissie: donderdag 19 maart
• selectiegesprekken met Woningbelang: maandag 30 maart vanaf 16.00 uur
• aanvraag Zienswijze bij Aw: max. 8 weken
• benoeming: juni 2020

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit