Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoed – Schijndel

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonmeij zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met het profiel Vastgoed.
U kunt reageren tot en met 24 november 2018 (ref.nr. 6657).

Organisatie

Woonmeij is een nieuwe woningcorporatie in het oostelijke deel van Noord-Brabant met ongeveer 5.100 huurwoningen. Woonmeij is per 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen woningbouwvereniging Wovesto in St. Oedenrode en bouwvereniging Huis & Erf in Schijndel. Daarmee ontstaat een middelgrote ‘plattelands’corporatie tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven in het oosten van Noord-Brabant met als werkgebied de gemeenten Meierijstad en St. Michielsgestel, waarmee de toekomstige opgaves en uitdagingen op een gedegen manier aangepakt kunnen worden.

Als gevolg van deze beweging is een ‘nieuwe’ Raad van Commissarissen ontstaan. Vanwege het in elkaar schuiven van de roosters van aftreden van beide organisaties en het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de commissarissen, ontstaat er vanaf juni 2019 een nieuwe vacature.
De missie van Woonmeij luidt:
Als woningcorporatie zorgen wij voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor huurders en woningzoekenden, die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien. Hun woonwensen zijn voor ons het vertrekpunt voor een divers woningaanbod. Ook werkt Woonmeij, samen met huurders en lokale partners, aan een vitale woonomgeving. Dat u zorgeloos kunt huren en wonen, daarvoor klopt ons hart voor wonen.
Als huisvester neemt zij haar verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg, waarbij haar inspanning is gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Dat doet zij niet alleen. Woonmeij werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap.

Voor meer informatie over Woonmeij kijkt u op www.woonmeij.nl.

Functie

Woonmeij is een vereniging met een algemene ledenvergadering. Zij werkt met een Raad van Commissarissen (RvC), op dit moment bestaande uit zes leden, en een directeur bestuurder. Er zijn twee kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Twee van de zes leden bezetten een zetel op voordracht van de huurders.

De profielschets en werkwijze van de RvC zijn vastgelegd in het document “Profielschets Raad van Commissarissen”. Als belangrijkste rollen worden genoemd:

1. Toezichthouden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken:
– Strategisch bedrijfsplan en het jaarplan;
– Meerjarenbegroting;
– Financieringsplan;
– Strategisch voorraadplan;
– Jaarrekening en het jaarverslag;
– Benoemen van en de opdrachtverstrekking aan de accountant.
2. Adviesfunctie in de vorm van gespreks- en sparringpartner naar het bestuur:
– Reflecteren bij omvangrijke beslissingen (investeringen, samenwerkingsverbanden);
– Geven van gevraagd en ongevraagd advies.
3. Werkgeversrol richting het bestuur:
– Selecteren, benoemen, belonen en beoordelen bestuur.

Functie eisen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is een evenwichtig samengestelde RvC, bestaande uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview, naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek.

Elk lid van de RvC heeft verder de volgende kwaliteiten:
• analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau);
• in staat als klankbord te fungeren voor het bestuur;
• ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategisch afwegingsproces;
• in staat zijn in teamverband te werken;
• een brede maatschappelijke betrokkenheid;
• vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• sterk in omgevingsanalyses;
• beschikt over relevante netwerken.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets).
De profielschets van de RvC van Woonmeij voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond
De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond:
• bestuurlijke ervaring;
• breed netwerk;
• maatschappelijke betrokkenheid;
• zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

In bijlage 3 wordt beschreven welke expertisegebieden er in de Raad belegd zijn, conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Aw.


SPECIFIEK PROFIEL VASTGOED

De ontstane vacature vanaf juni 2019 betreft een commissaris met expertise op het gebied van vastgoed.

Profiel Vastgoed
• Bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin, de (markt)partijen die daarin opereren, vastgoedtransacties, alsmede de ethische aspecten die daarin een rol spelen.
• Kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen.
• Kennis om investeringen en desinvesteringen te beoordelen.
• Kennis van vastgoedontwikkeling en omgevingswet.
• Kennis van en ervaring met duurzaamheid.
• Ervaring met c.q. gevoel voor publiek-private samenwerking.
• Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen op het gebied van vastgoed.

Daarnaast zijn de volgende criteria van belang:
• ervaring in een verantwoordelijke/bestuurlijke functie;
• kennis van juridische vraagstukken die een relatie hebben met onderwerpen die de corporatie raken (relevante wet- en regelgeving en contractvorming);
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
• kennis van het aandachtsgebied ‘governance’;
• binding met de regio.

Verder zijn de volgende persoonskenmerken van belang:
• kritische geest;
• open en transparante houding;
• communicatief sterk en sociaal vaardig;
• gevoel voor intermenselijke relaties;
• no-nonsense type.

Aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-4459545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 25 november a.s.

PublicSpirit maakt een voorselectie (briefselectie en eventueel oriënterend gesprek) en presenteert de resultaten op 6 december a.s. aan de selectiecommissie. De gesprekken met de selectiecommissie van Woonmeij zullen plaatsvinden op vrijdag 14 december a.s. tussen 10.00 – 14.00 uur.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6657.

Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit