Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoed en Volkshuisvesting – Lochem

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Viverion zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met het profiel Vastgoed en Volkshuisvesting.

U kunt reageren tot 1 juli a.s. (ref.nr. 6407).

Organisatie

Viverion is een corporatie met bijna 6.000 woningen in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek en Zeldam. Bij Viverion werken ruim 60 medewerkers.
Viverion richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Wonen is meer dan alleen woonruimte leveren. Viverion zet zich actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied en werkt daarbij actief samen met de gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere woningcorporaties en instellingen.

Missie
De missie van Viverion luidt: ‘Viverion geeft thuis in betaalbaar wonen.’
Wij bieden huisvesting voor mensen met een laag inkomen en mensen die vanwege fysieke of sociale omstandigheden niet zelfstandig in huisvesting kunnen voorzien. We bieden kwalitatief goede en betaalbare woningen die voldoen aan de behoefte van onze huurders, nu en in de toekomst. Samen met onze huurders en partners in het maatschappelijke werkveld, werken we aan wijken waarin het prettig wonen is.

Meer informatie over Viverion is te vinden op de website www.viverion.nl

Functie

DOELSTELLING VAN DE RAAD
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de financiële situatie en continuïteit van de organisatie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen (ondernemingen). De RvC vervult tevens de rol van werkgever van het bestuur. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De RvC kiest uit haar midden een voorzitter. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. De RvC kan besluiten om haar werkzaamheden te verdelen in de daartoe te benoemen commissies. De commissies hebben op zichzelf geen beslissingsbevoegdheid.

GEVRAAGDE EIGENSCHAPPEN, ACHTERGROND EN KENNIS
De leden van de RvC zijn als college in staat om met het bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de commissarissen een bepaalde achtergrond, kenmerken, abstractieniveau en specifieke kennis.

De RvC heeft als geheel de volgende achtergrond:
• bestuurlijke ervaring;
• breed en voor de organisatie relevant netwerk;
• regionale en maatschappelijke betrokkenheid;
• zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;
• affiniteit met en kennis van volkshuisvestelijke vraagstukken;
• kennis van de rol als werkgever.

Een en ander kan worden uitgewerkt in een profiel voor de leden van de Raad en een afzonderlijk profiel van de voorzitter van de Raad.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Een lid van de RvC heeft, samen met de andere leden van de RvC, in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en de doelstellingen van de stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen (ondernemingen). De RvC staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en is werkgever van het bestuur.

Daarnaast adviseert de RvC de directie op verschillende gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de RvC op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. De taken en werkwijze van onze RvC zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement kunt u inzien op de website van Viverion.

EIGENSCHAPPEN VAN DE LEDEN RVC
De leden van de RvC denken met het bestuur mee op tactisch en strategisch niveau, waarbij de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner van het bestuur kan zijn. Dit vraagt van de commissarissen een aantal kwaliteiten, een bepaalde achtergrond en specifieke kennis en daarnaast affiniteit met één of meerdere gemeenten waar de organisatie werkzaam is en inzicht in de lokale en regionale verhoudingen.

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:
• analytisch inzicht;
• positief-kritische, constructieve houding;
• in staat een onafhankelijk oordeel te vormen;
• goede communicatieve vaardigheden;
• in staat om op afstand toezicht te houden;
• integer en met verantwoordelijkheid;
• in staat zijn een onafhankelijk standpunt in te nemen;
• teamspeler/samenwerkend.

Het verdient de voorkeur dat de RvC in haar geheel over vakinhoudelijke kennis beschikt inzake:
• volkshuisvesting;
• financieel-economisch;
• bedrijfskundig;
• juridisch/fiscaal;
• vastgoedontwikkeling/bouwmanagement;
• management en organisatie;
• sociaal/maatschappelijk.

Genoemde vakinhoudelijke deskundigheid dient nadrukkelijk te worden nagestreefd. De commissarissen zijn op een specifiek gebied een waardevol klankbord voor het bestuur.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat zij allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren.

COMPETENTIES
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Viverion voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Functie eisen

Kwaliteitsprofiel vastgoed en volkshuisvesting
• heeft kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling;
• heeft inzicht in het algemeen functioneren van de woningmarkt en vastgoedmarkt;
• heeft kennis van en ervaring met strategisch voorraadbeleid en -beheer,
asset- en portfoliomanagement en onderhoudssystematiek bij woningcorporaties;
• heeft binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• heeft gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
• kent vanuit verschillende rollen de ontwikkelingen op de voor de corporatie relevante terreinen;
• heeft kennis van ontwikkelingen op het gebied van governance en toezicht; heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder en/of bestuurder.


Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

De vergoeding is conform de voor de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen van de sector.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit.

De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).


Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 1 juli aanstaande.

Planning:
voorselectiegesprekken met PublicSpirit : juli/begin augustus
bespreken cv’s met selectiecommissie : 15 augustus
selectiegesprekken : 29 augustus (ochtend)

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6407.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit