Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoed – Doorn

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Heuvelrug Wonen zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met profiel Vastgoed. U kunt reageren tot 8 april aanstaande (ref.nr. 7083).

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Organisatie

Heuvelrug Wonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug. In de Doornse, Driebergse en Leersumse samenleving beheren we ruim 3.400 woningen, een kwart van het totale woningbestand in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met 37 medewerkers en met onze maatschappelijke partners werken we aan een vitale en aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is.

In het ondernemingsplan 2018-2021 heeft Heuvelrug Wonen de missie, visie en strategie als volgt geformuleerd:

Missie
Heuvelrug Wonen zorgt voor goede, betaalbare huisvesting voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, primair binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Visie
Dit doen we door onze betaalbare voorraad op peil te houden, en daar waar nodig en mogelijk uit te breiden. Hierbij willen we de woonlasten zo laag mogelijk houden.

Strategie
We zetten in op nieuwbouw en herbestemming. Hierin zien we de belangrijkste oplossing voor doorstroming, terugdringen van de wachtlijsten en voldoende passende huisvesting. We houden de woonlasten zo laag mogelijk. Hiervoor zetten we in op een gematigd huurbeleid en investeren in duurzame maatregelen. We bedienen onze bewoners en toekomstige huurders zo optimaal mogelijk. Dit doen we met aandacht en respect, door goed te luisteren naar de klant en ze serieus te nemen.

Meer informatie over de organisatie en het ondernemingsplan 2018-2021 “Nieuwe balans” is te vinden op www.heuvelrugwonen.nl

Functie

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen van woningcorporatie ‘Stichting Heuvelrug Wonen’ houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de corporatie via de directeur-bestuurder en staat deze met advies terzijde. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever van de directeur-bestuurder. Bij het uitoefenen van het toezicht laat de Raad zich leiden door de beginselen van good governance. De Raad vergadert ten minste zes maal per jaar. In de uitoefening van haar werkzaamheden acteert de Raad van Commissarissen vanuit de volgende visie:

De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en zelfstandig in staat om een oordeel te vormen over het beleid en het functioneren van de corporatie ‘Stichting Heuvelrug Wonen’ en haar bestuurder. De Raad van Commissarissen acteert binnen de wettelijke kaders en bewaakt het dienen van het maatschappelijke belang door de corporatie, de doelstellingen en de financiële continuïteit van de corporatie. Tevens houdt de Raad voeling met relevante belanghebbenden. Daarbij stelt de Raad van Commissarissen heldere kaders op richting het bestuur en de corporatie. De Raad van Commissarissen houdt proactief toezicht met gepaste distantie op de bestuurder en is in staat om de bestuurder ter verantwoording te roepen.

De Raad van Commissarissen bestaat primair uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. In het kader van de integrale besluitvorming beschikt ieder lid over een specifiek aandachtsgebied, maar bovenal ook over een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen te stellen.

Algemene vereisten:
Alle leden van de Raad van Commissarissen beschikken ten minste over de volgende kwaliteiten:
• helikopterview, analytisch vermogen en het vermogen om van hoofd- en bijzaken te scheiden (denkniveau op ten minste hbo-niveau);
• klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
• inzicht in en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• onafhankelijke oordeelsvorming en kunnen werken in teamverband;
• omgevingssensitiviteit;
• affiniteit met de doelstelling van de corporatie;
• heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
• bereidheid te overleggen met stakeholders van Heuvelrug Wonen;

De Raad bestaat uit vijf mensen die vanuit hun eigen discipline en ervaring inbreng hebben in de Raad en toezicht houden op het reilen en zeilen van de corporatie. Twee van de leden zijn benoemd op voordracht van het Huurdersbelangen-vereniging collectief (HBV-collectief).

De Raad van Commissarissen voert het toezicht uit volgens de Governancecode Woningcorporaties.

FUNCTIE
Uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben.

Rollen van de RvC:
De Raad van Commissarissen vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen. De profielschets van de RvC van Heuvelrug Wonen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Functie-eisen

PROFIEL VASTGOED
De kandidaat:
• is werkzaam in de private sector als bestuurder of manager, heeft oog voor bedrijfsmatig handelen en kennis van of ervaring met vastgoedbeheer en
-ontwikkeling;
• heeft inzicht in het algemeen functioneren van de woning- en vastgoedmarkt;
• heeft kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden;
• heeft kennis van en ervaring met projectontwikkeling;
• beschikt over de kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, rendementsturing, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te beoordelen;
• heeft kennis van en ervaring met SVB, assetmanagement en onderhoudsbeleid van woningcorporaties;
• heeft kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
• beschikt over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering;
• is bereid om lid van de Audit Commissie te worden.

De kandidaat is in staat om de ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar kennisgebied te vertalen naar de volkshuisvesting en de corporatie en is bij voorkeur woonachtig in of rond de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

De vergoeding voor een lid Raad van Commissarissen bedraagt circa € 9.000,– per jaar.

De raad vergadert in principe in de middaguren.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 8 april.

Planning:
Voorselectiegesprekken: april
Bespreken shortlist: 22 april (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Heuvelrug Wonen: 11 mei van 15.00 – 18.00 uur
Benoeming per: 1 juli

Bovengenoemde data zijn uiteraard onder voorbehoud i.v.m. de situatie rondom het Corona-virus.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7083) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit