Lid Raad van Commissarissen, profiel organisatieontwikkeling/bedrijfskundig – Enschede

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Ons Huis zoeken wij een lid Raad van Commissarissen, profiel Organisatieontwikkeling/bedrijfskundig.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Ons Huis bezit, verspreid over Enschede, ruim 5.000 woningen. Ons Huis zorgt ervoor dat mensen, met name degenen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien, goed kunnen wonen in betaalbare huizen en in een leefbare, gemêleerde buurt. “Wonen doen we samen” is ons motto.

Missie en visie
Een goede, betaalbare woning in een buurt die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig is, dat is waar onze huurders op mogen rekenen. We vinden het belangrijk dat wijken en buurten plaats bieden aan verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen, aan allerlei typen huishoudens en bewoners. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de huisvesting van huishoudens in Enschede.

De kernwaarden bij de missie van Ons Huis zijn:

Persoonlijk
Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste belanghebbenden. We hebben oog voor onze klanten en communiceren respectvol, open en eerlijk met hen. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar.

Samen
Samen komen we verder dan alleen. We hebben elkaar nodig om te bereiken wat we willen. Dit geldt zowel intern als extern. We waarderen elkaar en onze belanghebbenden.

Betrokken
We zijn in gesprek met onze klant en weten wat er speelt. Daarnaast zijn we betrokken bij Ons Huis en bij elkaar.

Ontwikkelend
Als organisatie zijn we voortdurend in beweging. We durven nieuwe dingen te proberen en handelen met creativiteit. Daarnaast hebben we aandacht voor kennisdeling en persoonlijke groei van onze medewerkers.

De visie die Ons Huis heeft geformuleerd:
Ons Huis heeft na 100 jaar nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol. Goed wonen zien wij als een basisvoorwaarde voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. We zien onszelf als een organisatie met een maatschappelijke taak. Een taak die we niet alleen kunnen en willen vervullen. Samenwerken is wat wij belangrijk vinden.

Meer informatie over Ons Huis vindt u op: http://www.onshuis.com;

Functie

Rollen van de RvC:
De raad van commissarissen vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.


Algemeen kwaliteitsprofiel
De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is.
Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt.
Dit betekent onder andere dat de individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats, voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied;
• het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/academisch denkniveau);
• het in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van het beleid;
• het hebben van kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen ;
• het hebben van inzicht in strategische vraagstukken;
• in staat zijn in teamverband te werken;
• vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• ook informatiebronnen hebben buiten de volkshuisvesting;
• zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid;
• voldoende tijd ter beschikking te hebben.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Ons Huis voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond
De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:
– bestuurlijke ervaring;
– breed netwerk;
– maatschappelijke betrokkenheid;
– zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer informatie over de visie op bestuur en toezicht kunt u vinden op: https://www.onshuis.com/bestanden/Afbeeldingen/212-1/Visiebestuur_en_toezicht_vastgesteld11.pdf


Functie eisen

Voor deze vacature zijn we op zoek naar kandidaten met de volgende achtergrond:

Organisatieontwikkeling/bedrijfskundig
• kennis van en werkervaring met organisatiebeleid, -ontwikkeling en -sturingsmodellen;
• ervaring met strategische veranderprocessen en in staat als klankbord te fungeren m.b.t. de harde aspecten (structuur, systemen, processen) én de zachte aspecten (cultuur, communicatie etc.)
• oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan op de arbeidsmarkt, organisaties en personeel.
• kennis actuele ontwikkelingen in de corporatiesector en visie op de positie van de corporatie in het maatschappelijk veld;
• bij voorkeur ruime (werk) ervaring met betrekking tot de corporatiesector en/of het snijvlak tussen corporatiesector en zorgdomein;
• binding met Overijssel.

Deze commissaris maakt tevens deel uit van de remuneratiecommissie.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
De vergoeding van de RvC is conform de wettelijke kaders.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 1 augustus a.s..

Planning:
Voorselectiegesprekken: juli-augustus
Bespreken shortlist: 5 september
Selectiegesprekken bij Ons Huis: 18 september (na 15.00 uur)
Benoeming per: 1 januari 2020

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6842.

Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit.

De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit