Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk – Alphen aan den Rijn

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonforte zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoed. U kunt reageren tot zondag 31 mei a.s. (ref.nr. 7156).

Organisatie

Woonforte verhuurt 10.500 woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij is op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen (RvC). Het betreft één positie met een maatschappelijk profiel en één met het profiel vastgoed.

Woonforte is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen Trifolium uit Boskoop en wonenCentraal uit Alphen aan den Rijn. Bij de fusie tot Woonforte is afgesproken de RvC van de nieuwe organisatie terug te brengen van zeven naar vijf leden. Sinds begin 2020 bestaat de RvC uit vijf leden. Door het plotselinge vertrek van een haar leden bestaat de RvC op dit moment uit vier leden. Om de continuïteit en de diversiteit van de expertisevelden optimaal te borgen is besloten het aantal commissarissen binnen de RvC op te hogen naar zes leden.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, het behalen van de strategische doelstellingen, de financiële continuïteit en de maatschappelijke prestaties van Woonforte. De RvC treedt op als werkgever van de bestuurder. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en is daarbij een klankbord voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie.

De RvC van Woonforte is maatschappelijk betrokken en staat in verbinding met de organisatie. De raad ziet met een gezonde kritische blik toe of de organisatie haar maatschappelijke taak goed vervult en of de organisatie goed presteert.

De eisen die aan de corporatie worden gesteld zijn hoog. Door veranderde omstandigheden en de noodzakelijke transitie binnen sociaalmaatschappelijke, ruimtelijk-economische en technologische sectoren, neemt de vraag naar innovatieve oplossingen de komende jaren toe. Dat zal een wissel trekken op de wijze waarop bestuur en raad van Woonforte haar strategisch beleid afstemt met stakeholders, huurders en andere belanghebbenden. Uitgangspunt is dat innovaties leiden tot meer efficiëntie en hogere volkshuisvestelijke kwaliteit.

Bovenstaande vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie. Het is ook noodzakelijk dat toezichthouders, naast hun specifieke expertise, over de kwaliteiten en ambitie beschikken om gesprekspartner te zijn in die brede transitionele opgave. Woonforte zoekt commissarissen die dit als onderdeel zien van hun rol als RvC lid en dit beschouwen als hun toegevoegde waarde voor het realiseren van de doelstellingen van Woonforte op de lange termijn.

Woonforte hecht grote waarde aan een goed bestuur en adequaat toezicht. Daarom onderschrijft en hanteert zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Woonforte het reglement van de RvC beschreven, inclusief de reglementen van de commissies, evenals het bestuursreglement, de klokkenluidersregeling en de integriteitscode.

Om adequaat toezicht te houden informeert de RvC zich actief, naast de informatie van de bestuurder. De RvC staat dan ook open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders.

Voor een goede vervulling van haar taken streeft de RvC naar een samenstelling van generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Binnen de RvC van Woonforte zijn twee formele commissies ingesteld:
1. een auditcommissie voor onder andere de financiële toetsing en het treasurybeleid;
2. een remuneratiecommissie voor onder andere de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC.

Toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren van bestuursbesluiten. De besluiten die de RvC inhoudelijk moet goedkeuren zijn genoemd in de statuten.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging met een tweede termijn van maximaal vier jaar.


ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is dat deze uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal beleidsterreinen die hierna worden beschreven. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die verschillende relevante aandachtsgebieden (portefeuilles) hebben en bovenal over een helicopterview beschikken. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden moeten in staat zijn een scherpe discussie collegiaal te voeren. Ze moeten weten waarop te sturen en de juiste vragen kunnen en durven stellen. De leden van de RvC zijn onafhankelijk en onpartijdig en functioneren in de RvC zonder last en ruggenspraak. De RvC hecht waarde aan diversiteit ook voor wat betreft haar eigen samenstelling en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de huurders van Woonforte.

De RvC van Woonforte hecht waarde aan de maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van de RvC mogen echter direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Woonforte.

Naast de basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, zoeken wij RvC-leden met de volgende persoonlijke eigenschappen:

• Inlevingsvermogen in – en kennis van de verwachtingen van belanghouders en doelgroepen van Woonforte en dus in staat om de ontwikkelingen in het vakgebied te vertalen naar de volkshuisvesting in het algemeen en Woonforte in het bijzonder;
• Binding met – en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
• Kritische geest;
• Can-do mentaliteit;
• Goede mix tussen ziel en zakelijkheid;
• Kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk maar bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussie en besluitvorming;
• Open en transparante houding.

Daarnaast beschikken de leden van de RvC over de volgende kwaliteiten:
• De leden van de RvC hebben zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
• De RvC en de individuele leden kunnen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de corporatie, waaronder de huurders, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties.
• De RvC functioneert als team, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele opstelling. Men bespreekt met een open instelling de koers van de organisatie met de bestuurder en met elkaar. De RvC hanteert hierbij een eigen toezichtkader.
• De leden van de RvC combineren analytisch vermogen met empathie en intuïtie en moeten dit in woord en gedrag naar voren laten komen.
• De RvC moet signalen uit de samenleving op kunnen vangen en deze kunnen beoordelen op het belang hiervan voor het beleid. Een brede maatschappelijke belangstelling is daarvoor belangrijk.
• Gezien de maatschappelijke/politieke omgeving waarin de corporatie opereert, is ook inzicht nodig in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen.
• Het stellen van de juiste vragen is belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden.
• Gezien de positie waarin de RvC functioneert, is een vereiste dat de leden van de RvC op afstand (helicopterview) de besluiten kunnen analyseren en daartoe hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, wat een opleidings- en ervaringsniveau op minimaal HBO-/ academisch niveau vraagt.
• Een lid van een RvC moet bereid zijn voldoende tijd te besteden om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven.


KENNNISVELDEN/AANDACHTSGEBIEDEN

Van de leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat elk lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Deze kennisvelden betreffen:

1. Vastgoedontwikkeling en -beheer
2. Financiën en control
3. Volkshuisvesting
4. Juridische zaken
5. Bedrijf, organisatie en management
6. Sociaal-maatschappelijk, zorg en welzijn
7. Markt, informatiemanagement, marketing en consument.

Functie

Voor de vacature met kwaliteitsprofiel Maatschappelijk zoeken we kandidaten met, expertise, kennis en ervaring op strategisch/bestuurlijk niveau bij een maatschappelijke organisatie, bij voorkeur woonachtig of werkzaam in het werkgebied van Woonforte.

Kennis en ervaring
• Bestuurlijke ervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie;
• Visie op- en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving, specifiek gericht op zorg en ouderen;
• Kennis van de ontwikkeling van innovatieve datasystemen die in toenemende mate een rol spelen in het organiseren van de zorgvraag;
• Op de hoogte van en gericht op innovatie op het vlak van bijvoorbeeld nieuwe woonconcepten en dienstverlening, zoals het ontwikkelen van andere woonvormen voor de zorg;
• Kennis van en een visie op de ontwikkeling van zorg(concepten) en woonvormen in de zorg of voor bijzondere doelgroepen;
• Kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management, organisatieontwikkeling en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.

Functie-eisen

Voor beiden profielen vragen wij de volgende persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:
• Actief met innovatieve concepten en mogelijkheden;
• Bestuurlijke intelligentie;
• Sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties, is benaderbaar en heeft inzicht in sociale processen.

Gezien haar huidige samenstelling, nodigt de RVC vrouwen en allochtone kandidaten met een niet-Westerse achtergrond nadrukkelijk uit te reageren. Ook kandidaten zonder toezichthoudende ervaring, kunnen geschikt zijn. Wij nodigen deze dan ook uit om te reageren.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding voor RvC-leden past binnen de “beroepsregel bezoldiging commissarissen” van de VTW.

Inlichtingen

Tevens zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen, profiel Vastgoed (7119).

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren uiterlijk 31 mei a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van het vacaturenummer 7156) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• Reactietermijn: t/m 31 mei 2020
• Voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 23-24
• 1e Selectieronde met selectiecommissie: week 26 (23 juni 2020)
• 2e Selectieronde (verdiepend gesprek), optioneel: week 27 (30 juni)
• Kennismaking met de OR en Bewonersraad: week 27
• Opstellen documenten voor Aw: week 28-29
• Aanvraag zienswijze bij Aw: week 30 (ca 6 weken)
• Benoeming: september 2020

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De geselecteerde kandidaten zullen dus voorafgaand aan de benoeming ter toetsing voorgedragen worden aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Dit overzicht is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit