Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën – Reeuwijk

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Reeuwijk zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met profiel Financiën. Dit lid wordt benoemd op voordracht van de huurders.

U kunt reageren tot en met 20 september a.s. (ref.nr. 6930).

Organisatie

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft een woningbestand van ruim 1.100 woningen verdeeld over de kernen Driebruggen, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk en Waarder. Als maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen, wil de corporatie midden in de maatschappij staan.

De focus
Woningbouwvereniging Reeuwijk is sterk verbonden in en met de kernen Reeuwijk- Dorp, Reeuwijk-Brug, Sluipwijk, Waarder en Driebruggen. Daar ligt de kracht en die kracht wil Wbv Reeuwijk in deze kernen blijvend inzetten. De focus ligt dus op de voormalige gemeente Reeuwijk. Daar ligt ook een belangrijke opgave om, gezien de sterke vergrijzing in de komende jaren en de leeftijd van het woningbezit, dit woningbestand aan te passen en goed te laten aansluiten bij de toekomstige woningwensen.

Natuurlijk richt de corporatie zich daarbij vooral op de lagere inkomensgroepen. Gezien het belang van de doorstroming in de woningmarkt en de huurwens van vooral de senioren met een middeninkomen, heeft Wbv Reeuwijk ook de ambitie voor die groep een woonwens te vervullen. Daarbij wordt gekozen voor een versterking van de kwaliteit van het woningbezit, ook op gebied van duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad.

Wbv Reeuwijk gaat verder dan vastgoed alleen: mensen moeten prettig kunnen wonen en leven. Daarnaast is uiteraard ook stil gestaan bij goed wonen in een prettige woon- en leefomgeving. Dat kan niet alleen, maar gezamenlijk met de maatschappelijke partners. Samen wordt het woon- en leefgenot gestimuleerd en worden problemen bij de huurders tijdig gesignaleerd.

Voor meer informatie over Wbv Reeuwijk kijkt u op www.wbvreeuwijk.nl.

Functie

Algemeen kwaliteitsprofiel
De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de vereniging. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt. Van alle leden wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met huurdersbelangen.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied.
• Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/academisch denkniveau).
• Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van het beleid.
• Het hebben van kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen.
• Het hebben van inzicht in strategische vraagstukken.
• In staat zijn in teamverband te werken.
• Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie.
• Ook informatiebronnen hebben buiten de volkshuisvesting.
• Zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid.
• Voldoende tijd ter beschikking te hebben.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.


Functie eisen

Het nieuw te werven lid RvC wordt benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging Reeuwijk.

Voor deze vacature geldt dat gezocht wordt naar kandidaten die aan onderstaand kwaliteitsprofiel voldoen:
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Wbv Reeuwijk;
• de commissaris heeft intrinsiek de belangstelling om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• heeft kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een onderneming;
• heeft kennis van en ervaring met risicomanagement (op bestuurlijk niveau) en compliance;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering;
• is geïnteresseerd in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving;
• heeft binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• laagdrempelig, toegankelijk en empathisch;
• passend in team RvC;

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld. Deze lijst kunt u opvragen bij PublicSpirit.


Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft heeft de RvC een eigen regeling binnen de wettelijke kaders.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 21 september.

Planning procedure:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: eind september/begin oktober
Shortlistbespreking: 7 oktober
Selectiegesprekken bij Wbv Reeuwijk: 28 oktober (na 15.00 uur)
Benoeming: per januari 2020

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6930.

Een pre employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit