Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën, inclusief risicomanagement – Delft

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever DUWO zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met financieel profiel, inclusief risicomanagement.

U kunt reageren tot en met 1 januari 2019 (ref.nr. 6652)

Organisatie

DUWO groeide in ruim 70 jaar tot marktleider studentenhuisvesting in Nederland. DUWO verhuurt ongeveer 30.800 woningen in de regio’s Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Midden-Nederland. Het gaat daarbij zowel om zelfstandige als onzelfstandige studentenwooneenheden. In Delft heeft DUWO daarnaast nog bijna 1.600 woningen in bezit.

De missie van DUWO luidt:
DUWO wil studenten de beste tijd van hun leven bieden. Wij zorgen voor voldoende betaalbare en veilige kamers en woningen in Nederland van waaruit je je studie voluit kunt beleven. Wij bieden duurzame en innovatieve producten en diensten aan en leggen transparant verantwoording af.

De missie is uitgewerkt in onderstaande ambities:
• studenten huisvesten in een betaalbare en duurzame woning die snel beschikbaar is, in een woonomgeving die veilig is en onderdeel is van een community waar de student succesvol studeert en later met veel plezier op terugkijkt;
• de dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de belevingswereld van de klanten;
• huurders hebben die betrokken en actief zijn bij DUWO;
• huurders hebben die ambassadeurs van DUWO zijn;
• onderwijsinstellingen ontzorgen op het gebied van studentenhuisvesting;
• huurders na hun studententijd helpen een volgende stap in de wooncarrière te maken;
• dat gemeenten de maatschappelijke prestaties van DUWO waarderen;
• een financieel solide corporatie zijn en bedrijfsrisico’s verminderen;
• medewerkers hebben die met veel plezier voor en met de doelgroepen werken en daar trots op zijn.

Meer informatie kunt u vinden op www.duwo.nl


Functie

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Er is een raad van commissarissen die sinds 1 juli 2016 bestaat uit 6 leden. De positie, rol en werkwijze van de raad van commissarissen is verankerd in de statuten van Stichting DUWO en het reglement raad van commissarissen. De raad is ingericht conform de moderne inzichten rond ‘corporate governance’ en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming (artikel 18 van de statuten).

Uitgangspunt voor de raad van commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben.

Elk lid van de raad van commissarissen heeft de volgende karakteristieken:
• besluitvaardig;
• resultaatgericht;
• in staat scherpe discussies collegiaal te voeren;
• goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudend orgaan;
• affiniteit met doelstellingen en doelgroep van de corporatie;
• onafhankelijk;
• objectief;
• vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar achterban.

Elk lid van de raad van commissarissen heeft de volgende kwaliteiten:
• analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau);
• in staat als klankbord te fungeren voor de bestuurder;
• ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• in staat in teamverband te werken;
• een brede maatschappelijke betrokkenheid;
• vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• sterk in omgevingsanalyses;
• beschikken over relevante netwerken.

Daarnaast moeten commissarissen beschikken over de wettelijk verplichte competenties, zoals vastgelegd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv), als bijlage 1 opgenomen in dit profiel.

Functie eisen

Financieel profiel inclusief risicomanagement

Karakteristiek
• Ervaren financieel specialist met kennis van en ervaring in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang minimaal gelijkwaardige rechtspersonen in vergelijkbare sectoren.

Specifieke kwaliteiten
• Kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een onderneming.
• Kennis van en ervaring met risicomanagement (op bestuurlijk niveau) en compliance.
• Kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering.
• Interesse in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving;

Naast bovengenoemde profielen zoekt de RvC aanvullend naar kennis en ervaring op het gebied van ICT/digitale dienstverlening.
De Raad streeft naar een divers samengesteld team en nodigt om die reden vrouwelijke kandidaten van harte uit om te solliciteren.

Aanbod

De vergoeding voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld conform de voor corporaties geldende staffel binnen de WNT.
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot 1 januari 2019.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jetske Goudsmit onder vermelding van het vacaturenummer 6652.

Planning
Voorselectiegesprekken: januari
Bespreken cv’s met de selectiecommissie: 21 januari
Selectieronde: 5 februari
Benoeming kandidaat: per 1 mei

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit