Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Wooninc. zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders met profiel financiën. U kunt reageren tot maandag 14 oktober a.s. (ref.nr. 6850).

Organisatie

Met ca. 14.000 eenheden biedt woningcorporatie Wooninc. mensen in de Metropoolregio Eindhoven perspectief op betaalbaar wonen in een duurzame woon- en leefomgeving. Anno 2019 is Wooninc. de optelsom van meerdere fusies in de afgelopen jaren, maar de motieven en waarden van de organisatie zijn onveranderd: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor mensen die vanwege het inkomen niet in aanmerking komen voor een koopwoning. Hierbij willen we zoveel mogelijk verschillende mensen voorzien van een woning die past bij hun levensfase en inkomen. We richten ons met name op senioren, daar ligt onze specialiteit en onderscheidend vermogen als dé seniorenhuisvester in de regio. Daarnaast vinden we het van belang om huishoudens met hogere inkomens reële kansen te bieden op een passende woning in de vrije sector. Die ambitie maken we waar via Stayinc.
Tot slot is er ook bijzondere aandacht voor de huisvesting van woonwagenbewoners en speciale doelgroepen.

Belangrijke opgaven voor Wooninc. in de komende jaren zijn de duurzaamheidsagenda, de betaalbaarheid en levensloopissues voor onze huurders en het overleg binnen het sociaal domein over de belangen van de gemeente Eindhoven en haar zorginstellingen.

Wooninc. is een maatschappelijke organisatie: niet het nastreven van winstmaximalisatie staat centraal, maar het maatschappelijke resultaat. De Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Advies bewaken dat Wooninc. haar kerntaken vervult en dat deze goed gedaan worden. Wooninc. heeft een eenhoofdig bestuur, dat richting geeft aan de organisatie met ca. 100 medewerkers, en verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de corporatie en de met haar verbonden dochteronder-neming(en) en beoordeelt of Wooninc. haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak uitvoert zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Daarnaast functioneert de RvC als sparringpartner en staat zij het bestuur met adviezen terzijde.

Voor meer informatie over Wooninc. kijkt u op www.wooninc.nl.

Functie

Om de taken goed te vervullen, is het belangrijk dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) divers en evenwichtig is. De raad bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij de maatschappelijke missie van Wooninc. Er zijn twee zetels in de RvC die door de huurders-vertegenwoordiging zijn voorgedragen. De RvC bestaat uit kritische toezichthouders met strategisch inzicht, een analytisch denkvermogen en een goed gevoel voor de verhoudingen met de belangrijkste stakeholders.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied.
• Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/academisch denkniveau).
• Het beschikken over een, voor de corporatie relevant, actief zakelijk en/of maatschappelijk netwerk.
• Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van het beleid.
• Het hebben van kennis van en ervaring met complexe besluitvormingsprocessen.
• Het hebben van breed algemeen inzicht in ondernemerschap en in de samenhangen
tussen economische, sociale, politiek-maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.
• In staat zijn in teamverband te werken.
• Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie.
• Zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid.
• Voldoende tijd ter beschikking hebben (rekening houdend met ca 12 bijeenkomsten op jaarbasis en het feit dat de RvC in de regel op vrijdagochtend vergadert).

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Wooninc. voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode woningcorporaties 2015.

Achtergrond
De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:
– bestuurlijke ervaring;
– een breed netwerk;
– maatschappelijke betrokkenheid;
– en zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit woningcorporaties moeten governance, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en -beheer, financiën en control en juridische zaken als expertisegebieden in de RvC zijn belegd.

Functie eisen

Het nieuw te werven lid RvC wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie; de Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) en heeft een financieel profiel.

Voor deze vacature geldt dat gezocht wordt naar kandidaten die:
• kennis hebben van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en
regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
• kennis hebben van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
• in staat zijn om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
• kennis hebben van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
• kennis hebben van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
• kennis hebben van waarderingsmethoden vastgoed.

Daarnaast moet de kandidaat voldoen aan onderstaand kwaliteitsprofiel:
• aantoonbare kennis op het terrein van informatietechnologie en de digitale transformatie geldt als een grote pre;
• aantoonbare affiniteit met en warmte voor huurdersbelangen en de huurders-vertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Wooninc.;
• de commissaris heeft intrinsiek de belangstelling om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• heeft kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een onderneming;
• heeft kennis van en ervaring met risicomanagement (op bestuurlijk niveau) en compliance;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering;
• is geïnteresseerd in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving;
• heeft binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• is laagdrempelig, duidelijk, toegankelijk en empathisch;
• past binnen het team van de RvC;
• en heeft een verbondenheid met de stad en regio Eindhoven en is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied Metropoolregio Eindhoven.

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld. Deze lijst is in bijlage 1 opgenomen.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nogmaals vier jaar. Wat betreft de honorering van de leden houdt de RvC zich aan de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen. Voor een lid is de bezoldiging in 2019 € 15.600 (exclusief BTW). De reiskostenvergoeding, die wordt gerekend tot de bezoldiging voor de beroepsregel is € 0,19/km (exclusief BTW).

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw mr. Miriam Oosterwijk. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl. Het volledige profiel met bijlagen is tevens per mail (info@publicspirit.nl) op te vragen.


Sollicitatie

U kunt reageren tot maandag 14 oktober 2019.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een CV indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van het vacaturenummer 6850.

Planning procedure:

Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 43 en 44
Shortlistbespreking: 31 oktober 2019
Selectiegesprekken: dinsdag 12 november 2019
Reservedatum selectiegesprekken: dinsdag 19 november 2019
Benoeming: per 24 januari 2020

Een pre employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit