Lid Raad van Commissarissen, profiel Financieel / ICT – Spijkenisse

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Maasdelta Groep zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met het profiel Financieel / ICT.
U kunt reageren tot en met 27 oktober 2018 (ref.nr. 6635).

Organisatie

Stichting Maasdelta Groep (MDG) verhuurt ruim 16.000 woningen en bedrijfsruimten in met name Hellevoetsluis, Spijkenisse en Maassluis. De corporatie in haar huidige vorm is ontstaan door het samengaan van woningcorporaties in Hellevoetsluis, Spijkenisse en Maassluis. Bij de Maasdelta Groep werken ruim 200 medewerkers.

Het Ondernemingsplan 2016-2020 ‘Goed wonen betaalbaar houden’ bevat de missie, visie op de toekomst en ambities voor de jaren tot 2020.

De missie voor de periode 2016-2020 is als volgt:
Maasdelta zorgt samen met huurders en gemeenten voor voldoende duurzame en betaalbare woningen voor in het bijzonder de laagste inkomensgroepen in onze vestigingsgemeenten. Wij richten ons daarbij op het verbeteren en beheren van met name de (bestaande) woningvoorraad. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de woningen, maar ook oog voor de thema’s schoon, heel & veilig van de directe woonomgeving.

Maasdelta richt zich daarbij op vier speerpunten: betaalbaarheid, de ‘bestaande’ voorraad, dienstverlening nieuwe stijl en betrokkenheid belanghouders vergroten.

Betaalbaarheid
Kerntaak van corporaties is het bouwen, beheren en verhuren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Maasdelta wil de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen borgen, waarbij huurders een woning kunnen vinden, passend bij hun inkomen.

De ‘bestaande’ voorraad
Maasdelta wil verscheidenheid in het woningaanbod en een goede woonkwaliteit bieden, afgestemd op de vraag uit de markt. Dit doen wij door te investeren in onze bestaande voorraad en door het uitvoeren van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten.

Dienstverlening nieuwe stijl
Maasdelta richt zich bij alles wat zij doet op het leveren van goede dienstverlening. Wij bevinden ons echter in een markt die in ontwikkeling is en waarbij verwachtingen van de klant – onder invloed van individualisering en digitalisering – veranderen. Daarnaast speelt zich in onze maatschappij een proces af waarbij het aantal benodigde intensieve klantcontacten toeneemt. Dit alles vraagt om vernieuwde en intensievere vormen van dienstverlening.

Betrokkenheid belanghouders vergroten
Maatschappelijke verankering van onze rol als woningcorporatie is alleen mogelijk met behulp van onze belanghouders. De belangrijkste partijen binnen deze (grote) groep zijn onze huurders en gemeenten. Mede onder invloed van de Woningwet wordt de samenwerking met deze partijen intensiever.

Meer informatie over de organisatie vindt u op: www.maasdelta.nl.

Functie

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van Maasdelta Groep en staat daarbij de bestuurder waar nodig en gewenst bij in zijn werkzaamheden. De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Maasdelta en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Maasdelta betrokkenen af.

Daarnaast is de Raad verantwoordelijk voor het eigen functioneren en het invullen van eventuele vacatures die in de Raad van Commissarissen ontstaan. De Raad van Commissarissen benoemt de bestuurder en beslist over diens bezoldiging, beoordeling, schorsing en ontslag.

De MDG heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit 5 leden die elkaar aanvullen, zodanig dat sprake is van een meerwaarde van alle leden. Dat vraagt om diverse deskundigheden alsmede diverse persoonlijkheden. Daarbij is het uitgangspunt dat de leden van de Raad van Commissarissen een actieve rol spelen als toezichthouder op het bestuur van MDG. Minimaal een lid van de Raad van Commissarissen dient ervaring in de volkshuisvesting te hebben en minimaal een lid van de Raad van Commissarissen dient een financieel expert te zijn.
De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Binnen de Raad van Commissarissen bestaat een Audit Committee en een remuneratiecommissie.

De Audit Committee bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen. De Audit Committee komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar.
De verantwoordelijkheden van de Audit Committee zijn onder andere toezichthouden op het bestuur ten aanzien van:
• de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen;
• de financiële informatieverschaffing;
• de naleving en opvolging van adviezen van in- en externe accountants.

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar.
De verantwoordelijkheden van de remuneratiecommissie zijn onder andere:
• betrokkenheid bij werving en selectieprocedures van nieuwe commissarissen;
• beoordelen en bepalen eigen bezoldigingsbeleid;
• beoordelen en bepalen bezoldiging bestuur;
• opstellen van het remuneratierapport.

Functie eisen

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL
De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en de positie van het toezichthoudende orgaan en affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Maasdelta Groep. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordelijkheidsplicht naar een achterban. Een commissaris dient voldoende tijd beschikbaar te hebben en binnen het team te passen. Alle leden beschikken daarnaast over de volgende:

Kwaliteiten en vaardigheden
• analytisch/kritisch vermogen;
• kennis van (en ervaring met) processen van besturen en toezicht houden;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• in staat te werken in teamverband;
• maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
• vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• sterk in omgevingsanalyses;
• beschikken over relevante netwerken;
• bij voorkeur binding met de regio;
• onafhankelijkheid;
• bereid tot jaarlijkse scholing.

Persoonlijkheidskenmerken/competenties
• teamspeler;
• initiatiefrijk;
• creatief;
• doortastend;
• strategisch/visionair;
• netwerker;
• vertrouwenwekkend/integer.

Specifieke deskundigheid op een of meerdere onderstaande punten
• financieel-economisch;
• juridisch;
• volkshuisvesting;
• organisatie, bestuur, bedrijfskunde;
• zorg/welzijn/bijzondere doelgroepen;
• leefbaarheid/veiligheid/sociale verhoudingen;
• onderwijs;
• projectontwikkeling/vastgoedsector.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets).

SPECIFIEK PROFIEL FINANCIEEL / ICT
Per 1 januari 2019 ontstaat een vacature in de RvC. De huidige voorzitter stopt met zijn werkzaamheden voor de RvC. Uit de overige leden zal een nieuwe voorzitter worden benoemd, waardoor nu de vacature voor lid van de RvC ontstaat per 1 januari 2019. Het specifieke expertisegebied betreft Financieel en ICT. Het nieuwe lid zal tevens lid worden van de Audit Committee.

Financieel-economisch
In dit aandachtsgebied is inzicht zowel in financieel-economisch beleid als op het gebied van investeringen en financieringen vereist.
Gevraagd wordt:
• integrale blik, waarvan financiële continuïteit, risicobeheersing en good governance onderdelen zijn;
• kennis van en ruime ervaring met financiën op strategisch niveau, met het oog op verdere innovatie en transformatie;
• kennis van en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
• in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op rendement en risico’s;
• kennis van financieel-economische vraagstukken en waarderingsissues, gericht op beheersing/control;
• kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

ICT
In dit aandachtsgebied is inzicht vereist in thema’s met betrekking tot informatie en automatisering. Hierbij gaat het deels om technologie, maar vooral om de maatschappelijke implicaties voor de MDG.
Gevraagd wordt:
• in staat zijn om verbinding te leggen tussen de strategie van MDG, ICT en de doelgroepen van Maasdelta;
• ervaring op het snijvlak van ICT, innovatie en organisaties, zowel op inhoudelijk gebied als op het veranderproces;
• kennis van en ervaring met het digitaliseren van dienstverleningsconcepten, kunstmatige intelligentie en ICT-innovaties;
• oog hebben voor de consequenties voor de MDG en haalbaarheid.

Overige criteria:
• bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
• verstand van dienstverlening;
• goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• een kritisch houding;
• affiniteit met maatschappelijk ondernemen.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
De vergoeding van de RvC is conform de richtlijnen van de VTW.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij managementassistente Audrey Valentijn, bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Wanneer u geïnteresseerd bent ontvangt PublicSpirit graag uiterlijk 27 oktober 2018 een motivatiebrief en curriculum vitae.

PublicSpirit voert in week 43 en 44 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten aan de selectiecommissie presenteren op vrijdag 9 november a.s.. Vervolgens vinden de selectiegesprekken bij Maasdelta plaats op dinsdag 13 november a.s. na 17.00 uur. Wanneer u in deze periode afwezig bent, wilt u dit dan vermelden in uw brief en wilt u tevens laten weten hoe u dan bereikbaar bent?

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website www.publicspirit.nl . Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6635.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit