Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van de huurders – Delft

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Vidomes zijn wij op zoek naar een lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. U bent bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin en de (markt-)partijen die daarin opereren. Daarnaast bent u bekend met de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en beschikt u over de kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te beoordelen.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden. Zij beheert en verhuurt circa 18.000 woningen voor rond de 35.000 bewoners in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen.

Ze weet wat hier speelt en betekent als middelgrote speler veel voor deze gemeenten.

MISSIE
De missie van Vidomes is: ‘Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen, een thuis. Nu, en in de toekomst.’

VISIE
Vidomes wil het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken rondom wonen. Niet alleen voor onze huurders, maar ook voor de wereld om ons heen.

De zes strategische thema’s van Vidomes voor de komende jaren zijn:
• voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde
• duurzaam in balans
• tevreden klanten
• bij elkaar brengen: een goede match tussen pand en klant
• in het oog in het hart: extra zorg voor prettig en veilig wonen
• goed georganiseerd

KLANTWAARDEN
In de klantvisie onderscheidt Vidomes vier klantwaarden:
• Persoonlijk
• Samen
• Dichtbij
• Betrouwbaar

De komende jaren wil Vidomes de dienstverlening verbeteren door deze klantwaarden in de manier van werken te verankeren.

Meer informatie is te vinden via de website: www.vidomes.nl voor inzage in:

• het jaarverslag https://www.vidomes.nl/over-ons/actueel/nieuws/jaarverslag-2018-samen-verschil-maken-en-resultaten-behalen/

• de strategische visie https://www.vidomes.nl/over-ons/actueel/nieuws/verschil-maken-vidomes-nieuwe-strategische-visie-is-klaar/

• de doelenkaart https://www.vidomes.nl/doelenkaart


Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vidomes bestaat uit vijf leden. Twee van de leden zijn benoemd op voordracht van de Huurdersraad. Eén lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• analytisch vermogen (academisch denkniveau);
• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
• in staat om in teamverband te functioneren;
• het beschikken over en kunnen onderhouden van relevante netwerken;
• de normen en waarden van Vidomes kunnen onderschrijven;
• een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van Vidomes;
• verbondenheid met de regio Haaglanden.

ALGEMEEN PROFIEL RVC
Rollen van de RvC:
In algemene zin vervult de RvC drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van Vidomes en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL
De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is.

Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt.
Dit betekent onder andere dat de individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats, voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen. De profielschets van de RvC van Vidomes voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.

Functie-eisen

Het betreft een commissaris op voordracht van de huurders. Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:
• de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Vidomes;
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• is bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin en de (markt-)partijen die daarin opereren;
• heeft kennis van en ervaring met de realisatie van projecten, aanbesteding van bouwwerken en ketensamenwerking;
• kan creatief meedenken aan de realisatie van het vergroten van de beschikbaarheid van het aantal woningen, één van de belangrijkste thema’s van Vidomes,
• beschikt over de kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te beoordelen;
• is bekend met de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;
• beschikt over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering;
• is geïnteresseerd in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving;
• affiniteit met digitalisering is een pré.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Planning procedure lid RvC:
Reactietermijn : tot 1 juni
Voorselectiegesprekken : juni-juli
Bespreken cv’s met Vidomes : september (zonder aanwezigheid kandidaten)
Selectiegesprekken : oktober
Start : 1 maart

De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt.

In verband met het heersende Coronavirus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7107. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit