Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van de huurders – Bergen op Zoom

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stadlander zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van de huurders. Iemand met een sterke lokale binding, die aantoonbare affiniteit heeft met de doelgroep van Stadlander.
De reactietermijn is inmiddels verstreken; u kunt niet meer reageren.

Functie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJ STADLANDER

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen.
De Raad van Commissarissen van Stadlander bestaat uit zeven leden. In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden, zoekt Stadlander een nieuw RvC-lid met een sterke lokale binding. Het betreft een zetel op voordracht van de huurders.

De kernopdracht van de raad is stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de goede volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels. Kortom de raad bewaakt continuïteit, reputatie, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, van de organisatie en van zichzelf. De raad onderkent daarbij vier rollen: werkgever, toezichthouder, klankbord en aanspreekpunt voor belanghouders.

De RvC van Stadlander bestaat uit zeven leden en kent vier vaste commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie, vastgoedcommissie en de commissie jaarverslag. Naast vier vaste commissies kent de raad de mogelijkheid om tijdelijke commissies in te stellen. Bijvoorbeeld bij de werving van een nieuwe commissaris.

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dan ook dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Er wordt derhalve aan alle leden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden.

De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek, besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

De Raad van Commissarissen heeft haar taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement is te raadplegen op de website van Stadlander.

PROFIEL ALGEMEEN

De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in.
Op basis van dat uitgangspunt geldt dat alle leden moeten kunnen meedenken en meepraten over alle onderwerpen die aan de orde komen, maar dat elk lid daarnaast één of meer bijzondere aandachtsgebieden heeft die aansluiten op zijn/haar achtergrond.

De algemene (aantoonbare) profielkenmerken voor de leden van de RvC van Stadlander zijn:
• Affiniteit met de doelstelling van de volkshuisvesting en betrokken bij de mogelijke doelgroepen van Stadlander;
• Scherp analytisch vermogen;
• Hoofdlijnen van het totale beleid kunnen beoordelen;
• Kritisch en onafhankelijk kunnen handelen ten opzichte van andere leden van de RvC en ten opzichte van het bestuur;
• Ruime ervaring met management-, bestuurs- en/of toezichtwerkzaamheden;
• Inzicht hebben in de diverse aspecten van bedrijfsvoering;
• Een actieve rol spelen in het maatschappelijke leven en een echte netwerker zijn;
• Het bestuur gevraagd en ongevraagd in de uitvoering van het beleid advies kunnen geven en met raad en daad kunnen bijstaan.

De RvC zal zodanig samengesteld zijn dat een of meer leden de navolgende specifieke kwaliteiten bevat:
• Kennis en ervaring op het gebied van governance;
• Kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed;
• Kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
• Kennis en ervaring op sociaal-maatschappelijk gebied;
• Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van zorg en welzijn;
• Kennis van en ervaring met politiek en/of bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
• Kennis en ervaring op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied en op het gebied van financiën en control, opgedaan bij complexe grote organisaties;
• Kennis en ervaring inzake vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
• Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, management en management-development;
• Kennis en ervaring op juridisch gebied;
• Kennis en ervaring op het gebied van ICT.

PROFIEL SPECIFIEK: HUURDERSCOMMISSARIS

Omdat de RvC uit zeven personen bestaat zijn de bovengenoemde aandachtspunten over het algemeen voldoende aanwezig. Het allerbelangrijkste voor dit profiel is dat de kandidaat op voordracht van de HBV’s wordt voorgedragen. Dat betekent dat we een kandidaat zoeken die aantoonbare affiniteit heeft met de doelgroep van Stadlander. Iemand die bekend is met het werkveld van woningcorporaties en de volkshuisvesting. De HBV’s en de RvC vinden daarnaast dat lokale binding enorm belangrijk is. Iemand die in het gebied woont, werkt of zijn/haar oorsprong daar heeft. Expertise die we graag willen toevoegen in de RvC ligt op het vlak van duurzaamheid, digitalisering en/of dienstverlening.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten
Naast de inhoudelijke expertise zijn de volgende persoonlijke kenmerken van belang:
• HBO werk- en denkniveau;
• bestuurlijke intelligentie;
• binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting in het algemeen en deze van Stadlander in het bijzonder;
• een echte teamspeler met een verbindende persoonlijkheid;
• laagdrempelig, open, toegankelijk, eerlijk en communicatief vaardig,
• kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties;
• zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een kritisch, constructief, effectief onafhankelijk en deskundig toezichthouder;
• een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties, is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en heeft een duidelijke visie op huurdersparticipatie;
• gevoel voor omgevingsfactoren, u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie en de huurders;
• De commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek belangstelling hebben om periodiek met de huurdersvertegenwoordiging van gedachten te wisselen en zal dan ook bestuursvergaderingen bijwonen.

Conform de nieuwe ‘’Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’’ is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.

ORGANISATIE

Stadlander is een woningcorporatie met ongeveer 15.000 huurwoningen in West-Brabant en op Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Stadlander wil dat haar huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt. Daarom is Stadlander actief betrokken bij de samenleving. In de stad en in de dorpen. Er zijn drie ondernemingswaarden benoemd waaraan alle acties en ambities van Stadlander een bijdragen moeten leveren: Huurder centraal, Verankering en Duurzaam.

In samenwerking met vijf andere woningcorporaties in de regio is er een woonvisie 2030 opgesteld. De belangrijkste beleidsconclusie luidt: Stel de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad centraal. De conclusies zijn vertaald naar alle wijken en kernen in het werkgebied. Andere herkenbare opgaven hebben te maken met het verduurzamen van het woningbezit. Daarnaast spelen de extramuralisering van de zorg, het bezuinigen op welzijnswerk, de participatiemaatschappij en segregatie een rol vanwege de toename van de zogenaamde maatwerkklanten, huurders die meer en specifieke aandacht vragen.

Stadlander heeft een eenhoofdig bestuur met een directieteam van vier directeuren voor de afdelingen Klant en Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten en een programmadirecteur Duurzaamheid en Innovatie. De bestuurder is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Het toezicht op het bestuur is georganiseerd middels de Raad van Commissarissen en bestaat uit 7 leden. Er ontstaat een vacature voor een huurderscommissaris vanwege het einde van de zittingstermijn van een van de leden. De commissaris die nu gezocht wordt, zal worden benoemd op voordracht van de vijf huurdersorganisaties.

De huurders van Stadlander zijn vertegenwoordigd in vijf huurdersbelangenverenigingen (HBV) vanuit de verschillende gemeenten. Dit zijn HBV Bergen op Zoom, HBV Samen Sterk op Tholen en Sint-Philipsland, HBV Halsteren-Lepelstraat, Huurdersvereniging SRW Steenbergen en HBV Putte. De vier HBV’s in het buitengebied (Tholen, Halsteren, Steenbergen en Putte) zijn vertegenwoordigd in het Platform van Huurdersbelangenverenigingen.

Voor meer informatie over Stadlander kijkt u op de website: www.stadlander.nl.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is conform WNT-normen.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 16 februari a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7040) en een cv indienen.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn : zo. 16 februari
• briefselectie en selectiegesprekken bij PS : do. 20 februari, di. 3 maart, wo. 4 maart
• presentatie cv’s kandidaten : di. 10 maart
• selectieronde met 2 commissies (RvC en HBV’s) : ma. 16 maart v.a. 13.00u
• opstellen documenten Aw : week 12-13
• aanvraag Zienswijze bij Aw : 4 – 8 weken
• benoeming : vóór 1 mei

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit