Lid Raad van Commissarissen op voordracht van De Bewonersraad, profiel Financiën – St.-Annaparochie

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën. Dit lid wordt benoemd op voordracht van De Bewonersraad. U bent aantoonbaar maatschappelijk betrokken en bekend met de regio.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

TICHT BY HÛS
Met circa 3.800 woningen in drie gemeenten, verspreid over 36 dorpen, is de corporatie Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) een belangrijke maatschappelijke partner in het landelijk gebied boven Leeuwarden. Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend voor de doelgroepen. Huurders en andere stakeholders worden hierbij zichtbaar betrokken. Met ruim 50 medewerkers vervult de werkorganisatie professioneel de primaire taken en speelt hierbij zo goed mogelijk in op de uitdagende woontoekomst voor haar huurders en de rol die Wonen NWF hierbij op zich kan nemen.

De organisatie is opgebouwd uit de afdelingen Klant & Markt, Vastgoed (inclusief eigen onderhoudsdienst) en Bedrijfsvoering. De managers rapporteren aan de directeur-bestuurder evenals de controller en de P&O-adviseur. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de uit vier personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC). Huurders zijn via de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) actief betrokken hierbij.

Het ondernemingsplan 2016 en het strategisch vastgoedplan 2017 geven richting aan de huidige beweging waarbij Wonen NWF enerzijds toekomstgericht investeert in haar bezit, anderzijds nadrukkelijk innovatief en verantwoord wil inspelen op onafwendbare demografische ontwikkelingen die tot afname van woningbezit leiden. Per november 2019 zal Wonen NWF worden geleid door een nieuwe directeur-bestuurder. Zij zal samen met haar team en de RvC deze complexe opgave oppakken. Hierbij staat het verder ontwikkelen van een taakvolwassen, slagvaardig team centraal dat steeds beter met elkaar en de omgeving verbonden is. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan het optimaliseren van processen met behulp van Lean en coachend leiderschap. Op weg naar een bedrijf dat samen met relevante stakeholders werkt aan een toekomstgerichte maatschappelijke onderneming die tastbaar waarde toevoegt.

Binnen de RvC ontstaan op korte termijn twee vacatures. De termijn van een van beide leden op voordracht van de huurders loopt af. Hiervoor is samen met de Bewonersraad Friesland de werving en selectie opgepakt. Hiernaast kan de huidige voorzitter van de RvC de taak als voorzitter niet meer verenigen met haar huidige werkzaamheden. Zij blijft wel als lid verbonden aan de RvC.

Door het ontstaan van deze vacature zoekt de huurdersvereniging De Bewonersraad samen met de RvC van Wonen NWF een maatschappelijk verbonden toezichthouder met een bedrijfseconomisch/financieel profiel.

Meer informatie vindt u op www.wonennwf.nl en www.debewonersraad.nl/wonen-noordwest-friesland

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van Wonen NWF bestaat momenteel uit vier leden, waarvan twee op voordracht van de huurders, en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van Wonen NWF.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van Wonen NWF. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvT is verder verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Functie

PROFIEL ALGEMEEN
Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van Wonen NWF bestaat momenteel uit vier leden, waarvan twee op voordracht van de huurders, en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van Wonen NWF.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van Wonen NWF. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvT is verder verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Functie-eisen

Voor deze vacature zoeken wij een:

toezichthouder met financieel profiel namens de huurders
aantoonbaar maatschappelijk betrokken, bekend met de regio.

U dient te beschikken over:
• brede kennis op het gebied van de financiële continuïteit van een organisatie, het opstellen van jaarstukken, budgetten etc., inzicht in fiscale aangelegenheden, bij voorkeur RA/AA of RC;
• werkervaring op strategisch niveau;
• kennis en ervaring op het gebied van ICT-management en digitalisering van (dienstverlening)processen zijn wenselijk;
• affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties en de belangen van huurders, bij voorkeur bekend met de ontwikkelingen in het werkgebied van Wonen Noordwest Friesland;
• kennis van en inzicht in de recente ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting, waaronder de positie van huurdersorganisaties;
• bij voorkeur ervaring als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvT de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 92 94. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor maandag 2 december aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 48-49
Bespreken cv’s met selectiecommissie WNWF : 6 december
Selectiegesprekken : 11 december (ochtend)

Aangezien het een benoeming betreft op voordracht van de huurders wordt de selectiecommissie gevormd door leden van huurdersvereniging HDBF en leden van de RvC van Wonen NWF.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 7022) en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Een referentiecheck, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit