Lid Raad van Commissarissen, op voordracht huurders – Nijmegen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Talis zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders.

U kunt reageren tot dinsdag 25 februari a.s. (ref.nr. 7046).

Organisatie

Gezocht: commissaris op voordracht van de huurders

Het betreft een commissaris op voordracht van de huurders. De huurders zijn vertegenwoordigd via Accio.

Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:
• de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewoners- vertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Talis;
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
• kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, bij voorkeur opgedaan in een bestuurlijke rol;
• binding met en netwerk in het werkgebied van Talis;
• bij voorkeur bekend met de relevante wet- en regelgeving.

De RvC streeft naar een divers samengesteld team. Om die reden worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

ORGANISATIE & CONTEXT
Woningcorporatie Talis is met ruim 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen een belangrijke maatschappelijke ondernemer.

De missie van Talis luidt: ‘Talis biedt een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien’.

Als huisvester neemt zij haar verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg, waarbij haar inspanning is gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Dat doet zij niet alleen. Talis werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap

U kunt uitgebreide informatie over Talis vinden via www.talis.nl
U kunt meer informatie over Accio vinden via: www.hv-accio.nl

Functie

Talis heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Zij werken met een Raad van Commissarissen bestaande uit vijf personen en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn twee kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Twee van de vijf leden bezetten een zetel op voordracht van de huurders.

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement Werkwijze RvC. Het reglement noemt als belangrijkste taken:
• bewaken van de doelstellingen en de grondslagen van Talis;
• toezicht houden op het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagementsysteem;
• gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en deze een klankbord bieden.

Uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben.

Elk lid van de Raad van Commissarissen heeft de volgende kwaliteiten:
• analytisch vermogen (academisch denkniveau);
• in staat als klankbord te fungeren voor het bestuur;
• ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategisch afwegingsproces;
• in staat om in teamverband te werken;
• een brede maatschappelijke betrokkenheid;
• vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• sterk in omgevingsanalyses;
• beschikken over relevante netwerken.

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Talis voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Conform de Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit woningcorporaties moet en vijftal expertisegebieden in de Raad belegd zijn.


Aanbod

De bezoldiging bedraagt € 16.200,– excl. btw en excl. reiskosten.

BENOEMING
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 25 februari a.s..

Planning
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: begin maart
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 19 maart (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Selectiegesprekken: 26 maart

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 7046) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Een pre employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit