Lid Raad van Commissarissen, op voordracht huurders – Nieuwegein

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Jutphaas Wonen zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen. Dit lid wordt benoemd op voordracht van het Huurdersplatform.

U kunt reageren tot 1 juli aanstaande (ref.nr. 7124).

Organisatie

Jutphaas Wonen is een lokaal verankerde woningcorporatie, dat is onze toegevoegde waarde. We hebben ongeveer 1.850 woningen in de gemeente Nieuwegein. Een gemeente met circa 65.000 inwoners, direct ten zuiden van Utrecht.

Waar staat Jutphaas Wonen voor?
De kern van het handelen van Jutphaas Wonen is verwoord in onze missie: “In het hart van de Nieuwegeinse samenleving, biedt Jutphaas Wonen een duurzaam antwoord op de behoefte aan sociale huurwoningen”. We zijn al honderd jaar werkzaam in Nieuwegein; ons hart ligt bij deze stad, bij haar inwoners en bij onze huurders in het bijzonder. We zijn kleinschalig, overzichtelijk, toegankelijk en eerlijk. We schakelen snel, we zijn besluitvaardig en we zijn oplossingsgericht. We werken nauw samen met verschillende partners. We bieden maatwerk waar dit past en we bieden huurders mogelijkheden voor zelfregie. We zijn innovatief en creatief, onder andere op het terrein van duurzaamheid, transformatie, nieuwbouw, bewonersparticipatie en zorg. We pakken de kansen die er in ons werkgebied zijn, in samenwerking met partners. We komen onze afspraken na, zijn transparant in ons doen en laten en we zijn aanspreekbaar op behaalde resultaten. De speerpunten van Jutphaas Wonen:
1. Betaalbaar Wonen
2. Wonen en Zorg
3. Kwaliteit en duurzaamheid
4. Wonen met plezier

De thema’s zijn afkomstig uit de prestatieafspraken, aangevuld met de speerpunten uit het ondernemingsplan “Voor Nieuwegein, duurzaam en sociaal”.

Betaalbaar Wonen
Binnen dit thema hebben we gewerkt aan het tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar sociale huisvesting. Ons doel was om 135 sociale huurwoningen te bouwen en toe te voegen aan onze voorraad. Daarnaast was een doelstelling om minimaal 70% van onze woningen bereikbaar te houden huurders met lage inkomens; 74% van onze voorraad heeft een huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens voor de huurtoeslag en 60% heeft een huurprijs onder de lage aftoppingsgrens.

Wonen en Zorg
Binnen dit thema hebben we gewerkt aan het tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar wonen en zorg van de ouder wordende bevolking en de vraag naar passende huisvesting, al dan niet met begeleiding van kwetsbare doelgroepen. Om dat te bereiken hebben we ons tot doel gesteld om nieuwe woningen levensloopbestendig te bouwen en om bestaande woningen geschikt te maken zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast was een doelstelling om meer senioren te bewegen om te verhuizen van een (grote) eengezinswoning naar een meer passende woning.

Kwaliteit en duurzaamheid
Binnen dit thema hebben we gewerkt aan het verbeteren van de energetische kwaliteit en het in stand houden of verbeteren van de bouwkundige kwaliteit van onze woningen. Doelen die we daarbij hadden waren een gemiddelde energie-index van onze woningen van 1,2 in 2022 en waar mogelijk nieuwbouw die energieneutraal en aardgasloos is. Het verhogen van het bewustzijn over energieverbruik bij onze huurders en duurzaamheidsmaatregelen leiden tot lagere woonlasten. Voor de bouwkundige kwaliteit hanteren we een ondergrens van 3 (op een schaal van 1 t/m 6) volgens NEN 2767.

Wonen met plezier
Binnen dit thema hebben we gewerkt aan het realiseren van leefbare wijken waar mensen met plezier wonen. Daarbij hebben we ons tot doel gesteld om de participatie door bewoners te vergroten door hen meer ruimte te geven voor het realiseren van eigen initiatieven. Verder werken we wijkgericht, hebben we aandacht voor het beperken van overlast en werken we samen met gemeente en andere partners aan het ondersteunen van kwetsbare huurders.

Functie

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
1. De Raad bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van het Huurdersplatform, waarbij het specifieke profiel door de Raad van Commissarissen wordt overlegd met het Huurdersplatform.
2. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter.
3. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden twee leden van de selectie en remuneratiecommissie, en twee leden van de auditcommissie.
4. De voorzitter en vicevoorzitter kunnen lid zijn, maar geen voorzitter van een van beide in punt 3 genoemde commissies.
5. De Raad dient in zijn profielen te voorzien in de volgende deskundigheden:
• Volkshuisvestelijke kennis;
• Kennis van organisatie en human resource management;
• Financieel-economische kennis;
• Juridische kennis;
• Vastgoedontwikkeling en -beheer.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• analytisch vermogen (academisch denkniveau);
• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
• in staat om in teamverband te functioneren;
• het beschikken over en kunnen onderhouden van relevante netwerken;
• de missie en speerpunten van Jutphaas Wonen kunnen onderschrijven;
• een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van Jutphaas Wonen.

ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN
Rollen van de RvC:
In algemene zin vervult de RvC drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van Jutphaas Wonen en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Algemeen kwaliteitsprofiel
De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is.

Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt.
Dit betekent onder andere dat de individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats, voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen. De profielschets van de RvC van Jutphaas Wonen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.


Functie-eisen

Het betreft een commissaris op voordracht van het Huurdersplatform (HpF). Voor deze commissaris zijn de volgende criteria van belang:
• de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de HpF en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Jutphaas Wonen;
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering;
• beschikt over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen;
• is geïnteresseerd in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving;
• affiniteit met digitalisering is een pré.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Planning procedure :
Reactietermijn : tot 1 juli
Voorselectiegesprekken : juli-augustus
Bespreken cv’s met Jutphaas Wonen : eind augustus (zonder aanwezigheid kandidaten)
Selectiegesprekken : begin september
Start : 1 januari

De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7124. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit