Lid Raad van Commissarissen – Oostzaan

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met volkshuisvestelijk/vastgoed profiel. Iemand die strategisch sterk, teamgericht en een verbindende toezichthouder is en verstand heeft van modern, toekomstgericht vastgoedbeheer, duurzaamheid en dit kan vertalen naar de voor deze corporatie belangrijke opgaven.

De reactietermijn is inmiddels verstreken.


Organisatie

De Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) is een zelfstandige woningbouwvereniging, opgericht op 9 november 1918, met ruim duizend woningen in de gemeente Oostzaan. Oostzaan is een plattelandsgemeente onder de rook van Amsterdam. De WOV ziet het als haar taak om mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen huisvesting eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden. De WOV heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen en verantwoording aflegt aan de uit drie personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC), waarvan één op voordracht van de huurders en aan de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De compacte werkorganisatie van de WOV omvat technisch beheer, verhuur- en bewonerszaken en financiële zaken. Hier werken acht mensen. De dagelijkse aansturing van de uitvoering is in handen van de bedrijfsleider. De belangen van de huurders worden actief behartigd door de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) en de Adviesraad van de vereniging.

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het ondernemingsplan. Dit plan geeft richting aan de verdere samenwerkingen, onderhoud en verduurzamings-opgave en verdere organisatieontwikkeling. Om dit als dorpse zelfstandige corporatie met beperkte middelen te realiseren, zijn hechte onderlinge verbindingen net zo belangrijk als good governance. Hier wordt op een solide basis hard aan gewerkt om zodoende ook voor de toekomst wendbaar, ondernemend, verantwoordelijk en zelfstandig te blijven. Voor huurders, midden in de Oostzaanse samenleving. De WOV onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Meer informatie over de WOV vindt u op www.wov.nl.

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is het de werkgever van het bestuur.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. De RvC kan, naast deze minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van WOV bestaat uit drie personen, waarvan één op een bindende voordracht van de huurdersorganisatie. De overige Commissarissen worden benoemd door de RvC, met een zwaarwegend advies van de Adviesraad. De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de Raad zijn vastgelegd in een reglement. De actuele Governance Code Woningcorporaties vormt daarvoor de basis;
• het optreden als werkgever van het bestuur. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de bestuurder;
• het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
• het behandelen van, besluiten over en eventueel goedkeuren van majeure besluiten;
• het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur, mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

Binnen de RvC dienen, naast een brede visie, de volgende disciplines/ deskundigheden zo veel als mogelijk aanwezig te zijn:
• bedrijfskunde/organisatiekunde;
• financieel-economisch;
• vastgoedbeheer en -ontwikkeling/volkshuisvesting;
• zorg en welzijn;
• duurzaamheid;
• klantenperspectief.

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de WOV in het bijzonder. Gezien de omvang van de RvC dienen bepaalde kennisgebieden gecombineerd voor te komen in een persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft. Daarnaast zal de voorzitter naast inhoudelijke deskundigheid, ook capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de RvC.

Verder is het belangrijk dat de RvC een duidelijke binding heeft met de regio en gevoel heeft bij het zijn van een vereniging waarbij de algemene ledenvergadering (ALV) in principe het hoogste orgaan is.

PROFIEL ALGEMEEN
De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, dienen de leden te beschikken over de volgende kwaliteiten:
• het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
• gevoel hebben voor taakafbakening tussen bestuurder en toezichthouder. Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
• kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
• voldoende kennis op financieel gebied hebben om begrotingen en jaarstukken van WOV te kunnen beoordelen;
• hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting;
• onafhankelijkheid, ten opzichte van de bestuurders en ten opzichte van overige toezichthouders, in formele zin en in mentale houding, de bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen in de Governance Code Woningbouw-corporaties zijn hierbij ook van toepassing;
• kritisch vermogen, de goede vragen kunnen stellen, durven doorvragen;
• beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
• ervaring hebben met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid;
• academisch werk- en denkniveau, de toezichthouder moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien, heeft realiteitszin en een gezond verstand;
• bestuurlijke intuïtie, kan gevoelsmatige twijfels bespreekbaar maken;
• beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid, elke toezichthouder moet voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden en te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfuncties en nevenfuncties bij aanvang en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance.
• bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de benoemingsperiode;
• regionale binding en verbonden met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met WOV. Verder is achter dit profiel een lijst van niet verenigbare functies opgenomen zoals opgenomen in de nieuwe Woningwet.

Functie-eisen

Voor deze vacature zoeken wij een strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder met een volkshuisvestelijke achtergrond die verstand heeft van modern, toekomstgericht vastgoedbeheer, duurzaamheid en dit kan vertalen naar de voor deze corporatie belangrijke opgaven.

Verder is het hebben van een regionale binding door bijvoorbeeld wonen of werken nodig om de verbinding met het werkgebied, de doelgroepen en ontwikkelingen op waarde te kunnen schatten.

Meer specifiek:
• goed bekend met volkshuisvesting, modern, strategisch voorraadbeleid, de kennis en ervaring om toekomstgericht investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen op met name op voor de corporatie relevante terreinen zoals portefeuille-analyse/portefeuillemanagement;
• visie op en kennis van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/ duurzaamheidsvraagstukken, ruimtelijke ordening en weet dit te vertalen naar de situatie en ambities van WOV;
• oog en hart voor de verenigingsstructuur, de participatie van de leden en de belangen van de huurders, gevoel hebben voor ‘kleinschaligheid’ van de vereniging, de organisatie en de omgeving waarin de WOV opereert;
• “verenigingservaring” en ervaring als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie vormen een pré;
• iemand die op positieve wijze wil werken aan het toekomstgericht verder bouwen aan de vereniging, de organisatie en de positie van WOV.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een optie tot een eenmalige herbenoeming. Dus maximaal 8 jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders woningcorporaties en bedraagt voor een lid van de RvC € 3.000,– per jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor zaterdag 15 februari aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 7033.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Aw.

PROCEDURE

Oriënterende gesprekken : week 8, 9
Bespreken cv’s kandidaten met selectiecommissie : week 9 (25 februari)
Gesprekken met selectiecommissie : week 10 (datum volgt).


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit