Lid Raad van Commissarissen met financieel profiel – Rotterdam

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever woningcorporatie SOR zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met financieel profiel

U kunt reageren tot donderdag 1 augustus (ref.nr. 6876).

Organisatie

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn.’
Zo’n 6.000 huishoudens huren een woning van SOR. Zij wonen in één van de 58 woongebouwen verspreid over de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Krimpen aan den IJssel, Oud-Beijerland, Brielle en Westvoorne. Daarmee is SOR de grootste gespecialiseerde woningcorporatie in deze regio.

Missie: ‘Een thuisgevoel voor iedereen’.

We bieden (hoogwaardige) woningen met aanvullende diensten en faciliteren zorgverlening door andere partijen die beide aansluiten op verschillende leefstijlen en inkomensniveaus. Hierbij houden we rekening met een veranderende vraag vanuit de markt. De diverse woongebouwen sluiten aan bij de verschillende woonwensen van de diverse doelgroepen. Sturen op acceptabele woonlasten, veiligheid en duurzaamheid vinden we belangrijk. In de samenwerking met andere partijen om onze doelstellingen te realiseren, vervullen wij onze rol als verhuurder en vastgoedeigenaar, maar ook de rol als regisseur wordt versterkt.

Een ‘thuis’ is meer dan een ‘huis’, meer dan het gebouw, de stenen en het dak. Het gaat om ontmoeting, familie, mensen in de buurt om wie je geeft en die naar jou omkijken. Onze strategiefocus ligt dan ook op het samenbrengen van wonen, zorg en welzijn: gericht op mensen, samenwerken, participatie en maatwerk. Dat is nodig om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. Die inclusiviteit geldt voor alle ouderen in Rotterdam, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, iedereen doet ertoe. Een eigen vertrouwde plek betekent voor ouderen veel meer dan alleen een dak boven het hoofd. De titel van het ondernemingsplan 2019-2022 is niet voor niets ‘samen van huis naar thuis’.
Meer informatie over SOR vindt u op www.sor.nl Hier treft u ook het ondernemingsplan 2019-2022 aan: https://www.sor.nl/module-files/downloads/sor-ondernemingsplan2019-2022-samen-van-huis-naar-thuis.pdf

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Samenstelling
De Raad van Commissarissen SOR bestaat uit vijf personen, waarvan twee op voorspraak van de huurders.

Taken
De leden van de Raad van Commissarissen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de Raad zijn vastgelegd in een reglement, de actuele Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis.
• Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder.
• Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van
Commissarissen beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
• Het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten.
• Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van o.a. beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

De Raad van Commissarissen is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken.

Functie

Uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben.

Rollen van de RvC:
De Raad van Commissarissen vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Elk lid van de RvC heeft de volgende kwaliteiten:
− analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau);
− in staat als klankbord te fungeren voor het bestuur;
− ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
− inzicht in strategisch afwegingsproces;
− in staat zijn in teamverband te werken;
− een brede maatschappelijke betrokkenheid;
− vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
− sterk in omgevingsanalyses;
− beschikken over relevante netwerken.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van SOR voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond
De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:
– bestuurlijke ervaring;
– breed netwerk;
– maatschappelijke betrokkenheid;
– zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Functie eisen

Financieel profiel (tevens lid auditcommissie)
• heeft kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een onderneming;
• heeft kennis van en ervaring met risicomanagement (op bestuurlijk niveau) en compliance;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering;
• is geïnteresseerd in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving.

Daarnaast heeft één van twee nieuwe commissarissen ervaring in de ouderenzorg.

Diversiteit
De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling. Een evenwichtig samengestelde RvC betekent verscheidenheid. Niet alleen in kennis, kunde en eigenschappen maar ook in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen (profit en non-profit), etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.


Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat betreft de honorering van de leden volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 1 augustus a.s..

PublicSpirit voert in juli-augustus de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten aan de selectiecommissie begin september presenteren. Vervolgens vindt de selectie bij SOR plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer: 6876 (financieel profiel) of 6920 (vastgoedprofiel).

Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit.

De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit