Lid Raad van Commissarissen met commercieel profiel – Ermelo

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever InterActie Sportbedrijf Ermelo zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met een commercieel profiel.

U kunt reageren tot 3 juni a.s. (ref.nr. 6853).

Organisatie

InterActie Sportbedrijf Ermelo bestaat sinds 1 januari 2019. De gemeente Ermelo is hiervan enig aandeelhouder. Het zelfstandig opererende bedrijf beheert en exploiteert verschillende sportaccommodaties in Ermelo en geeft uitvoering aan gemeentelijk sportbeleid. Hierbij heeft InterActie ook de belangrijke taak om sport, bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Hiernaast heeft de gemeente het voornemen om op termijn ook de cultuuraccommodaties die bij de gemeente horen onder te brengen bij InterActie. Hierdoor wordt InterActie een breed bedrijf gericht op welzijn en ontwikkeling van inwoners en bezoekers van deze gemeente aan de Veluwezoom.
Vooralsnog richt InterActie zich op sport en bewegen. Dit vanuit de missie: ‘actief zorgen voor een gezonde en veilige sportomgeving in de gemeente Ermelo, door te faciliteren, verhuren en exploiteren (beheer en onderhoud) van sportvoorzieningen’ en visie dat ‘mensen meer vrije tijd krijgen en zoeken naar mogelijkheden deze op een goede en prettige manier in te vullen, sport, voeding/eten en cultuur staan in toenemende belangstelling’.
InterActie doet dit met goede en veilige sportvoorzieningen ¬– zoals zwembaden, sporthallen en voetbalvelden – en door mensen te stimuleren hiervan gebruik te maken. InterActie is er voor de inwoners van de gemeente, de sportverenigingen, scholen, bedrijven, ouderen, toeristen, kinderopvangcentra, de GGZ en andere instellingen. Al deze doelgroepen verbindt InterActie met elkaar én met de eigen medewerkers. Zo ontstaat de continue interactie die dit mooie nieuwe bedrijf voor ogen hebben.
2019 is een overgangsjaar waarin veel moet gebeuren. Er wordt door de nieuw benoemde directeur-bestuurder en de exploitatiemanager van InterActie samen met gemeente en andere betrokken partijen hard gewerkt aan het invlechten van de stichtingen waarin voorheen de over te nemen activiteiten plaatsvonden. Dit vergt zorgvuldige afstemming tussen belangen en verwachtingen. Hiernaast dient het nieuwe bedrijf ook echt vorm en inhoud te krijgen, zodat de sportieve dienstverlening aan de inwoners van Ermelo naadloos overgaat van de oude in de nieuwe, toekomstgerichte organisatie.
De directie van InterActie legt verantwoording af aan het gemeentebestuur. Er is echter voor gekozen om ook een uit drie personen bestaande Raad van Commissarissen te benoemen. Deze krijgt in de governancestructuur ook een belangrijke rol waarbij naast toezicht ook de werkgeversrol, advies- en ambassadeursfunctie belangrijk zijn.

Meer informatie vindt u op: https://www.ermelo.nl/projecten/sportbedrijf-interactie-bv

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de B.V. en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de B.V.. De RvC gaat bestaan uit een voorzitter en twee leden en komt circa vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering en zo veel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast is het zijn van ambassadeur in de regio ook een belangrijk onderdeel in de functie.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies en is als collectief verantwoordelijk voor haar taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De raad stelt zich actief op voor signalen en belangen van stakeholders. De raad evalueert jaarlijks het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden.

Algemene kenmerken RvC
Het profiel voor de RvC dient er toe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:
• er sprake is van voldoende toezichthouders met brede en bewezen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• er voldoende affiniteit is met cultuur, sport en bewegen in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
• er sprake is van een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
• er een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waaronder maatschappelijke, financieel-economische en juridisch/bestuurlijke kennis;
• de leden van de RvC ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

Bijzondere taken
De RvC heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden:
• het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, het jaarplan en de begroting;
• het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur op zorgvuldige en transparante wijze;
• het vastleggen van haar taken, verantwoordelijkheden en werkwijze en daarnaar handelen;
• het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant;
• het contact houden met de nog op te richten Personeelsvertegenwoordiging conform de vereisten van de WOR;
• het bevorderen van het belang van de organisatie door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de organisatie zonder daarbij de rol van de bestuurder over te nemen.

Bij de samenstelling van het team is het van belang dat de leden een duidelijke binding hebben met de regio en dat de RvC divers is samengesteld voor wat betreft achtergrond, leeftijd en sekse.

Functie eisen

De nieuw te benoemen voorzitter en leden dienen te voldoen aan de volgende algemene criteria:
• academisch denk- en werkniveau;
• affiniteit met cultuur en breedtesport en bekend met het (sport-)verenigingsleven en met de doelstelling en de grondslag van InterActie B.V.;
• strategische- en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving;
• beschikken over actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten (‘netwerker’);
• beschikken over een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
• beschikken over goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
• collegiaal kunnen en willen functioneren in een team;
• genieten van het vertrouwen van de organisatie en van de overige raadsleden;
• beschikken over onbesproken maatschappelijk gedrag, nastreven van strikte onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
• in staat en bereid zijn om voldoende tijd en energie ter beschikking stellen voor de werkzaamheden van de RvC;
• regionale binding.

PROFIEL SPECIFIEK
Voor deze functie zoeken wij kandidaten met ruime strategische ervaring in het koppelen van vraag en aanbod én die dit kunnen vertalen naar de dienstverlening van InterActie B.V. in de gemeente Ermelo.

Meer specifiek:
• u hebt aantoonbare kennis van en ervaring met marketing, commerciële processen en netwerken op strategisch niveau;
• u hebt ervaring met publiek/private samenwerkingen, het in beweging krijgen van mensen voor cultuur, sport en bewegen vormt een sterke pre;
• toezichthoudende ervaring voor deze functie heeft de voorkeur;
• verbonden zijn aan de regio, via werk en/of wonen.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Indien u vragen hebt over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 3 juni aanstaande.

Planning
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 23/24
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 13 juni
Selectiegesprekken: 26 juni

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6853.

Bij aanstelling dient u een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit