Lid Raad van Commissarissen, Financieel-economisch profiel – Roosendaal

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Alwel zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met Financieel-economisch profiel.
De reactietermijn is inmiddels verstreken; u kunt niet meer solliciteren.

Organisatie

Alwel is leuke en vernieuwende organisatie met bevlogen medewerkers die per 1 januari 2018 is ontstaan uit WEL uit Etten-Leur en AlleeWonen uit Roosendaal/Breda. Met ongeveer 25.000 verhuureenheden is Alwel de grootste woningcorporatie in West-Brabant en iedere dag actief met fijn wonen in onze wijken en buurten.

De missie van Alwel luidt:
Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar krijgen. Daarom hebben we een brede blik op ‘wonen’.
Wij bieden voldoende, goede, betaalbare en duurzame huizen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Samen met bewoners en partners werken we aan fijne buurten. We geven ruimte waar dat kan en zijn aanwezig waar nodig.
Alwel neemt haar verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Alle inspanningen zijn primair gericht op de buurten en wijken op en duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dat doet zij niet alleen. Alwel werkt intensief samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap. Daarmee creëren we fijn wonen!

De RvC houdt toezicht vanuit de inhoud en kent een goede onderlinge samenwerking en met de organisatie. Begin 2020 treden drie commissarissen van Alwel af wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn, twee per 1 januari 2020 en een per 1 maart 2020. Alwel heeft de intentie om gelijktijdig te werven voor deze drie nieuwe vacatures en streeft ernaar om eind 2019 de nieuwe commissarissen te benoemen. De werving betreft de aandachtsgebieden:
1) financieel-economisch;
2) wonen;
3) maatschappelijk (generalistisch profiel met aandacht voor het publieke domein).

Voor meer informatie over Alwel kijkt u op www.alwel.nl.

Functie

Alwel heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Zij werkt met een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit zeven personen en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn twee kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Drie van de zeven leden bezetten een zetel op voordracht van de huurders.

De werkwijze van de RvC is vastgelegd in het Reglement Werkwijze RvC. Het reglement noemt als belangrijkste taken:
1. Toezichthouden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken:
– Beleid en visie
– Realisatie strategische doelen
– Wijze van uitvoering
– Risico’s die doelstellingen bedreigen
2. Adviesfunctie in de vorm van gespreks- en sparringpartner naar het bestuur:
– Reflecteren bij omvangrijke beslissingen (investeringen, samenwerkingsverbanden)
– Geven van gevraagd en ongevraagd advies
3. Werkgeversrol richting het bestuur:
– Vormgeven topstructuur
– Selecteren, benoemen, belonen en beoordelen bestuur

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is een evenwichtig samengestelde RvC, bestaande uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helicopterview, naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek.

Elk lid van de RvC heeft verder de volgende kwaliteiten:
• Academisch werk- en denkniveau;
• in staat als klankbord te fungeren voor het bestuur;
• ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategisch afwegingsproces;
• in staat zijn in teamverband te werken;
• een brede maatschappelijke betrokkenheid;
• vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• in staat mee te denken over ontwikkelingen die Alwel aangaan;
• beschikt over relevante netwerken.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets).
De profielschets van de RvC van Alwel voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond
De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond:
• bestuurlijke ervaring;
• breed netwerk;
• maatschappelijke betrokkenheid;
• zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

In bijlage 3 van het functieprofiel wordt beschreven welke expertisegebieden er in de Raad belegd zijn, conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Aw.

Functie eisen

FUNCTIE-EISEN ALGEMEEN

Met de gelijktijdige werving van drie nieuwe kandidaten heeft de RvC van Alwel de mogelijkheid om in haar samenstelling te streven naar balans en diversiteit. Dit betekent dat ook jonge, enthousiaste (en minder ervaren) toezichthouders nadrukkelijk worden uitgenodigd te reageren. Dat geldt met name voor de specifieke profielen op Wonen en Maatschappelijk.

De leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over:
• ervaring in een stevige, verantwoordelijke/bestuurlijke functie;
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en zicht op de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
• zicht op en kennis van governance-vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de bestuurder(s). U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de (leden van de) Raad van Bestuur.
• een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• gevoel voor omgevingsfactoren, politieke sensitiviteit, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en daarmee op de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie.
• de vaardigheid vanuit analyse te vertalen naar meningsvorming
• (enige) binding met het werkgebied.
• We vinden het beslist ook interessant als de kandidaat iets heel anders kan (in)brengen. Bijvoorbeeld op het terrein van innovatie/out-of-the-box denken.

Verder zijn de volgende persoonskenmerken van belang:
• kritische geest;
• teamplayer
• open en transparante houding;
• communicatief sterk en sociaal vaardig;
• kan goed omgaan met belangentegenstellingen, beschikt over samenbindende kwaliteiten.

FUNCTIE-EISEN SPECIFIEK

Naast de algemene profieleisen zijn de volgende criteria van toepassing:

Financieel-economisch profiel (tevens lid auditcommissie)
• Heeft kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een onderneming;
• Heeft kennis van en ervaring met het proces van jaarverslaglegging, bij voorkeur in de publieke omgeving en kennis van en ervaring met het samenwerkingsproces met de accountant;
• Heeft kennis van en ervaring met compliance en risicomanagement (op bestuurlijk niveau);
• Heeft de juiste kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen;
• Heeft de juiste kennis en ervaring om het fiscale beleid te beoordelen;
• Is op de hoogte van en/of bereid zich te verdiepen in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving.

Aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Patrick Beterams.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 14 september a.s. (referentienummer 6875).

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn: vrijdag 14 september
• bespreken sollicitaties met selectiecommissie Alwel: 27 september 2019
• selectiegesprekken met selectiecommissie: ma. 14 oktober (avond), wo. 16 oktober (avond), wo. 23 oktober (middag + avond)
• referentiecheck door PublicSpirit: week 43
• kennismakingsgesprek met 3 beoogd nieuwe
commissarissen: ma. 28 oktober, 18.00 uur
• adviesaanvraag Ondernemingsraad: week 45
• aanvraag Zienswijze bij Autoriteit woningcorporaties: week 46 – 51
• benoeming: per 1 januari 2020

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit