Lid Raad van Commissarissen – Apeldoorn

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever De Woonmensen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met ervaring opgedaan op strategisch niveau binnen een (maatschappelijke) organisatie op het gebied van innovatie, communicatie en marketing.

U kunt reageren tot 28 april 2019 (ref.nr. 6787).

Organisatie

‘de Woonmensen’ is een woningcorporatie in Apeldoorn met ruim 5.200 huurwoningen. Door het leveren van goede en betaalbare huurwoningen, biedt deze woningcorporatie woonkwaliteit aan in diverse buurten.

Met het koersplan 2016 – 2020 ‘Goed en betaalbaar wonen voor iedereen’ is een koers uitgezet die de komende jaren wordt voortgezet. In dit plan worden duidelijke, meetbare en haalbare keuzes gemaakt. Stijgende woonlasten en de veranderende omstandigheden vragen om aanscherping van het beleid om enerzijds de doelgroep zo goed mogelijk te helpen en anderzijds de financiële continuïteit te waarborgen. De recent uitgevoerde visitatie geeft het beeld van een toekomstgerichte corporatie die adequaat stuurt op de verschillende thema’s passend bij een moderne corporatie en goed in control is.

De stichting met circa 60 medewerkers wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager Financiën, de manager Wonen en de manager Vastgoed. De Raad van Commissarissen (RvC) verzorgt het interne toezicht bij de Woonmensen.

De RvC van de Woonmensen bestaat uit vijf personen waarvan twee op voordracht van de huurders. In verband met het ontstaan van een vacature zoekt de RvC passende kandidaten.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.woonmensen.nl.

HUURDERSVERTEGENWOORDIGING
De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurders Belangen Vereniging WijZijn. Deze eind 2016 opgerichte nieuwe onafhankelijke vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van huurders van een woning van de Woonmensen. De huurders van een woning van de Woonmensen zijn automatisch lid van WijZijn. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. WijZijn overlegt en onderhandelt met de Woonmensen over beleidsmatige zaken. Ook al betreft het geen huurderszetel, toch is, vanwege de open relatie, WijZijn actief betrokken bij deze selectieprocedure.

Functie

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van de Woonmensen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van de Woonmensen.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders/WijZijn en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van de Woonmensen.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Aandachtsgebieden

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft op één van de navolgende gebieden. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Binnen de RvC van de Woonmensen zijn de aandachtsgebieden als volgt verdeeld:
• maatschappij en huurders;
• financieel-economisch;
• portfolio en vastgoedontwikkeling;
• bestuurlijk-organisatie;
• innovatie, communicatie en marketing.

PROFIEL ALGEMEEN
In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden en dient te voldoen aan het volgende profiel.

De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:
• affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid);
• door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
• tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
• het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
• besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
• het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
• het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
• in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
• een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
• voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Functie eisen

Voor het aandachtsgebied Innovatie, communicatie en marketing zoeken wij kandidaten met strategische ervaring in (maatschappelijke) organisaties op het gebied van innovatie en marketing van producten/diensten, de positie en het imago (reputatiemanagement).

U hebt kennis/ervaring met marketing en public relations van bestaande en nieuwe producten/strategieën en bent vertrouwd met moderne – digitale – vormen van communicatie en inzet van social media.
U dient verder te beschikken over:
• aantoonbare kennis en ervaring met complexe marketing/communicatie, bij voorbeeld als (eind)verantwoordelijke voor een middelgrote/grote organisatie;
• ervaring met diverse positioneringstrategieën en stakeholdermanagement;

Gezien de zeer ruime ervaring als toezichthouder van de huidige RvC-leden is ervaring als toezichthouder niet noodzakelijk, de ambitie en het vermogen om zich langjarig in te zetten voor een maatschappelijk doel is essentieel.

U wordt geacht om samen met de voorzitter van de RvC de Selectie- en Remuneratiecommissie te vormen en de voorzittersrol van deze commissie op u te nemen

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 28 april a.s..

De werving en selectie is in handen van PublicSpirit. De planning is als volgt:
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : mei
Bespreken cv’s met selectiecommissie : 4 juni
Selectiegesprekken : 11 juni (vanaf 17.30 uur)

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6787.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit