Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht – Malden

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal zoeken wij een Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht. Iemand met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, leidinggevende kwaliteiten en betrokkenheid bij het (speciaal) onderwijs.
U kunt reageren tot 30 maart aanstaande (ref.nr. 7082).

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Organisatie

Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal verzorgt onderwijs en ondersteuning voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Een krachtige en betrouwbare partner in de regio voor speciaal onderwijs waarbij de expertise zich met name richt op leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag en met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ziekte of een combinatie van voorgenoemde. Hierbij kunnen zich ook gedrags- en/of psychische problemen voordoen. De scholen van de Onderwijsgroep vallen onder de Wet op de Expertise Centra en omvatten 5 scholen voor bijzonder neutraal onderwijs en 1 openbare school, en daarnaast diverse nevenvestigingen.

De leerlingen worden opgeleid naar een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij, door het aanbieden van een gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod, zowel binnen als buiten de muren van de eigen scholen, en zo thuisnabij mogelijk.
Daarmee is Onderwijsgroep Punt Speciaal een inspirerende en grensverleggende kennisorganisatie die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd en waardoor ouders/verzorgers en leerlingen zich aangesproken voelen.

Het uitgangspunt voor de Onderwijsgroep is dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de maatschappij en daarbij zoveel mogelijk gebruik mag maken van daartoe benodigde voorzieningen. Onderwijsgroep Punt Speciaal zet haar kwaliteit in voor maximale (leer)opbrengst voor iedere leerling, ongeacht zijn of haar begaafdheid, waarbij het belangrijk is dat leerlingen met en van elkaar kunnen leren. Daarvoor wordt een gevarieerd, zo thuisnabij mogelijk, op de leerling toegespitst onderwijsaanbod gerealiseerd en goed en intensief samengewerkt met ouders/verzorgers, (collega-) onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheden en ondernemers.

“Wat wij dan voor ons zien is een maatschappij waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet. Kinderen gaan (zoveel mogelijk) in hun eigen omgeving naar school. Daar zijn onderwijs, begeleiding en zorg op hun persoonlijke situatie afgestemd. We breiden onze handelingsbekwaamheid uit, zodat onze medewerkers in staat zijn om (in gezamenlijkheid) geïntegreerd met complexe hulpvragen om te gaan.”

De onderwijsgroep is in de afronding van een herinrichting volgens een aantal criteria:
• Het gehele management richt zich op het gezamenlijke belang en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen en niet op de individuele scholen;
• Er is duidelijkheid, continuïteit en aansluiting met samenwerkingsverbanden, zorginstellingen, overheden en ondernemers;
• Er is sprake van meer efficiency, snelheid en effectiviteit in de besluitvormings- en veranderingsprocessen;
• Zowel het management als het bestuur blijft herkenbaar voor leerlingen, ouders en overige stakeholders.

Dit resulteert in een managementstructuur over vier regio’s. Elke regio heeft een Directeur Onderwijs die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar regio en de onderwijseenheden daarbinnen. Elke onderwijseenheid kent een aantal teamleiders die, na de leerkracht en onderwijsassistent, het aanspreekpunt voor ouders zijn en als locatieleider verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken betreffende het onderwijs en het personeel.

Verder is er een Bestuursbureau waar diverse centrale functies zijn ondergebracht: Ambulante dienstverlening, P&O, Financiën, Onderwijs&Kwaliteit, Kennis&Expertise, Communicatie, Huisvesting, ICT, Vervangingspool, projecten. Het Bestuursbureau wordt aangestuurd door een Directeur Bedrijfsvoering.
Onderwijsgroep Punt Speciaal wordt bestuurd door het College van Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

De Directeuren Onderwijs, Directeur Bedrijfsvoering, en het College van Bestuur kennen regelmatig onderling overleg en komen bijeen in het Gezamenlijk Management Team (GMT) waar beleid wordt gemaakt, geëvalueerd en aangepast, en waar onderlinge afstemming en uitwisseling plaatsvindt.

Het bestuur van stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal hanteert de Code Goed Bestuur en heeft een scheiding aangebracht tussen bestuur (College van Bestuur) en intern toezicht (Raad van Toezicht).

Meer informatie is beschikbaar op de website: www.puntspeciaal.nl

Functie

De Raad van Toezicht heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functionerend College van Bestuur en toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de gang van zaken binnen Onderwijsgroep Punt Speciaal. De Raad voert deze taak uit conform statuten door het al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het College van Bestuur, het bewaken van de strategie en het toezicht op risico’s die aan de activiteiten van de Onderwijsgroep zijn verbonden, het toezicht op de interne risicobeheersing- en controlesystemen, financiële verslaglegging en naleving van geldende wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.
In de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is er sprake van:
• Onbelemmerde en open dialoog;
• Onderling respect en waardering;
• Heldere rolverdeling die door beide partijen wordt gerespecteerd;
• Adequate periodieke informatieverstrekking
• De mogelijkheid om “achter de bestuurder” waar te nemen;

Bij de vervulling van hun taak dienen de leden van de Raad van Toezicht zich te richten op het doel en het belang van de Onderwijsgroep. De Raad van Toezicht houdt rekening met het feit dat onderwijsinstellingen organisaties zijn met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hierbij hoort ook het verantwoorden en het verstrekken van informatie over inzet, processen, resultaten en effecten, bekend als educational governance of meervoudig publiek verantwoorden. De Raad van Toezicht hanteert daarmee de “Code Goed bestuur Primair Onderwijs”.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling, waarbij sprake is van spreiding van specifieke deskundigheid in combinatie met brede maatschappelijke ervaring en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad van Toezicht is dan ook zodanig samengesteld dat:
• een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht en onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, bestuurlijk-politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
• de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
• adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen als team.
Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Functie-eisen

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
• affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Onderwijsgroep;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• academisch werk- en denkniveau;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• het vermogen om het beleid van de Onderwijsgroep en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• een nieuwsgierige en open houding, wat zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
• kennis en ervaring om te kunnen oordelen; direct in relatie tot een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
• onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
• herkenbaar en geloofwaardig voor stakeholders;
• reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor;
• hedendaagse opvattingen over good governance en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
• relevant netwerk;
• voldoende beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van (speciaal en voortgezet speciaal) onderwijs in het algemeen, en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
De persoonlijke eigenschappen en werkwijze van het te benomen lid zijn passend bij de informele, directe en open wijze van samenwerken binnen de Raad van Toezicht en met het College van Bestuur.


SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN (BEOOGD) VOORZITTER
Door het bereiken van het einde van de zittingstermijn van een huidig lid van de Raad van Toezicht, wordt voor de invulling van de daardoor ontstane vacature gezocht naar een inspirerende collega die:
• betrokken is bij de onderwijssector en onderwijskundige ontwikkelingen in Nederland;
• ruime bestuurlijke ervaring heeft in een complexe organisatie;
• ervaring heeft als toezichthouder;
• een politiek-bestuurlijke achtergrond heeft in een van de voor Onderwijsgroep Punt Speciaal belangrijke regio’s;
• inzicht en overzicht heeft ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
• zodanige eigenschappen en uitstraling heeft dat zij/hij zo nodig intern en extern een rol in het belang van Onderwijsgroep Punt Speciaal kan vervullen;
• de autoriteit en het natuurlijk gezag heeft om de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
• een zodanige relatie met de voorzitter van het College van Bestuur kan opbouwen dat deze bijdraagt aan het functioneren van de Raad van Toezicht.

Aanbod

De Raad van Toezicht heeft, in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging
Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI), haar honorarium vastgesteld. Voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt dit € 3.250,- op jaarbasis, en voor de voorzitter € 5.000,-. Daarnaast is er ook een budget voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jeanette Breekveldt. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Yvonne Leeuwis, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 93. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

U wordt verzocht te reageren voor 30 maart 2020

PLANNING:
Voorselectiegesprekken: 30 maart tot en met 6 april
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 9 april 2020
Selectieronde: 20 april 2020
Het streven is dat de procedure is afgerond voor 1 mei 2020.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jeanette Breekveldt onder vermelding van het vacaturenummer 7082.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit