Huurderscommissaris – Haastrecht

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Groen Wonen Vlist zoeken wij een Huurderscommissaris.
U kunt reageren tot en met zondag 29 september a.s. (ref.nr. 6933).

Organisatie

Groen Wonen Vlist heeft ruim 1.000 sociale huurwoningen in de plaatsen Haastrecht, Stolwijk en Vlist, voor mensen met een laag inkomen. Het merendeel daarvan betreft grondgebonden eengezinswoningen.

Nadat in de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd is in groot-onderhoud van de woningen staat Groen Wonen Vlist de komende decennia voor de grote opgave om vanaf 2050 al haar woningen energie-neutraal en ‘gasloos’ te hebben.
Een andere belangrijke opgave is de betaalbaarheid van de woningen. De gemiddelde huur van de woningen blijft onder het landelijk gemiddelde. De jaarlijkse huurverhoging volgt de inflatie. De laatste jaren heeft Groen Wonen Vlist die zelfs beneden de inflatie weten te houden.

Daarnaast wordt uiteraard ook aandacht gegeven aan zaken als leefbaarheid, vitaliteit van de kernen, huisvesting van bijzondere groepen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen. Dat doen zij met een klein professioneel team dat kwaliteit van dienstverlening hoog heeft staan én in nauwe samenwerking met de huurders zelf en met de huurdersvereniging Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist. Groen Wonen Vlist vindt het belangrijk dat wat ze doet aansluit op de wensen en behoeften van de huurders. Vandaar het motto: ‘voor de buurt, met de buurt en in de buurt’.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden. Vanwege het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter ontstaat er een nieuwe vacature voor lid van de RvC van Groen Wonen Vlist. Een van de huidige zittende leden neemt de voorzittersrol op zich. De commissaris die nu gezocht wordt, zal een commissaris worden op voordracht van de huurdersvereniging.

Namens de huurders is Huurdersvereniging ‘Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist’
(HB HSV) actief, een onafhankelijke organisatie die namens de huurders overleg voert met Groen Wonen Vlist.

Voor meer informatie over Groen Wonen Vlist kijkt u op de website: www.groenwonenvlist.nl.
Voor meer informatie over Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist kijkt u de website
www.huurdersbelanghsv.nl.

Functie

De Raad van Commissarissen (RvC) van Groen Wonen Vlist oefent toezicht uit op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat het bestuur met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de RvC-leden zich naar het belang van de organisatie, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De RvC is tevens werkgever van de bestuurder.

De RvC van Groen Wonen Vlist bestaat uit drie leden. Vanwege de beperkte omvang van de RvC zijn er geen kerncommissies ingesteld.

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dan ook dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Er wordt derhalve aan alle leden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden.

De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek, besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

De Raad van Commissarissen heeft haar taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement is te raadplegen op de website van Groen Wonen Vlist onder ‘Organisatie’ / Raad van Commissarissen’ te raadplegen.

Functie eisen

PROFIEL – ALGEMEEN

De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in.
Op basis van dat uitgangspunt geldt dat alle leden moeten kunnen meedenken en meepraten over alle onderwerpen die aan de orde komen, maar dat elk lid daarnaast één of meer bijzondere aandachtsgebieden heeft die aansluiten op zijn/haar achtergrond.

De algemene (aantoonbare) profielkenmerken van de leden van de RvC zijn:
• Ze hebben affiniteit met de doelstelling van de corporatie (het zorgen voor goed passende en betaalbare woningen voor mensen die daarvoor op de vrije markt niet terecht kunnen).
• Ze interesseren zich voor de ontwikkelingen in de samenleving en in de sector volkshuisvesting.
• Ze zijn in staat om ontwikkelingen in de samenleving en in de sector volkshuisvesting te vertalen in doelstellingen van de woningcorporatie; zodoende zijn ze in staat om bij te dragen aan de strategievorming.
• Ze hebben bij voorkeur kennis van wat er speelt in een gebied met kleine kernen.
• Ze hebben het vermogen beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te beoordelen.
• Ze zijn in staat risico’s voor de stabiliteit en continuïteit van de corporatie te onderkennen.
• Ze kunnen een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Ze kunnen werken in teamverband, beschikken over discussie-, vergader- en uitstekende communicatievaardigheden.
• Ze weten de goede vragen te stellen en ze durven door te vragen; ze doen dat op een constructieve wijze.
• Ze hebben de bereidheid hun eigen functioneren en dat van de RvC kritisch te bekijken. Ook zijn ze bereid zich jaarlijks bij te scholen op actuele kennis en op ontbrekende basiskennis.
• Ze beschikken over een relevant netwerk
• Ze zijn onafhankelijk in formele zin en in hun mentale houding (geen tegenstrijdige belangen, handelen zonder last of ruggespraak).
• Ze hebben binding met het werkgebied van de woningcorporatie.
• Ze hebben voldoende tijd om aan het commissariaat serieus invulling te geven.

Binnen de RvC als totaal moeten de volgende bijzondere aandachtgebieden als kwaliteit/ ervaring aanwezig zijn:
1. Financieel-economisch
2. Vastgoed/projectontwikkeling
3. Volkshuisvesting
4. Governance
5. Juridisch

PROFIEL SPECIFIEK – HUURDERSCOMMISSARIS

Omdat de RvC uit 3 personen bestaat zal een lid in het algemeen op meerdere aandachtsgebieden ervaring en kennis hebben. Uiteindelijk geldt dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op alle aandachtsgebieden voldoende in huis heeft. De expertise die we willen toevoegen aan de RvC betreft algemene kennis van de volkshuisvesting, ervaring en kennis op het financieel-economische vlak. Daarnaast is bekendheid met relevante wetgeving en juridische zaken mooi meegenomen.

Omdat het hier een commissaris op voordracht van Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist betreft, is het van belang dat er aantoonbaar affiniteit is met de te huisvesten doelgroep, huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten
Naast de inhoudelijke expertise zijn de volgende persoonlijke kenmerken van belang:
• HBO werk- en denkniveau;
• een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting in het algemeen en deze van Groen Wonen Vlist in het bijzonder;
• authentiek, teamspeler, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
• laagdrempelig, open, toegankelijk, eerlijk en communicatief vaardig,
• kennis en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties;
• zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een kritisch, constructief, effectief onafhankelijk en deskundig toezichthouder;
• een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties, is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en heeft een duidelijke visie op huurdersparticipatie;
• gevoel voor omgevingsfactoren (plattelandscorporatie), u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie en de huurders.
• de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek belangstelling hebben om periodiek met de huurdersvertegenwoordiging van gedachten te wisselen.

Conform de nieuwe ‘’Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’’ is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is conform WNT normen.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 29 september a.s.

PublicSpirit maakt een voorselectie (briefselectie en eventueel oriënterende gesprekken) en zal medio oktober de resultaten aan de RvC van Groen Wonen Vlist en aan Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist presenteren. De selectiegesprekken vinden eind oktober plaats. Zodra de data zijn vastgesteld zullen deze worden gecommuniceerd.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6933.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit