Hoofd HRM – Heerhugowaard

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Blosse zoeken wij een Hoofd HRM.
U kunt reageren tot en met 19 augustus a.s. (ref.nr. 6579).

Organisatie

Stichting Blosse is een onderwijsorganisatie met 27 kindcentra voor basisonderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Kennemerland. Blosse zet in op maximale ontwikkelkansen voor elk kind.
De kernwaarden verwoorden de identiteit van de organisatie. Zij bepalen het karakter van Blosse en geven richting bij keuzes in de beleidsontwikkeling, strategie en activiteiten. Daarnaast vormen zij de leidraad voor hoe medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. Dankzij de gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots.

De belofte voor kinderen die daarbij hoort is: ‘Zijn wie je bent en wilt worden, met voor elk kind een passend aanbod’. De eigenheid van elk kind tot bloei laten komen door kinderen hun talenten te laten ontwikkelen.
De kernwaarden van Blosse zijn vooruitstrevend, eigenaarschap, gemeenschapszin, vertrouwen en groei. Op de website www.blosse.nl worden deze waarden verder toegelicht.

De stichting kent een Raad van Toezicht en een driehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt geadviseerd door het directiecollectief van kindcentra en krijgt ondersteuning van adviseurs die werken vanuit het Servicekantoor.

Het Servicekantoor bestaat op dit moment nog uit twee aparte secties voor Opvang en Onderwijs. Het perspectief is dat dit op termijn zich ontwikkelt tot een integraal servicebureau voor de gehele organisatie die dan zal bestaan uit de afdelingen HRM, Huisvesting, ICT, Onderwijs en Centrale Administratie.

De afdeling HRM is primair verantwoordelijk voor de HR- en bedrijfsvoeringsprocessen (HRM). De afdeling bestaat uit een hoofd en diverse medewerkers. Per 1 oktober a.s. ontstaat er een vacature voor een nieuw hoofd HRM.

Het Hoofd HRM adviseert het College van Bestuur m.b.t. de integrale strategische beleidsontwikkeling, ontwikkelt het strategisch HRM-beleid van de stichting, voert het personeelsbeleid uit, in samenspraak met de leidinggevenden van de kindcentra en geeft leiding aan de afdeling HRM.

Functie

1. Adviseert het College van Bestuur m.b.t. de integrale strategische beleidsontwikkeling door:

• het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het organisatiebrede strategisch beleid en de daarbij behorende bedrijfsvoering, gekenmerkt door complexiteit en integraliteit;
• het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen mb.t. de integrale ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsorganisatorische vraagstukken in het algemeen en vanuit de eigen vakinhoudelijke inzichten in het bijzonder;
• het actief participeren in het bestuurlijk overleg m.b.t. de integrale ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid;
• het leiden van multidisciplinaire projecten en/of het voorzitten van commissies en het ontwikkelen van beleid namens het bestuur;
• het doen van voorstellen aan het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden en over vast te stellen algemene beleidskaders;
• het desgevraagd optreden als adviseur van het bestuur bij vergaderingen van de Raad van Toezicht en GMR voor het geven van toelichtingen en het beantwoorden van vragen.


2. Ontwikkelt het strategisch HRM-beleid van de stichting door:

• het opstellen van organisatiebrede strategische en tactische doelen en het adviseren van het bestuur hierover;
• het signaleren en analyseren van relevante maatschappelijke, in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving, het doen van onderzoek naar personele en organisatorische vraagstukken;
• het opstellen van beleidsnotities m.b.t. wijziging of vernieuwing van het bestaande personeels- en/of organisatiebeleid;
• het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het organisatiebrede personeelsbeleid en de daarbij behorende bedrijfsvoering;
• het afstemmen van het HRM-beleid met de andere afdelingen;
• het op HRM-gebied vertegenwoordigen van het bestuur naar externe overlegpartners als GMR, DGO, de vakcentrales en het overleg met de lokale overheid.


3. Voert het HRM-beleid uit door:

• het vertalen van het strategisch bestuursbeleid naar meerjaren personeelsbeleid, kaders voor de kindcentra en algemene beleidsuitgangspunten;
• het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijs- en personeelsbeleid;
• het ontwikkelen van (beleids)plannen met betrekking tot HRM-beleid;
• het opstellen van het meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbegroting en de jaarlijkse (deel)begroting;
• het aanleveren van managementinformatie aan het bestuur en het opstellen van rapportages met relevante ken- en stuurgetallen;
• het vertegenwoordigen van het bestuur bij besprekingen en overleg met in- en externe partners;
• het leveren van een bijdrage aan het (sociaal) jaarverslag en de jaarrekening;
• het begeleiden van directeuren bij concrete personele vraagstukken en overige medewerkers bij specifieke casuïstiek (bezwaar- en beroepsprocedures, klachten, conflicten, overplaatsing, ontslag etc.).


4. Geeft leiding aan de afdeling HRM door:

• het aansturen van de medewerkers van de afdeling op het Servicekantoor;
• het zorgdragen voor de planning, verdeling en voortgang van de werkzaamheden;
• het stimuleren en begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
• het uitvoeren van het personeelsbeleid;
• het zorgen voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van netwerken.


Contacten
• Met de bestuurders en mede adviseurs over de integrale strategische en tactische beleidsvorming om draagvlak te verwerven voor nieuw of gewijzigd beleid;
• Met mede adviseurs en het directeurencollectief over de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het strategisch HRM-beleid binnen de kindcentra om afstemming te verkrijgen, draagvlak te verwerven en nieuw beleid uit te dragen en te verdedigen;
• Met deelnemers aan multidisciplinaire projecten over de projectinhoud om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en draagvlak te verkrijgen;
• Met externe overlegpartners over onderwerpen waarover het bestuur vertegenwoordigd dient te worden om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
• Met directeuren en bovenschoolse medewerkerkers over concrete HRM-vraagstukken om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
• Met overige medewerkers over specifieke casuïstiek om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
• Met andere (sub)teams over de interne afstemming van HR-werkzaamheden om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
• Met de medewerkers van de afdeling HRM over de uitvoering van de werkzaamheden om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen, adviezen te verstrekken en leiding te geven;
• Met betrokkenen binnen de lerarenopleiding en betrokkenen binnen relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding) en welzijn om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken.


Beslissingsbevoegdheid
Het Hoofd HRM speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het organisatiebrede strategisch beleid en de daarbij behorende bedrijfsvoering, gekenmerkt door complexiteit en integraliteit, bij het opstellen van organisatiebrede strategische en tactische doelen en het adviseren van het bestuur hierover, bij het leiden van multidisciplinaire projecten en/of het voorzitten van commissies en het ontwikkelen van beleid namens het bestuur en bij het vertalen van het strategisch bestuursbeleid naar meerjaren personeelsbeleid, kaders voor de kindcentra en algemene beleidsuitgangspunten. Binnen het vastgestelde organisatiebrede strategisch beleid (in eerste instantie nog op het terrein van Onderwijs) heeft het Hoofd HRM beslissingsbevoegdheid voor alle HRM gerelateerde elementen op organisatieniveau.


Kader
Algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur en relevante wet- en regelgeving.


Verantwoording
Het Hoofd HRM is verantwoording schuldig aan het CvB over de strategische beleidsontwikkeling op het gebied van HRM (in eerste instantie onderwijs) en het geven van leiding aan de afdeling HRM.


Functie eisen

• Academisch werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde opleiding op het terrein van personeelswerk;
• 5-10 jaar ervaring in HRM, waarvan minimaal twee jaar in een leidinggevende en strategisch adviserende rol;
• Brede kennis van vraagstukken inzake (ontwikkelingen op het gebied van) organisatie-inrichting, organisatiekunde;
• Brede kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van HRM, arbeidsrecht, juridische procedures;
• Kennis van en inzicht in complexe en integrale beleidsontwikkeling binnen een organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang;
• Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van Blosse;
• Inzicht in de samenhang van HRM met overige beleidsterreinen/pijlers en vaardig in het leggen van integrale verbindingen daartussen;
• Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het verwerven van draagvlak bij de implementatie van nieuw beleid en innovatie ontwikkelingen;
• Vaardig in het leidinggeven aan professionals.

Aanbod

De aanstelling van het hoofd HRM (0,8 fte) vindt plaats in schaal 13, volgens de CAO primair onderwijs.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Jeanette Breekveldt, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 19 augustus 2018 bij voorkeur via de website van PublicSpirit: www.publicspirit.nl ter attentie van drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6579.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via direct solliciteren. U kunt hier uw motivatiebrief en cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Procedure
PublicSpirit verricht de voorselectie (briefselectie en eventueel oriënterende gesprekken) en draagt begin september de sollicitaties van potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie op woensdag 12 september. Een online pre-assessment maakt deel uit van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit