Gemeentesecretaris / Algemeen directeur – Venray

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Gemeente Venray zoeken wij een gemeentesecretaris / algemeen directeur, een verbindend en resultaatgericht leider met oog voor mens en ontwikkeling.
Je kunt reageren tot 31 mei aanstaande (ref.nr. 7157).

Organisatie

GEMEENTE VENRAY
De gemeente Venray, gelegen tussen de Maas en de Peel, kent de combinatie van de tweede stedelijke kern in de regio en 13 kerkdorpen met in totaal ca 43.312 inwoners. De kern Venray is het bloeiend en bruisend centrum met een hoog voorzieningenniveau en tal van evenementen. Daarbuiten ligt een omvangrijk buitengebied met fraaie landschappen, bosgebieden en een haven.

Wie denkt aan Venray, denkt aan de zorg voor elkaar en de vanzelfsprekendheid waarmee bijzondere en kwetsbare inwoners een plek krijgen in de samenleving. De aanwezigheid van meerdere klinieken in de geestelijke gezondheidszorg maakt dat inwoners van Venray zorgen voor elkaar. Iedereen heeft in onze gemeente recht op een zelfredzaam bestaan.

Onze strategische ligging biedt veel kansen: logistieke dienstverleners willen zich graag hier vestigen. De bereikbaarheid in noord-zuid richting is goed met de A73, aan de oost-west verbinding N270 ‘Via Venray’ wordt gewerkt. Ook de bereikbaarheid van Venray per trein is goed met een station aan de Maaslijn. Naast de zorg en logistiek zijn de maakindustrie en agrofood van oudsher sterk geworteld in onze streek. De werkgelegenheid in Venray trekt werknemers met een diversiteit aan nationaliteiten. Op basis van gelijkwaardigheid en respect beseffen we dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. De Venraynaar beschikt over de ‘peelmentaliteit’: bescheiden, nuchter, creatief en zet de schouders eronder. In de gemeente Venray gebeurt veel, maar dat vinden we heel gewoon, dat organiseren we zelf.

In 2019 is een toekomstvisie voor de gemeente Venray vastgesteld: ‘Venray loopt voorop’
Daarbij richten wij ons op vijf ambities. In het Venray van 2030:
1. Zijn inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar verbonden;
2. Woon je groen en sociaal;
3. Zorgt ondernemerschap met aandacht voor mens, dier en milieu, voor nieuwe economische kansen;
4. Stroomt kennis, creativiteit en vernieuwing;
5. Is iedereen mobiel.

Kijk voor meer informatie over de toekomstvisie op www.watwordtjouwrol.nl

HET BESTUUR
Onze gemeenteraad telt 27 raadsleden verdeeld over acht politieke partijen. Naast de burgemeester kent het college van B&W vier wethouders van de volgden partijen: CDA (2), D66 en VENRAY Lokaal. Deze partijen hebben elkaar verbonden via een bestuursakkoord en het collegeprogramma ‘’een gezonde toekomst voor Venray’’ (2018-2022).

DE ORGANISATIE
In de ambtelijke organisatie van de gemeente Venray werken ca. 350 medewerkers. Er is een koers uitgezet waarin, flexibiliteit, samenwerking en de vraag van de klant de kernwoorden zijn. Natuurlijk heeft Venray nadrukkelijk een eigen ambities en koers, maar die kunnen we alleen in samenwerking met vele (externe) partners realiseren. We stimuleren de kracht van de samenleving, faciliteren initiatieven en werken aan zaken waar we zelf voor aan de lat staan. Deze ambitie heeft ook gevolgen voor onze bedrijfsvoering en de manier waarop medewerkers hun werk doen: zelfstandig, met een duidelijk beeld van de klantvraag, gericht op samenwerking en op het behalen van concrete resultaten. Om dit proces te ondersteunen wordt er continue geïnvesteerd in organisatieontwikkeling.

In dat kader is in 2015 de organisatiestructuur gewijzigd. De organisatie bestaat uit een centraal management team (CMT), waarin de directeur en afdelingsmanagers zitting hebben. Verder zijn er drie vakafdelingen Wonen, Werken & Leven , Stad, Dorpen & Wijken en Bedrijfsvoering waarbinnen verschillende teams met teammanagers zijn gepositioneerd. Daarnaast is er een stafafdeling concern.

De gemeente Venray heeft een prettige werksfeer, met veel betrokkenheid, loyaliteit en saamhorigheid. Er is veel enthousiasme, vernieuwingszin en ruimte voor ontwikkeling, zowel persoonlijk als inhoudelijk. Het bestuur is sterk naar buiten gericht en dienstbaar naar initiatieven vanuit de samenleving. In de organisatie ligt de nadruk op informele sturing, vanuit persoonlijke verbinding en het pragmatisch afstemmen op actuele ontwikkelingen en wensen van het bestuur en de samenleving.

Functie

De uitdaging voor de gemeentesecretaris / algemeen directeur:

KERNTAKEN
Als belangrijkste schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie werk je voor de samenleving van Venray. Je bent verbindend en resultaatgericht met oog voor ‘’mens en ontwikkeling’’. Gedreven door de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de regio, Noord Limburg. Richting de totale ambtelijke organisatie vervul je de rol van eindverantwoordelijk integraal directeur en je bent in die hoedanigheid voorzitter van het CMT.

Als Gemeentesecretaris / algemeen directeur vervul je een aantal rollen en taken:
• Adviseur en secretaris van het college.
• De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Waar de dynamiek binnen het college een primaire aangelegenheid is van de burgemeester, heeft de secretaris hierin desgewenst een ondersteunende en complementaire rol.
• Algemeen directeur van de organisatie en leidinggevende van het Centraal Management Team.
• Eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
• Stuurt op realisatie van de afgesproken programma’s alsmede op resultaten, prestaties, effectiviteit en bedrijfsvoering van de totale organisatie en organisatieontwikkeling. Ziet toe op de integraliteit van de beleidsprogramma’s, stelt prioriteiten en kaders en voert hierover overleg met het bestuur.
• Zorgdragen voor een goede coördinatie en communicatie tussen college, griffier/ raad en de ambtelijke organisatie.
• Optreden als WOR-bestuurder.
• Vervullen van een regiefunctie in de externe samenwerkingsverbanden (regionalisering).

ONTWIKKELOPGAVE
De organisatie staat aan de vooravond om door te ontwikkelen richting een organisatiekoers die zich kenmerkt door resultaat- en opgavegericht werken met oog voor “mens en ontwikkeling”. De laatste jaren is hard gewerkt aan een organisatie die ruimte geeft aan professionals en eigen verantwoordelijkheid stimuleert, iets wat we richting de toekomst willen behouden en zeker verder willen ontwikkelen.

De opgave van de komende tijd richt zich op:
• Onze voorgenomen organisatieontwikkeling vraagt een doorontwikkeling om verder toekomst gericht te kunnen werken. Hierbij willen wij de hierboven beschreven verworvenheden behouden, waarbij meer balans wordt aangebracht tussen ‘verbinding’ en ‘zakelijkheid’. Er wordt gevraagd om naast de eerder opgedane inzichten vanuit jouw eigen visie een plan in te brengen. Als gemeentesecretaris/ algemeen directeur geef je hier samen met het CMT en de medewerkers handen en voeten aan en weet je het vertrouwen van de raad en het college te winnen.
• Het verder versterken van managementposities en het bereiken van een stijl van leidinggeven, die zich kenmerkt in een passende balans tussen resultaatgerichtheid en ruimte voor professionals.
• Sturing op concernniveau, door richting te geven aan de organisatiekoers, de uitvoering van de toekomstvisie en de ontwikkeling van concernopgaven.
• Sturen op opgavegericht werken en aandacht voor verdere professionaliseren van de verantwoordingsprocessen. Het juist inrichten van sturen op resultaat middels werkwijze en ‘’houding en gedrag’’ en het stimuleren van integraal werken.
• Een juiste balans creëren voor wat betreft de uitvoering van ‘’going concern taken’’ en strategische speerpunten. Daarnaast sturing geven aan de juiste prioriteiten.
• Zorgdragen voor een alignement van de strategie van het bestuur tot medewerkersniveau.

Functie-eisen

Je bent iemand die zich kenmerkt als een stevige partner en eerste adviseur van het ambitieuze bestuur. Een inspirerende en koersvaste algemeen directeur, die richting geeft aan de toekomstgericht en wendbare ambtelijke organisatie.

DENKEN EN HANDELEN
Als kandidaat beschik je over de volgende vermogens:

• Leiderschap: Om effectief te beïnvloeden kun je wisselen in stijl en daardoor ben je ook in staat een zowel coachende als waar nodig resultaatgerichte stijl toe te passen; “loslaten waar kan, vastpakken waar moet, en stimuleren en faciliteren waar gewenst”. Als leider ben je toegankelijk en zichtbaar en weet je medewerkers te bewegen om in plezier hun eigen potenties te vinden en kwaliteiten in te zetten. Je gelooft in hun kracht en autonomie. Je bent strategisch en oordeelvaardig en handelt vanuit overzicht.

• Resultaatgericht: Je bent een absolute verbinder. Je beschikt over een heldere visie en geeft richting en perspectief. Hierin weet je het bestuur en de ambtelijke organisatie te betrekken en mee te nemen. Je laat je leiden door jouw eigen verhaal maar zoekt daarin de verbinding. Als het gaat om de organisatieontwikkeling en het functioneren van de organisatie heb je een zekere resultaatgerichtheid, met behoud van aandacht voor ‘’mens en ontwikkeling’’. Vanuit verbinding en het behalen van resultaat, wek je vertrouwen. Je bent gericht op samenwerking en faciliteert bestuur en organisatie, directie, teammanagers en medewerkers. Hierbij maak je gebruik van je politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

• Strateeg: Je stelt je, zowel in relatie als op inhoud, op als strategisch adviseur van het bestuur en weet prioriteiten te stellen en deze te sturen en monitoren. Je helpt de organisatie haar ondersteunende rol richting het bestuur optimaal te laten invullen. Vanuit een strategische visie weet je het functioneren van de bestuurlijke driehoek te optimaliseren. Daarnaast geef je vorm aan een hecht en integraal werkend managementteam.

• Netwerker: Je hebt en bouwt een groot strategisch netwerk dat je in kunt zetten ten diensten van de gemeente Venray. Je beweegt je soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van kwaliteiten, zowel met grote spelers in het bedrijfsleven, als buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en de provincie. In de regio weet je de gemeente op de kaart te zetten.
Persoonlijke drijfveer
Je bent iemand die zichtbaar een grote maatschappelijke betekenis wil geven aan de toekomst van de gemeente Venray en haar omgeving. Iemand die leren en ontwikkelen als hoge waarde hanteert en waardering uitspreekt als we het goed doen en motiveert waar we ons werk beter kunnen doen. Daarnaast geloof je in de kracht van de samenleving van de gemeente Venray, het gemeentebestuur en de Venrayse organisatie.

NADERE FUNCTIE-EISEN
• Academisch werk- en denkniveau met ruime relevante kennis en ervaring.
• Gezaghebbend boegbeeld en benaderbare collega. Past in de cultuur en durft waar nodig ook boven de organisatie te gaan staan. Organiseert verbinding en combineert dit met zakelijkheid. Weet weerstand te overwinnen en brengt zaken tot afronding.
• Bedrijfskundige, bestuurskundige en /of veranderkundige achtergrond.
• Meerdere jaren leidinggevende ervaring op strategische niveau en eindverantwoordelijkheid.
• Ruime gemeentelijke ervaring en kennis van bestuur, organisatie en bedrijfsvoering.
• Ervaring met veranderprocessen, opgave en project gestuurd werken.
• Een verbinder en netwerker.
• Doortastend en besluitvaardig.
• Boegbeeld van de organisatie en voorbeeld voor de beoogde organisatiecultuur. Vanuit jouw visie zoek je steeds verbinding en combineert dit met zakelijkheid en open verantwoordingsprocessen.
• Je stimuleert en inspireert. Zorgt voor een positieve drive en werkinstelling in de organisatie.
• Communicatief vaardig en ben je in staat op een integere en inspirerende wijze mensen te beïnvloeden. Je weet aan te sluiten bij zowel bestuurders als medewerkers.
• Aanspreekbaar en toegankelijk voor alle lagen binnen de organisatie.
• Je hebt hart voor de gemeente Venray en haar maatschappelijke opgaven. Je bent hierbij zichtbaar en toont hierin eigenaarschap voor de Venrayse samenleving.
• Aantoonbaar op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van organiseren en veranderen, leiderschap en cultuur.

Aanbod

DE ARBEIDSVOORWAARDEN
Naast een uitdagende, dynamische werkomgeving met een stevige ontwikkelopdracht, bieden wij een salaris van maximaal € 8.260, – bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 16, salarispeil 1-1-2020).
Venray biedt daarnaast eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuzebudget (van in totaal 17,05%) en ruime opleidingsmogelijkheden.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer Roel Wever. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Yvonne Leeuwis, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer
033 – 445 91 93. Je kunt jouw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je wordt verzocht te reageren voor 31 mei 2020

Planning:
Voorselectiegesprekken: 3 tot en met 11 juni 2020
Bespreken cv’s met selectiecommissie: maandag 15 juni 2020
Selectierondes: 17 en (vooralsnog) 19 juni 2020

Assessments:
– vooralsnog gepland in het weekend van 20 / 21 juni (Deel I digitaal testprogramma thuis)
– vooralsnog gepland op 24 juni (Deel II assessment op locatie)

Jouw sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via ‘direct solliciteren’. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Je kunt jouw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. drs. Roel Wever onder vermelding van het vacaturenummer 7157.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit