Gemeentesecretaris/algemeen directeur SED organisatie – Hoogkarspel

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever gemeente Drechterland zoeken wij een gemeentesecretaris/algemeen directeur SED organisatie.
U kunt reageren tot en met 23 december 2018 (ref.nr. 6601).

Organisatie

Inleiding
Drechterland zoekt een nieuwe gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de SED Organisatie.
Deze profielschets is tot stand gekomen na interviews met leden van het college en met de griffier van Drechterland en met leden van de directie, van het MT, een vertegenwoordiging van de OR en een HR-adviseur van de SED Organisatie.

Gemeente
De gemeente Drechterland telt circa 20.000 inwoners en is per 1 januari 2006 ontstaan door gemeentelijke herindeling. Drechterland is een Westfriese gemeente: landelijk, met sterk groene en blauwe kenmerken, een vitaal en rijk gemeenschapsleven en acht kernen met ieder een eigen karakter. De acht kernen zijn: Hoogkarspel, Venhuizen, Hem, Westwoud, Oosterblokker, Wijdenes, Schellinkhout en Oosterleek. Drechterland is een plattelandsgemeente die centraal ligt in de verstedelijkte en historische driehoek Enkhuizen, Hoorn en Medemblik en grenst aan de zuidkant aan het Markermeer. De markante Westfriese omringdijk maakt voor een lengte van 17 kilometer onderdeel uit van het Drechterlandse grondgebied.

De gemeente is van oorsprong agrarisch georiënteerd en maakt onderdeel uit van een groene buffer tussen meer stedelijke gebieden. Naast de wens om het open, groene agrarische karakter te behouden, wil Drechterland ruimte bieden aan wonen, werken en recreëren en staat open voor ontwikkeling en dynamiek, onder meer op het gebied van woningbouw, uitbreiding van een bedrijfsterrein en toeristisch/recreatieve ontwikkeling. Hiermee heeft de bestuurlijke ambitie een duidelijk ruimtelijk karakter en staat het, samen met het leefbaar houden van de kernen (Vitale dorpen), hoog op de agenda.
De gemeente is goed bereikbaar, zowel per spoor als via de vernieuwde Westfrisaweg (N23).
De werkgelegenheid en het gemiddelde inkomen liggen boven het landelijk gemiddelde. De cultuur van Drechterland is Westfries en daarmee nuchter; mensen zijn betrokken bij hun woonomgeving en men uit zich niet altijd direct. In Drechterland gaat men pragmatisch en doelgericht te werk.

Bestuur
De gemeenteraad van Drechterland telt 17 zetels, die zijn verdeeld over 5 partijen: CDA: 6 zetels, VVD: 3 zetels, Progressief Drechterland: 3 zetels, Gemeentebelangen Drechterland: 3 zetels, Senioren Partij Drechterland: 2 zetels.
Het college van Drechterland bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Het huidige college is samengesteld uit een coalitie van 3 partijen: CDA, VVD en PDL.

De gemeente Drechterland betrekt haar inwoners en maatschappelijke partners bij haar bestuursakkoord, dat een aantal opgaven en ambities kent. Aan de hand van vragen en stellingen denken inwoners en maatschappelijke partners mee en maken zo gezamenlijk een maatschappelijk akkoord. De geleverde input en het bestuursakkoord vormen samen het maatschappelijk akkoord. Deze is aan de gemeenteraad voorgelegd en wordt daarna vertaald in een uitvoeringsprogramma. Hierin geeft het college aan wat zij de komende periode wil bereiken en waar zij dus op aan te spreken is. Bestuur, inwoners en andere partijen weten elkaar gemakkelijk te vinden.

Ambtelijke organisatie
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn sinds 1 januari 2015 ambtelijk gefuseerd. Dit houdt in dat alle medewerkers zijn ondergebracht in één organisatie: de SED Organisatie. Deze organisatie levert alle producten en diensten voor de drie gemeenten. De organisatie omvat ruim 300 fte en bedient bijna 60.000 inwoners.
Bestuurlijk blijven de drie gemeenten zelfstandig, met elk een eigen college van burgemeester en wethouders, een eigen gemeenteraad, een eigen gemeentesecretaris en een eigen griffier. De colleges van de drie individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities. De uitvoering is belegd bij de SED Organisatie. De colleges fungeren als bestuurlijk opdrachtgever.
Het Dagelijks Bestuur van SED ziet toe op een goede organisatie van de uitvoering.
De gemeentesecretarissen van de drie gemeenten vormen gezamenlijk de directie van SED, waarbij de gemeentesecretaris van Drechterland de rol van algemeen directeur heeft.

Samenwerking in de regio
Drechterland staat open voor de kansen en meerwaarde die samenwerking in de regio biedt. Daarom werkt Drechterland zowel samen in SED-verband, als in de kring van zeven West-Friese gemeenten. Drechterland is deelnemer in veel (regionale) samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het terrein van de openbare orde en veiligheid en het sociaal domein, de uitoefening van de milieutaken en taken op het gebied van de (basis)gezondheidszorg. Daarnaast hebben de zeven Westfriese gemeenten gezamenlijk de doelstellingen van Het Pact van Westfriesland onderschreven. Dit betekent dat in nauwe samenwerking invulling wordt gegeven aan de ambities om Westfriesland nadrukkelijk(er) op de kaart te zetten. Een voorbeeld hiervan is de ambitie om binnen vijf jaar Westfriesland binnen de top tien van de meest aantrekkelijke regio’s te positioneren.

Functie

De gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED Organisatie heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem/haar* wordt verwacht.

* Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld.

College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. De gemeentesecretaris brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het majeure en/of bestuursgevoelige dossiers betreft.
De gemeentesecretaris is rolvast en onafhankelijk. Hij kan spiegelen en coachen, brengt rust en geeft vertrouwen.
De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor ieders verschillende verantwoordelijkheden.

Linking pin college – SED Organisatie
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED Organisatie het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij heeft overzicht en inzicht en signaleert tijdig knelpunten. Hij is proactief en inventief in het vinden van oplossingen. In het bestuurlijk-ambtelijk samenspel is hij diplomatiek, adviesvaardig en overtuigend. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.

Raad en Driehoek
De gemeenteraad van Drechterland is ambitieus en stelt zich richting college en ambtelijke organisatie constructief-kritisch op.
In het driehoeksoverleg en in informeel bilateraal overleg bespreken burgemeester, griffier en de gemeentesecretaris van Drechterland alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.

SED Organisatie
Zoals reeds beschreven zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland sinds 1 januari 2015 ambtelijk gefuseerd en zijn alle medewerkers samengevoegd tot één organisatie. Samen leveren zij alle producten en diensten voor de drie gemeenten. De organisatie omvat ruim 300 fte.
De medewerkers hebben flexibele werkplekken en werken verdeeld over de drie gemeentehuizen. De SED Organisatie heeft drie kernwaarden vastgesteld: Vitaal, Omgevingsgericht en Slimme verbinder.

SED-directie
De taken en rollen van de directie zijn onder de drie leden verdeeld.
De gemeentesecretaris van Drechterland vervult de rol van algemeen directeur van de SED Organisatie. Hieraan is onder meer ook de rol van Wor-bestuurder gekoppeld. Binnen de huidige rolverdeling richt de secretaris van Enkhuizen zich onder meer op de doorontwikkeling van de organisatie. De secretaris van Stede Broec houdt zich onder meer bezig met Bedrijfsvoering.
De directie houdt zich gezamenlijk bezig met organisatieontwikkeling en opgavegericht werken.
Daarnaast geven de drie directieleden ieder sturing aan een aantal leidinggevenden. |
De afdelingshoofden managen niet inhoudelijk, maar managen het proces en coachen de medewerkers.

De directie als geheel en de drie directeuren afzonderlijk zijn het boegbeeld van de organisatie én doorontwikkeling. Daarmee staat elk lid van de directie dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk.
Alle leden van de directie en de algemeen directeur bij uitstek, weten medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door resultaatgericht te zijn en de ontwikkeling van de organisatie consequent aandacht te geven.

De leden van de directie vullen elkaar aan, zowel op het gebied van kennis en ervaring, als op het gebied van competenties. Het aan te trekken directielid heeft bij voorkeur bijzondere kwaliteiten op het gebied van visie, strategie en bestuurlijke aangelegenheden.

Ondernemingsraad
De rol van Wor-bestuurder is gekoppeld aan de rol van algemeen directeur van de SED Organisatie. In het proces van doorontwikkeling vindt regelmatig overleg plaats tussen de algemeen directeur als bestuurder in de zin van de Wor en de OR. De OR stelt zich hierin constructief op. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen.

Drechterland
De secretaris van Drechterland kent zijn gemeente en weet wat er speelt. Hij investeert in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
Als secretaris van Drechterland leert hij de lokale gemeenschap kennen en als algemeen directeur van de SED Organisatie leert hij het werkgebied van SED kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de SED Organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van Drechterland en de andere SED-gemeenten.
In Drechterland weten bestuur en inwoners elkaar te vinden. Participatie en cocreatie zijn geen nieuwe begrippen. De gemeentesecretaris sluit hier soepel op aan. Hij kent zijn rol en pakt zijn rol in deze processen en neemt de organisatie hierin mee.
Als gemeentesecretaris en als algemeen directeur SED Organisatie waakt hij ervoor in zijn externe contacten noch de bestuurders voor de voeten te lopen, noch de SED-medewerkers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid contacten onderhouden in de samenleving.

Regio
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland maken deel uit van West-Friesland.
De andere gemeenten in deze regio zijn: Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer. Als secretaris wordt een actieve deelname gevraagd aan de kring van West-Friese gemeentesecretarissen.
De andere regionale overleggen (al dan niet in GR-verband), zoals de RUD, SSC DeSom, West-Friese archiefdienst, etc., zijn binnen de SED-samenwerking onder de directieleden verdeeld.

Functie eisen

Profiel gemeentesecretaris Drechterland:
– Als eerste adviseur van het college verwerft u met natuurlijk gezag positie.
– U bent mededrager van de bestuurlijke ambities, zonder uw ambtelijke
onafhankelijkheid te verliezen.
– U beschikt over bestuurssensitiviteit, u bent onafhankelijk en onpartijdig,
adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht.
– U ziet participatie en samenwerken als een vanzelfsprekendheid.
– In een politiek dynamische omgeving denkt u mee en kunt u bestuurders een
spiegel voorhouden.
– U kunt prioriteren en u brengt rust en focus.
– Als verbindend leider weet u bestuurders en ambtenaren mee te nemen in het
politiek-bestuurlijk samenspel.
– Met inzicht en overzicht en met een helicopterview kunt u anderen overtuigen
van het gemeenschappelijk belang en doel.

Profiel algemeen directeur SED Organisatie:
– U draagt bij aan de goede samenwerking binnen het directieteam. Uw meerwaarde binnen het team ligt
met name op het terrein van visie en strategie en bestuurlijke
aangelegenheden.
– Als directielid investeert u in contacten met medewerkers, met de collegeleden en raadsleden van
Drechterland én van de andere SED-gemeenten.
– U draagt samen met de andere directieleden zorg voor een goede organisatie, coördinatie en centrale
aansturing binnen de SED Organisatie.
– U bent als inspirerend boegbeeld zichtbaar, u bent herkenbaar, benaderbaar en aanspreekbaar voor álle
medewerkers en bestuurders van SED.
– U heeft oog voor talent en u weet talent aan de SED Organisatie te binden en te boeien.
– Als directielid omarmt u het in gang gezette traject (uiteraard wordt van u verwacht dat u uw eigen
stempel drukt, maar u stelt de koers en uitgangspunten niet ter discussie).
– U draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de organisatie, waarbij uw aandacht onder meer uitgaat
naar interne en externe verbinding, aandacht voor medewerkers, ruimte voor initiatief en
verantwoordelijkheid en opgavegericht werken.
– Hierbij past een assertieve houding richting organisatie en bestuur.
– Als cultuurdrager bent u zich ervan bewust dat u als leider van de organisatie de beoogde cultuur continu
en consequent uitdraagt in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag.

Meer informatie over het profiel van de algemeen directeur van de SED Organisatie leest u in de bijlage ‘Directieprofiel SED’.

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED organisatie beschikt u over:
– academisch werk- en denkniveau;
– relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring binnen de gemeentelijke overheid;
– relevante ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context;
– ervaring in een organisatie die vergelijkbaar is of groter is qua omvang en complexiteit dan
Drechterland/SED Organisatie;
– daarnaast heeft u relevante ervaring opgedaan buiten de gemeentelijke overheid, bij voorkeur in het
bedrijfsleven;
– ervaring met organisatieontwikkeling.

Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris Drechterland/algemeen directeur SED Organisatie over:
Denken:
Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie.
Voelen:
Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten), Humor.
Kracht:
Overtuigingskracht, Gezaghebbend.

Aanbod

De functie is gewaardeerd in schaal 15.
Aanstelling vindt in beginsel plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in aanstelling voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

De heer mr. Gert-Jan Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Diana van de Meent, projectassistent. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
Uw sollicitatie kunt u indienen via de website www.publicspirit.nl. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6601.

De vacature is opengesteld op 04-12-2018.
U kunt uiterlijk op zondag 23 december reageren. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

PublicSpirit voert in week 51 tot en met week 2 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten in week 4 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden naar verwachting in week 5 en 6 de selectiegesprekken met de selectiecommissie bij de opdrachtgever plaats.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit