Gemeentesecretaris/algemeen directeur – Oosterwolde

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever gemeente Ooststellingwerf zoeken wij een gemeentesecretaris/algemeen directeur.

U kunt reageren tot en met 21 december 2018 (ref.nr. 6670).

Organisatie

Gemeente
Ooststellingwerf is een dynamische gemeente met ruim 25.000 inwoners en 13 kernen. Verschillende initiatieven gaan er de komende jaren voor zorgen dat wonen, werken en recreëren in Ooststellingwerf nóg aantrekkelijker wordt.
Bij de gemeente Ooststellingwerf wordt gewerkt in kleine teams en de lijnen met de teamleiders, managers en bestuur zijn erg kort.
De gemeente Ooststellingwerf biedt uitdagingen, waarin ruimte bestaat voor eigen initiatief. De eigen verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. De ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers staan centraal. En dat wordt gewaardeerd: de gemeente heeft het keurmerk ‘Beste Werkgever 2017-2018’ met daarbij de hoogst mogelijke score *** ontvangen.
Ooststellingwerf is een krachtige, financieel gezonde gemeente.

Bestuur
De gemeenteraad van Ooststellingwerf telt 21 zetels, verdeeld over 8 fracties.
Ooststellingwerfs Belang: 5 zetels, PvdA: 3 zetels, CDA: 3 zetels, VVD: 3 zetels, GroenLinks: 2 zetels, Wij Lokaal: 2 zetels, ChristenUnie: 1 zetel, D66: 1 zetel, Stellingwerf Plus: 1 zetel.

Na de gemeenteraadsverkiezingen begin 2018 is door de raad een raadsprogramma vastgesteld. Dit programma dient als basis voor het coalitieprogramma dat is opgesteld door
Ooststellingwerfs Belang, PvdA en CDA. Beide programma’s worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Het huidige college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders.

Organisatie
De ambtelijke organisatie van Ooststellingwerf kent een éénhoofdige directie en vijf afdelingen: Buitendienst, Mens en omgeving, Klant en organisatie, Gebiedsteam en tenslotte Beheer en registratie. De afdelingen zijn opgebouwd uit negen teams.
De gemeentesecretaris is voorzitter van het MT en geeft leiding aan de vijf afdelingsmanagers en de directiesecretaris.

Samenwerking in de regio
Er wordt op een aantal terreinen (Bedrijfsvoering, Belastingen en Vastgoedinformatie, backofficetaken Sociale Dienst en VTH) nauw samengewerkt met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland (in OWO-verband).
De drie gemeentesecretarissen van de drie gemeenten voeren gezamenlijke directie over de OWO-samenwerking. In OWO-verband wordt de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten uitgevoerd vanuit Weststellingwerf. VTH wordt gezamenlijk uitgevoerd vanuit Opsterland.
De gemeente Ooststellingwerf voert de taken uit op het gebied van Belastingen en Vastgoedinformatie, backofficetaken Sociale Dienst voor de OWO-gemeenten.

Functie

De gemeentesecretaris heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van de secretaris wordt verwacht.

College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de secretaris de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit, integraliteit en consistentie van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. Hij geeft zowel blijk van historisch besef als van toekomstgerichte visie. Hij brengt objectieve en relevante informatie in. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker wanneer het bestuursgevoelige dossiers betreft. In een relatief jong college is hij in staat te spiegelen en te coachen. Hij is rolvast en onafhankelijk.

Tandem met burgemeester
De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop met begrip voor verschillende verantwoordelijkheden.

Raad en Driehoek
In het driehoeksoverleg investeren burgemeester, griffier en secretaris in een soepel samenspel tussen de bestuursorganen, de griffie en de ambtelijke organisatie. Doel is de agenda’s van de raad, het college en de ambtelijke organisatie optimaal op elkaar af te stemmen. Ook hier geldt dat gelijkwaardigheid, respect, onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.

Linking pin tussen bestuurlijke en ambtelijke gremia
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaart de gemeentesecretaris de balans tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij signaleert tijdig knelpunten, kan overtuigend grenzen stellen en is proactief en inventief in het vinden van oplossingen.
Hij heeft de belangrijke taak om bestuur en organisatie te blijven verbinden. De gemeentesecretaris stimuleert dat ieder actief bijdraagt aan het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Als verbindende schakel koppelt hij de besluiten en overwegingen van het college terug aan de medewerkers. Hij is zichtbaar voor bestuurders en medewerkers en schuwt de zeepkist niet.

Organisatie
De medewerkers van Ooststellingwerf zijn loyaal, betrokken en gedreven.
De organisatie is net als de samenleving permanent in ontwikkeling.
De doorontwikkeling van de organisatie is erop gericht flexibel te kunnen participeren bij initiatieven vanuit de lokale samenleving, onder meer door ‘opgave-gestuurd’ te werken.
De secretaris ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van het Organisatiestatement. De secretaris neemt hierin een belangrijke en initiërende rol. De secretaris omarmt de huidige organisatievisie, draagt deze uit en stuurt op het verder realiseren van de uitgangspunten. Door strategisch samen te werken kan Ooststellingwerf nog sneller innoveren

De gemeentesecretaris enthousiasmeert, inspireert en stelt tastbare en haalbare doelen. Hij geeft richting, biedt duidelijkheid, ruimte en vertrouwen en stimuleert dat ieder zijn/haar rol en verantwoordelijkheid neemt en eigen maakt.

Hij leidt de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren. De participatiesamenleving vraagt tegelijkertijd een andere, op onderdelen meer afstandelijke rol van de gemeente. Van de gemeentesecretaris wordt gevraagd het klimaat te scheppen dat deze verandering mogelijk maakt. Een klimaat van vertrouwen, waarin leidinggevenden en medewerkers mogen en kunnen leren. Waarin fouten mogen worden gemaakt, mits daarvan wordt geleerd. Een klimaat waarin het nemen van verantwoordelijkheid gestimuleerd wordt.

De gemeentesecretaris is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij weet medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk,consequent, en resultaatgericht te zijn en in gang gezette ontwikkelingen af te maken.
De secretaris legt verantwoordelijkheden laag, maar ís er als er een beroep op hem wordt gedaan. Hij heeft oog voor talent van medewerkers en biedt hen ruimte voor ontwikkeling, voor initiatief en voor eigenaarschap. Tegelijk waakt hij over de ontwikkelingskoers, spreekt hij zo nodig mensen aan en pakt daarin door.

MT
Naast eindverantwoordelijkheid die elk MT-lid draagt voor het eigen organisatieonderdeel, stuurt de gemeentesecretaris op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. Door juiste agendering van onderwerpen tilt hij het MT naar een strategisch en overstijgend niveau. Het MT adviseert, de gemeentesecretaris/algemeen directeur besluit.
Hij is in staat te schakelen, coachen en te sturen. Hij heeft visie op de betekenis van externe ontwikkelingen en weet deze samen met de MT-leden, helder te vertalen in ontwikkeling van de organisatie. Hij stimuleert de cohesie binnen het team, dat met één mond naar buiten spreekt.

Ondernemingsraad
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de OR en de gemeentesecretaris als bestuurder in de zin van de Wor. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten, draagt bij aan de constructieve sfeer zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. De OR prefereert een zichtbare, benaderbare en betrokken bestuurder, duidelijk en communicatief vaardig.

Ooststellingwerf
De gemeentesecretaris investeert in een relevant lokaal netwerk en ként zijn gemeente, inclusief de kernen. Hierdoor kan hij zijn rol als eerste adviseur van het college waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal richten op de context van Ooststellingwerf. Hij overziet en doorgrondt het samenspel tussen lokale samenleving, bestuur en organisatie.
Hij ziet kansen voor participatie en weet stagnaties op dit vlak vlot te trekken. Hij weet, in complementaire zin, bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten of zo nodig uit de wind te houden. Hij heeft een antennefunctie, signaleert en effent paden.

Regio
Strategische samenwerking is voor Ooststellingwerf als zelfstandige gemeente essentieel, maar geen doel op zich. Samenwerkingsarrangementen worden verkend en uitgewerkt, als deze het gemeentelijk en/of regionaal belang dienen. De gemeentesecretaris is daarom netwerker en ambassadeur. Hij verstaat hierbij de kunst van ‘halen en brengen’. Hij weegt in overleg met bestuur en medewerkers af op welke borden geschaakt wordt en in welke samenwerkingsverbanden ambtelijk geïnvesteerd wordt.

Functie eisen

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt u over:
– academisch werk- en denkniveau;
– relevante leidinggevende ervaring, opgedaan binnen de gemeentelijke overheid;
– ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context;
– ervaring met leidinggeven in een vergelijkbare of qua omvang grotere organisatie;
– ervaring met innovatie en organisatieontwikkeling in de context van participatie;
– ervaring met strategische samenwerking.

Competenties

Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over:

Denken:
Visie, Strategie, Rolbewust, (Zelf)reflectie.

Voelen:
Vertrouwen geven en ruimte bieden, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten).

Kracht: Inspirerend, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Daadkracht.

Ooststellingwerf kiest voor een gemeentesecretaris voor wie de ontwikkeling van de gemeente, de organisatie én zijn eigen ontwikkeling hand in hand gaan.

Aanbod

De functie is gewaardeerd in schaal 14.
Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De gemeentesecretaris van Ooststellingwerf heeft de intentie zich minimaal vier jaar aan de gemeente te committeren.

Inlichtingen

De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistent mevrouw Diana van de Meent. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website www.publicspirit.nl. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6670.

De vacature is opengesteld op 5 december 2018.
U kunt reageren tot en met 21 december 2018. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

PublicSpirit voert in week 1 tot en met week 3 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten in week 4 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden naar verwachting in week 5 en 6 de selectiegesprekken met de selectiecommissie bij de gemeente Ooststellingwerf plaats.

Een assessment en/of een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit