Voorzitter Raad van Commissarissen

WOV, Oostzaan, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) zijn wij op zoek naar een voorzitter Raad van Commissarissen. U kunt reageren tot zondag 26 september aanstaande (ref.nr. 7244).

De WOV ziet het als haar taak om mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen huisvesting eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden.

Betrokken en midden in de lokale samenleving!

De Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) is een zelfstandige woningbouwvereniging, opgericht op 9 november 1918, met ruim duizend woningen in de gemeente Oostzaan. Oostzaan is een plattelandsgemeente onder de rook van Amsterdam. De WOV ziet het als haar taak om mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen huisvesting eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden. De WOV heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen en verantwoording aflegt aan de uit drie personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC), waarvan één op voordracht van de huurders en aan de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De compacte werkorganisatie van de WOV omvat technisch beheer, verhuur-, projecten en bewonerszaken en financiële zaken. Hier werken acht mensen. De dagelijkse aansturing van de uitvoering is in handen van de bedrijfsleider. De belangen van de huurders worden actief behartigd door de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO). Verder kent WOV een Adviesraad, deze behartigt de belangen van de leden van de vereniging.

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het ondernemingsplan. Dit plan geeft richting aan de verdere samenwerkingen, onderhoud en verduurzamings-opgave en verdere organisatieontwikkeling. Om dit als dorpse zelfstandige corporatie met beperkte middelen te realiseren, zijn hechte onderlinge verbindingen net zo belangrijk als good governance. Hier wordt op een solide basis hard aan gewerkt om zodoende ook voor de toekomst wendbaar, ondernemend, verantwoordelijk en zelfstandig te blijven. Voor huurders, midden in de Oostzaanse samenleving. De WOV onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2020.

Meer informatie over de WOV vindt u op www.wov.nl.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is het de werkgever van het bestuur.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten:

 • het volkshuisvestelijk belang;
 • het bewonersbelang;
 • het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. De RvC kan, naast deze minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van WOV bestaat uit drie personen, waarvan één op een bindende voordracht van de huurdersorganisatie. De overige Commissarissen worden benoemd door de RvC, met een zwaarwegend advies van de Adviesraad. De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties.

De werkwijze van en regels voor de Raad zijn vastgelegd in een reglement. De actuele Governance Code Woningcorporaties vormt daarvoor de basis;

 • het optreden als werkgever van het bestuur. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de bestuurders;
 • het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
 • het behandelen van, besluiten over en eventueel goedkeuren van majeure besluiten;
 • het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur, mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met het bestuur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

Binnen de RvC dienen, naast een brede visie, de volgende disciplines/ deskundigheden zo veel als mogelijk aanwezig te zijn:

 • bedrijfskunde/organisatiekunde;
 • financieel-economisch;
 • vastgoedbeheer en -ontwikkeling/volkshuisvesting;
 • zorg en welzijn;
 • duurzaamheid;
 • klantenperspectief.

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de WOV in het bijzonder. Gezien de omvang van de RvC dienen bepaalde kennisgebieden gecombineerd voor te komen in een persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft. Daarnaast zal de voorzitter naast inhoudelijke deskundigheid, ook capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de RvC.

Verder is het belangrijk dat de RvC een duidelijke binding heeft met de regio en gevoel heeft bij het zijn van een vereniging waarbij de algemene ledenvergadering (ALV) in principe het hoogste orgaan is.

Profiel Algemeen

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, dienen de leden te beschikken over de volgende kwaliteiten:

het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;

 • gevoel hebben voor taakafbakening tussen bestuur en toezichthouder. Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuur voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
 • kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
 • voldoende kennis op financieel gebied hebben om begrotingen en jaarstukken van WOV te kunnen beoordelen;
 • hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting; onafhankelijkheid, ten opzichte van de bestuur en ten opzichte van overige toezichthouders, in formele zin en in mentale houding, de bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen in de Governance Code Woningcorporaties zijn hierbij ook van toepassing;
 • kritisch vermogen, de goede vragen kunnen stellen, durven doorvragen;
 • beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
 • ervaring hebben met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid;
 • academisch werk- en denkniveau, de toezichthouder moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien, heeft realiteitszin en een gezond verstand;
 • bestuurlijke intuïtie, kan gevoelsmatige twijfels bespreekbaar maken;
 • beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid, elke toezichthouder moet voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden en te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfuncties en nevenfuncties bij aanvang en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance.
 • bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de benoemingsperiode;
 • regionale binding en verbonden met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met WOV. Verder is achter dit profiel een lijst van niet verenigbare functies opgenomen zoals opgenomen in de nieuwe Woningwet.

Profiel specifiek

Voor deze vacature zoeken wij een:

voorzitter met een bestuurlijk profiel, aantoonbaar betrokken bij de regio

U bent een ervaren en verbindende toezichthouder met visie op een maatschappelijke organisatie, iemand die met energie in overleg en in vertrouwen sturing geeft aan deze compacte RvC en tijd en plezier heeft om ook de belangrijke verbindingen met het bestuur, de werkorganisatie en huurderorganisatie te onderhouden.

U dient te beschikken over:

 • aantoonbare werkervaring op strategisch niveau als bestuurder, directielid of vergelijkbaar;
 • kennis van en interesse in het functioneren van een kleine maatschappelijke organisatie in een regio met grootstedelijke vraagstukken;
 • natuurlijk leiderschap waarbij ruimte voor discussie en persoonlijke ontwikkeling van RvC leden en het nieuwe bestuur vanzelfsprekend is;
 • goed bekend met maatschappelijke-, strategische- en governance vraagstukken;
 • ervaring als toezichthouder van een woningcorporatie is essentieel, ervaring opgedaan als voorzitter een pre;
 • Het vermogen zich in te leven in de lokale gemeentelijke verhoudingen en effectief te functioneren binnen de verenigingsstructuur van de WOV;
 • voldoende tijd voor deze verbindende functie waarbij ook van u wordt verwacht op regelmatige basis ook aanwezig te zijn bij de corporatie bijvoorbeeld voor overleg met bestuur.

Competenties

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurders.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvT de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Erik van Kooten MMC, senior consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met woensdag 23 september aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7244) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Planning
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit            : week 39
Bespreken  kandidaten met selectiecommissie     : week 40
Selectiegesprekken met selectiecommissie          : week 42.

De exacte data volgen zo spoedig mogelijk.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken WOV en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

 

Direct solliciteren